Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1504. Navodilo o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni določene namene, stran 3976.

Na podlagi tretjega odstavka 68. člena Zakona o plačilnem prometu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 45/03) in v skladu s 5. točko 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02 in 87/02) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
N A V O D I L O
o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni določene namene
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
To navodilo določa vsebino, način in roke, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) podatke o:
– izplačilih plač,
– izplačilih regresa za letni dopust,
– dospelih neporavnanih obveznostih,
– prejemkih na račune in o izdatkih z računov,
– plačilih za investicije.
2. člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
– račun: transakcijski račun pri banki, hranilnici in Banki Slovenije, poravnalni račun pri Banki Slovenije, podračun v sistemu enotnega zakladniškega računa, gotovinski račun proračunskega uporabnika pri banki,
– poslovni subjekt: pravna oseba – rezident, imetnik transakcijskega računa pri banki, hranilnici ali Banki Slovenije, imetnik poravnalnega računa pri Banki Slovenije in imetnik podračuna v sistemu enotnega zakladniškega računa, ki opravlja dejavnost,
– izvajalec plačilnega prometa: banka, hranilnica in Banka Slovenije. Nalogo izvajalca plačilnega prometa za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, vključene v sistem enotnega zakladniškega računa, po tem navodilu izvaja Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP),
– plačilna transakcija: nastane na osnovi plačilne instrukcije in programsko generirane transakcije,
– plačilni instrument: je sredstvo, ki ob pogojih, ki so dogovorjeni med izvajalcem plačilnega prometa ter imetnikom, glede oblike in načina uporabe plačilnega instrumenta, imetniku omogoča prenos denarnih sredstev, ter vplačil in izplačil. Pomeni obliko in način posredovanja plačilne instrukcije izvajalcu plačilnega prometa,
– plačilna instrukcija: je navodilo izvajalcu plačilnega prometa za prenos sredstev. Plačilna instrukcija izhaja iz različnih plačilnih instrumentov. Na osnovi plačilnih instrukcij se pri izvajalcih plačilnega prometa oblikujejo ustrezne plačilne transakcije. Namen plačila je šifriran z ustrezno šifro na plačilnem instrumentu ali pa se šifra generira programsko na plačilno instrukcijo,
– nalogodajalec: poslovni subjekt, fizična oseba, samostojni podjetnik ali drug udeleženec plačilnega prometa, ki inicira plačilo,
– šifriranje plačilnih transakcij: označevanje namenov plačil s šiframi prejemkov in izdatkov,
– prejemek: povečanje stanja denarnih sredstev na računih,
– izdatek: zmanjšanje stanja denarnih sredstev na računih.
(2) Za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa, podatke za statistične in druge z zakoni določene namene po tem navodilu zagotavlja UJP.
II. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O IZPLAČANIH PLAČAH IN O REGRESU ZA LETNI DOPUST TER O DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH IN DOHODKIH
3. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke o izplačanih bruto plačah in o regresu za letni dopust iz podatkov, ki jih pridobijo od poslovnih subjektov, katerih račune vodijo.
(2) O načinu sporočanja podatkov iz prejšnjega odstavka se izvajalci plačilnega prometa dogovorijo s poslovnimi subjekti.
4. člen
Izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke o izplačilu plač in drugih osebnih prejemkov in dohodkov:
– iz podatkov, ki jih poslovni subjekti zagotovijo izvajalcem plačilnega prometa ob izplačilu plač in regresa za letni dopust,
– iz podatkov o namenih plačil, označenih z ustreznimi šiframi izdatkov na plačilnih instrumentih oziroma plačilnih instrukcijah.
II/1. EVIDENTIRANJE PODATKOV
5. člen
(1) Za spremljanje izvajanja zakonodaje, ki ureja področje izplačevanja plač, in za izvajanje statističnih raziskovanj so poslovni subjekti dolžni izvajalcem plačilnega prometa ob vsakem izplačilu plač in regresa za letni dopust zagotoviti naslednje podatke:
– številko računa, s katerega se plače in regres za letni dopust izplačujejo,
– znesek čistega izplačila,
– znesek bruto izplačila,
– vrsto izplačila (plača, regres za letni dopust),
– obdobje, na katero se izplačilo nanaša (mesec, leto).
(2) Poslovni subjekti so dolžni podatke zagotoviti izvajalcu plačilnega prometa, ki vodi račun, s katerega se izplačuje čista plača oziroma regres za letni dopust.
6. člen
Izvajalci plačilnega prometa morajo dnevno evidentirati podatke o izplačilu čistih plač in drugih osebnih prejemkov in dohodkov po posameznih šifrah izdatkov, s katerimi se označujejo izdatki za čiste plače in izdatki za druge osebne prejemke in dohodke, za vsak račun poslovnega subjekta. Šifre izdatkov za izplačila osebnih prejemkov so:
– šifra 32: izdatki za povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki,
– šifra 33: izdatki za plačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah,
– šifra 40: izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila čistih plač,
– šifra 43: izdatki za socialno varnost,
– šifra 82: izdatki za izplačila dividend in drugih deležev lastnikov iz dobička.
II/2. KONTROLIRANJE PODATKOV
7. člen
Ob prevzemu plačilnih instrumentov oziroma plačilnih instrukcij za izplačilo čistih plač in drugih osebnih prejemkov in dohodkov izvajalci plačilnega prometa preverijo, ali so pravilno označeni s šiframi prejemkov in izdatkov.
8. člen
Izvajalci plačilnega prometa so pred pošiljanjem podatkov o izplačanih plačah in regresu za letni dopust AJPES dolžni preveriti skladnost podatkov o izplačanih čistih plačah s podatki, ki jih evidentirajo po določilih 20. člena tega navodila.
II/3. POŠILJANJE PODATKOV
9. člen
Izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES podatke iz 5. in 6. člena tega navodila v elektronski obliki na strežnik AJPES.
10. člen
Izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES podatke iz 5. člena tega navodila tedensko, vsak ponedeljek oziroma prvi delovni dan po koncu meseca, do 9. ure, v naslednji obliki:
  Vodilni zapis (PLAPP00)
  Podatki individualnega zapisa (PLAPP11)
 
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|Zap.  |Opis polja          |Format  |Vsebina            |
|št.  |               |     |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|1.   |Oznaka zapisa        |7 AN   |PLAPP11            |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|2.   |Datum izplačila       |8 N   |LLLLMMDD            |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|3.   |Mesec oziroma obdobje, na  |2 N   |Pri izplačilu regresa za letni |
|    |katero se bruto izplačilo  |     |dopust je obdobje enako oznaki |
|    |nanaša            |     |leta, za katerega se izplačuje |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|4.   |Račun            |15 N   |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|5.   |Indikator za vrsto izplačila |1 AN   |P (plača) ali R (regres za   |
|    |               |     |letni dopust)         |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|6.   |Znesek bruto izplačila    |16 N   |V stotinih, desno poravnan z  |
|    |               |     |vodilnimi ničlami       |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
 
  Podatki zbirnega zapisa (PLAPP99)
 
+--------+----------------------------+---------+-------------------------------+
|Zap.  |Opis polja         |Format  |Vsebina            |
|št.   |              |     |                |
+--------+----------------------------+---------+-------------------------------+
|1.   |Oznaka zapisa        |7 AN   |PLAPP99            |
+--------+----------------------------+---------+-------------------------------+
|2.   |Število zapisov s podatki  |10 N   |Poravnano z vodilnimi ničlami |
+--------+----------------------------+---------+-------------------------------+
11. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa podatke iz 6. člena tega navodila pošiljajo AJPES dnevno, do 16.15, v naslednji obliki:
  Vodilni zapis (PLDURS00)
  Podatki individualnega zapisa (PLDURS11)
 
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|Zap.  |Opis polja          |Format  |Vsebina            |
|št.  |               |     |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|1.   |Oznaka zapisa        |8 AN   |PLDURS11            |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|2.   |Vrsta posla         |3 N   |111              |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|3.   |Račun            |15 N   |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|4.   |Datum izplačila       |8 N   |LLLLMMDD            |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|5.   |Šifra izdatka        |2 N   |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|6.   |Indikator          |1 AN   |P (plačilo) ali S (storno)   |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|7.   |Znesek izplačila čiste plače |15 N   |V stotinih, poravnan z     |
|    |ali drugih osebnih prejemkov |     |vodilnimi ničlami       |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
 
  Podatki zbirnega zapisa (PLDURS99)
 
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|Zap.  |Opis polja          |Format  |Vsebina            |
|št.  |               |     |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|1.   |Oznaka zapisa        |8 AN   |PLDURS99            |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|2.   |Število zapisov s podatki  |10 N   |Poravnano z vodilnimi ničlami |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
(2) Izvajalci plačilnega prometa lahko datoteko s podatki, ki ni bila pravočasno posredovana AJPES, pošljejo naslednji dan, s tem da datum v posameznem zapisu pomeni pretekli delovni dan in ne tekočega datuma. Izvajalci plačilnega prometa podatke prejšnjega delovnega dne pošljejo v posebnem zapisu oziroma zapisih, skupaj s podatki za tekoči dan. Za vsakega izvajalca plačilnega prometa je veljavna samo zadnja prejeta datoteka.
III. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O DOSPELIH NEPORAVNANIH OBVEZNOSTIH
12. člen
Izvajalci plačilnega prometa vodijo evidenco o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov, katerih račune vodijo.
III/1. EVIDENTIRANJE PODATKOV
13. člen
(1) Evidenca o dospelih neporavnanih obveznostih za vsak poslovni subjekt oziroma vsak njegov račun zajema podatke za celotno poročevalsko obdobje od nastanka neporavnane obveznosti do dneva poročanja.
(2) Evidenca vsebuje:
– ime in davčno številko poslovnega subjekta,
– datum nastanka dospele neporavnane obveznosti,
– znesek neporavnane dospele obveznosti po vrstah obveznosti,
– spremembo zneska neporavnane dospele obveznosti (znesek plačane obveznosti),
– številko računa, s katerega se izvajajo plačila za poravnavo dospele neporavnane obveznosti.
(3) Pregled oznak za vrsto spremembe zneska neporavnane dospele obveznosti je v Prilogi 1 tega navodila.
III/2. KONTROLIRANJE PODATKOV
14. člen
Če izvajalec plačilnega prometa ugotovi, da so podatki o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov v evidenci nepravilni, mora s popravkom zagotoviti pravilnost podatkov v evidenci.
III/3. POŠILJANJE PODATKOV
15. člen
Izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES podatke o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov v elektronski obliki na strežnik AJPES.
16. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES podatke o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov dnevno, do 18. ure, v naslednji obliki:
  Vodilni zapis (NODURS00)
  Podatki individualnega zapisa (NODURS11)
 
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|Zap.  |Opis polja          |Format  |Vsebina            |
|št.  |               |     |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|1.   |Tip zapisa          |8 AN   |Fiksna oznaka NODURS11     |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|2.   |Račun upnika         |18 N   |18 mest z vodilnimi ničlami  |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|3.   |Izdajatelj naloga      |1 N   |2=sodišče, 3=davčna uprava,  |
|    |               |     |4=carina            |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|4.   |Prioriteta*         |1 N   |Prednostni vrstni red poravnave|
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|5.   |Vrsta spremembe       |2 N   |Oznaka za spremembo po legendi |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|6.   |Kratki naziv upnika     |35 AN  |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|7.   |Davčna številka dolžnika   |8 N   |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|8.   |Račun dolžnika        |15 N   |Polji 8 in 9 skupaj sta    |
|    |               |     |identifikator plačilnega    |
|    |               |     |instrumenta oziroma ključ   |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|9.   |Zaporedna št. v okviru računa|5 N   |Ne sme se ponoviti v okviru TR |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|10.  |Kratki naziv dolžnika    |35 AN  |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|11.  |Znesek            |15 N   |V stotinih brez decimalk    |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|12.  |Datum vpisa v evidenco    |8 N   |LLLLMMDD            |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|13.  |Čas vpisa v evidenco     |6 N   |HHMMSS             |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|14.  |Model sklica v dobro     |2 N   |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|15.  |Vsebina sklica v dobro**   |22 AN  |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|16.  |Komentar           |30 AN  |Neobvezno polje, dopolnjeno s |
|    |               |     |presledki           |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
 
 
  Podatki zbirnega zapisa (NODURS99)
 
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|Zap.  |Opis polja          |Format  |Vsebina            |
|št.  |               |     |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|1.   |Tip zapisa          |8 AN   |Fiksna oznaka NODURS99     |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|2.   |Število vrstic s podatki   |10 N   |                |
|    |(NODURS11)          |     |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|3.   |Seštevek zneskov v vrsticah s|17 N   |V stotinih brez decimalk    |
|    |podatki           |     |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|4.   |Datum, na katerega se podatki|8 N   |LLLLMMDD            |
|    |nanašajo           |     |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|5.   |Matična številka izvajalca  |7 N   |                |
|    |plačilnega prometa –     |     |                |
|    |poročevalca         |     |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|6.   |Kratki naziv izvajalca    |40 AN  |                |
|    |plačilnega prometa –     |     |                |
|    |poročevalca         |     |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
 
  Opombi:
  * Prioritete po Zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, s
spremembami in dopolnitvami) in po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list
RS, št. 51/98, s spremembami in dopolnitvami) so:
  1. zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi porušenega
zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi smrti
preživljalca,
  2. davčni dolg in stroški prisilne izterjatve,
  3. sodni sklep o izvršbi.
  ** Vsebina podatka sklicevanje na številko odobritve je določena s
Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih
javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 114/02, s spremembami in
dopolnitvami), ki določa podatke, ki morajo biti vpisani na plačilne instrumente
oziroma plačilne instrukcije, s katerimi se plačujejo dajatve.
(2) Za vsakega izvajalca plačilnega prometa je veljavna zadnja prejeta datoteka.
IV. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O PREJEMKIH
NA RAČUNE IN O IZDATKIH Z RAČUNOV
17. člen
(1) Podlaga za zagotavljanje podatkov o prejemkih na račune in o izdatkih z računov za plačila v državi med rezidenti je označevanje namenov plačil na plačilnih instrumentih oziroma plačilnih instrukcijah, s katerimi imetniki računov naložijo izvajalcu plačilnega prometa prenos njihovih sredstev na drug račun oziroma vplačilo ali izplačilo z njihovega računa.
(2) Nalogodajalci označujejo namene plačil na plačilnih instrumentih oziroma plačilnih instrukcijah s šiframi prejemkov in s šiframi izdatkov.
18. člen
Podatke o izdatkih za plačila v tujino – nerezidentom in podatke o prejemkih od nerezidentov za plačila iz tujine AJPES zagotavlja Banka Slovenije.
IV/1. PREGLED VSEBINE ŠIFER PREJEMKOV
IN IZDATKOV
19. člen
1.  PREJEMKI
 
   PREJEMKI PRI POSLOVANJU
 
11  Prejemki od prodaje proizvodov in storitev
12  Prejemki od subvencij, dotacij in od drugih nevračljivih virov
 
   PREJEMKI PRI NALOŽBENJU
 
13  Prejemki od dividend in deležev iz dobička drugih
15  Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
16  Prejemki od odtujitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev
17  Prejemki od odtujitve dolgoročnih in kratkoročnih finančnih
   naložb
 
   PREJEMKI PRI FINANCIRANJU
 
20  Prejemki od vplačanega kapitala
21  Prejemki od dobljenih dolgoročnih in kratkoročnih posojil,
   kreditov in depozitov
 
28  PREJEMKI OD POBOTA
 
29  DRUGI PREJEMKI
 
 
2.  IZDATKI
 
   IZDATKI PRI POSLOVANJU
 
30  Izdatki za nakup materiala in storitev
31  Izdatki za subvencije, dotacije in za druge istovrstne namene
32  Izdatki za povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni
   prejemki
33  Izdatki za plačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah
40  Izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila čistih plač
43  Izdatki za socialno varnost
50  Izdatki za dajatve in takse
51  Izdatki za davek na dodano vrednost, trošarine in prometni davki
52  Izdatki za akontacijo dohodnine
 
   IZDATKI PRI NALOŽBENJU
 
70  Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
71  Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev
72  Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih
   naložb
 
   IZDATKI PRI FINANCIRANJU
 
80  Izdatki za vračilo kapitala
81  Izdatki za vračila oziroma odplačila dolgoročnih in kratkoročnih
   posojil, kreditov in depozitov
82  Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev lastnikov iz
   dobička
 
88  IZDATKI OD POBOTA
 
89  DRUGI IZDATKI
IV/2. VODENJE EVIDENCE O PREJEMKIH IN O IZDATKIH
20. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa za plačila v državi med rezidenti vodijo evidenco o posameznih vrstah prejemkov in izdatkov.
(2) Izvajalci plačilnega prometa vodijo evidenco o posameznih vrstah prejemkov in izdatkov za vsak poslovni subjekt oziroma vsak račun. Podatki v evidenci so mesečni (od prvega do zadnjega dne v mesecu). Evidenca vsebuje podatke o prejemkih na račune in o izdatkih z računov za plačila, ki se poravnavajo v internem plačilnem prometu, prek sistema Bruto poravnave v realnem času (BPRČ) in prek sistema Žiro kliringa.
21. člen
AJPES na podlagi prejetih podatkov izvajalcev plačilnega prometa o plačilih v državi med rezidenti in podatkov Banke Slovenije o plačilih med nerezidenti zagotovi kumulativno evidenco o posameznih vrstah prejemkov in izdatkov za vsak poslovni subjekt oziroma vsak račun. Kumulativna evidenca vsebuje podatke za obdobje od 1.1. do zadnjega dne meseca, za katerega se poroča.
IV/3. KONTROLIRANJE PODATKOV
22. člen
Ob prevzemu plačilnih instrumentov oziroma plačilnih instrukcij za plačila v državi med rezidenti izvajalci plačilnega prometa z ustrezno računalniško kontrolo preverijo, ali so plačilni instrumenti oziroma plačilne instrukcije označene s šiframi prejemkov in izdatkov. Za kontrolo šifer uporabijo Pregled povezav šifer izdatkov s šiframi prejemkov, ki ga predpiše AJPES s posebnim navodilom v skladu s petim odstavkom 71. člena Zakona o plačilnem prometu.
23. člen
Pred pošiljanjem podatkov AJPES izvajalci plačilnega prometa zagotovijo kontrolo uporabljenih povezav šifer prejemkov in izdatkov na plačilnih instrumentih in plačilnih instrukcijah oziroma oziroma plačilnih transakcijah.
IV/4. POŠILJANJE PODATKOV AJPES
24. člen
Izvajalci plačilnega prometa podatke o prejemkih in o izdatkih za račune, ki jih vodijo, pošiljajo AJPES v elektronski obliki na strežnik AJPES.
25. člen
Mesečne podatke o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov za plačila v državi med rezidenti izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES najpozneje četrti delovni dan v mesecu za pretekli mesec v naslednji obliki:
  Vodilni zapis (SPAPP00)
  Podatki individualnega zapisa (SPAPP11)
 
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|Zap.  |Opis polja          |Format  |Vsebina            |
|št.  |               |     |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|1.   |Oznaka zapisa        |7 AN   |SPAPP11            |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|2.   |Račun poslovnega subjekta  |15 N   |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|3.   |Oznaka šifre         |2 N   |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|4.   |Znesek prometa*       |S 16 N  |Znesek v SIT          |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
 
  * Znesek je lahko za nekatere šifre tudi negativen.
 
  Podatki zbirnega zapisa (SPAPP99)
 
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|Zap.  |Opis polja          |Format  |Vsebina            |
|št.  |               |     |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|1.   |Oznaka zapisa        |7 AN   |SPAPP99            |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|2.   |Mesec poročanja       |6 N   |LLLLMM             |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|3.   |Račun izvajalca plačilnega  |15 N   |                |
|    |prometa           |     |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|4.   |Znesek mesečnega skupnega  |S 16 N  |Znesek v SIT          |
|    |prometa v breme       |     |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|5.   |Znesek mesečnega skupnega  |S 16 N  |Znesek v SIT          |
|    |prometa v dobro       |     |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
26. člen
Mesečne podatke o izdatkih za plačila v tujino – nerezidentom in podatke o prejemkih od nerezidentov za plačila iz tujine Banka Slovenije pošilja AJPES najpozneje 20. dne v mesecu za pretekli mesec v naslednji obliki:
  Ime datoteke: SPTUJ_LLLL_MM_NNNNNNN.dat
  Vodilni zapis (SPTUJ00)
  Podatki individualnega zapisa (SPTUJ11)
 
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|Zap.  |Opis polja          |Format  |Vsebina            |
|št.  |               |     |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|1.   |Oznaka zapisa        |7 AN   |SPTUJ11            |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|2.   |Matična številka poslovnega |15 N   |                |
|    |subjekta*          |     |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|3.   |Oznaka šifre**        |2 N   |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|4.   |Znesek prometa        |S 16 N  |Znesek v SIT          |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
 
  Opombi:
  * Banka Slovenije poroča na ravni matične številke poslovnega subjekta,
matična številka se vpiše od leve proti desni (7 mest), na zadnja mesta se doda
8 ničel;
  ** Ne morejo se pojaviti šifre prejemkov 28 in šifre izdatkov 50, 51, 52
ter 88;
 
 
  Podatki zbirnega zapisa (SPTUJ99)
 
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|Zap.  |Opis polja          |Format  |Vsebina            |
|št.  |               |     |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|1.   |Oznaka zapisa        |7 AN   |SPTUJ99            |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|2.   |Mesec poročanja       |6 N   |LLLLMM             |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|3.   |Račun izvajalca plačilnega  |15 N   |                |
|    |prometa           |     |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|4.   |Znesek mesečnega skupnega  |S 16 N  |Znesek v SIT          |
|    |prometa v breme       |     |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|5.   |Znesek mesečnega skupnega  |S 16 N  |Znesek v SIT          |
|    |prometa v dobro       |     |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
V. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O PLAČILIH ZA INVESTICIJE
27. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo AJPES podatke o plačilih za investicije iz investicijskih kreditov, odobrenih poslovnim subjektom-investitorjem (kreditojemalcem).
(2) V plačila za investicije po tem navodilu sodijo:
– vsa investicijska plačila po nalogu investitorja (kreditojemalca) v breme odobrenega kredita s partije kredita v uporabi v dobro računa dobavitelja opreme za dobavljeno opremo oziroma izvajalca del za opravljena dela, vključno s plačili pogodbenih predujmov,
– prenosi s partije kredita v uporabi v dobro računa investitorja za opravljena dela v lastni režiji (izvajanje investicijskih del v lastni režiji, vgrajevanje lastnih proizvodov, vlaganja v osnovno čredo, vlaganja v večletne nasade itd.),
– plačila za investicije iz kredita v tuji valuti,
– interkalarne obresti, pripisane kreditom v uporabi, obračunane za čas uporabe investicijskih kreditov,
– druga investicijska plačila iz investicijskih kreditov (carine, nadomestila za odkupljena zemljišča itd.).
V/1. EVIDENTIRANJE PODATKOV O PLAČILIH ZA INVESTICIJE
28. člen
Izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke o plačilih za investicije iz investicijskih kreditov s posameznih računov kontnega okvira za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 24/02). Znotraj posameznega računa, na katerem je evidentirana poraba investicijskega kredita, vodijo izvajalci plačilnega prometa podatke o odobrenih investicijskih kreditih po posameznih investitorjih (kreditojemalci). Če je na istem računu evidentiranih več investicijskih kreditov, odobrenih enemu investitorju, izvajalci plačilnega prometa zagotovijo zbirni podatek v enem znesku.
29. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo ločeno podatke o plačilih za investicije iz:
– investicijskih kreditov za investicije v opredmetena osnovna sredstva (Slovenski računovodski standard 1) in v neopredmetena dolgoročna sredstva (Slovenski računovodski standard 2) ter
– investicijskih kreditov, odobrenih v tujem imenu in za tuj račun.
(2) Podatki so kumulativni, vključujejo obdobje od 1. 1. do konca dobe poročanja v tekočem letu.
V/2. KONTROLIRANJE PODATKOV
30. člen
Izvajalci plačilnega prometa preverijo namen oziroma račune investicijskih kreditov. Pred pošiljanjem podatkov AJPES izvajalci plačilnega prometa zaradi zagotovitve pravilnosti podatkov uporabijo Pregled računov iz kontnega okvira za banke in hranilnice, ki zajemajo plačila za investicije iz investicijskih kreditov v uporabi, in je Priloga 2 tega navodila.
V/3. POŠILJANJE PODATKOV V AJPES
31. člen
Izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES podatke iz 29. člena tega navodila v elektronski obliki na strežnik AJPES.
32. člen
Podatke o plačilih za investicije izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES do 8. dne v mesecu za preteklo kumulativno obdobje v naslednji obliki:
  Vodilni zapis (INVPOS00)
  Podatki individualnega zapisa (INVPOS11)
 
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|Zap.  |Opis polja          |Format  |Vsebina            |
|št.  |               |     |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|1.   |Oznaka zapisa        |8 AN   |INVPOS11            |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|2.   |Račun investitorja      |15 N   |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|3.   |Račun kredita *       |3 N   |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|4.   |Plačila za investicije iz  |S 16 N  |Znesek v SIT          |
|    |kreditov           |     |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
|5.   |Plačila za investicije iz  |S 16 N  |Znesek v SIT          |
|    |kreditov v tujem imenu in za |     |                |
|    |tuj račun          |     |                |
+-------+-----------------------------+---------+-------------------------------+
 
  * Trištevilčni račun iz Pregleda računov iz kontnega okvira za banke in
hranilnice, s katerih se zagotavljajo podatki o plačilih za investicije (Priloga
2)
 
 
  Podatki zbirnega zapisa (INVPOS99)
 
+-------+----------------------------+---------+-----------------------------+
|Zap.  |Opis polja         |Format  |Vsebina           |
|št.  |              |     |               |
+-------+----------------------------+---------+-----------------------------+
|1.   |Oznaka zapisa        |8 AN   |INVPOS99           |
+-------+----------------------------+---------+-----------------------------+
|2.   |Mesec poročanja       |6 N   |LLLLMM            |
+-------+----------------------------+---------+-----------------------------+
|3.   |Račun izvajalca plačilnega |15 N   |               |
|    |prometa           |     |               |
+-------+----------------------------+---------+-----------------------------+
|4.   |Zbirni znesek plačil za   |S 16 N  |               |
|    |investicije iz kreditov   |     |Znesek v SIT         |
+-------+----------------------------+---------+-----------------------------+
|5.   |Zbirni znesek plačil za   |S 16 N  |               |
|    |investicije iz kreditov v  |     |Znesek v SIT         |
|    |tujem imenu in za tuj račun |     |               |
+-------+----------------------------+---------+-----------------------------+
33. člen
(1) Če so kumulativni podatki o plačilih za investicije v dobi poročanja manjši kakor v prejšnjem obdobju, izvajalci plačilnega prometa predložijo AJPES pisno obrazložitev.
(2) Podatke o plačilih za investicije izvajalci plačilnega prometa pošljejo AJPES, tudi če v preteklem mesecu niso evidentirali novih plačil za investicije iz investicijskih kreditov.
VI. KONČNI DOLOČBI
34. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni določene namene (Uradni list RS, št. 117/02).
35. člen
To navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 132-1/2004
Ljubljana, dne 16. marca 2004.
Predsednica
Sveta AJPES
Andreja Kert l. r.
                                    PRILOGA 1

   Pregled oznak za vrsto spremembe zneska neporavnane dospele obveznosti

01-  znesek obveznosti: znesek celotnega neporavnanega dolga, ki se
   prvič zapiše v evidenco in ki nastane na podlagi obvestila o izvršljivosti
   sklepa o prisilni izterjavi DURS, CURS, sodišča;
02-  popolno poplačilo obveznosti: znesek dokončno poplačanega dolga,
   znesek zapisa 02 pomeni, da je znesek obveznosti v zapisu 01 dokončno
   poravnan;
03-  delno poplačilo obveznosti: znesek delnega poplačila dolga, ki se
   izračuna na podlagi razlike med zneskom v zapisu 01 in v zapisu 03;
06-  upnik ustavi postopek: znesek ustavitve je v tem primeru enak
   znesku pod vrsto spremembe 01 oziroma preostali razliki med zneskom v
   zapisu 01 in v zapisu 03;
07-  upnik delno ustavi postopek: znesek ustavitve je v tem primeru
   manjši od zneska pod vrsto spremembe 01; znesek še preostale neporavnane
   obveznosti se bo poplačal z vrsto spremembe 02 oziroma 03;
08-  stečaj: izvajalec plačilnega prometa prejme sklep sodišča o
   začetku stečajnega postopka, kar pomeni, da se zapre račun stečajnega
   dolžnika in se na zahtevo stečajnega upravitelja odpre nov račun »v
   stečaju«, prek katerega se nadaljuje poslovanje do konca stečajnega
   postopka; v tem primeru se dospele neporavnane obveznosti vrnejo upnikom,
   zato se z vrsto spremembe 08 označijo zneski vseh dolžnikovih dospelih
   neporavnanih obveznosti;
09-  likvidacija: ob prejetju sklepa o likvidaciji se družbi doda naziv
   »v likvidaciji« in se sredstva, pa tudi vse dospele neporavnane obveznosti
   evidentirajo na novem računu »v likvidaciji«, prek katerega poteka
   poslovanje; v tem primeru se uporabi oznaka za vrsto spremembe 09 za vsak
   znesek dospelih neporavnanih obveznosti na dan zaprtja računa, celotni
   znesek neporavnanih obveznosti pa se prenese na nov račun »v likvidaciji«
   z oznako 01;
10-  prisilna poravnava: na dan potrditve postopka prisilne poravnave
   se uporabi oznaka vrste spremembe 10, zapiše se znesek dospelih
   neporavnanih obveznosti (za vsako obveznost posebej), izkazan na dan
   začetka postopka prisilne poravnave, označen z 98; dospele neporavnane
   obveznosti v obdobju od začetka postopka prisilne poravnave do dneva
   potrditve postopka prisilne poravnave (pa tudi od tega dneva dalje) se
   označijo z 01;
11-  zaprtje računa: znesek preostale obveznosti ob zaprtju računa (ob
   zaprtju računa zaradi izbrisa oziroma prenehanja poslovnega subjekta se
   dospele neporavnane obveznosti vrnejo upnikom, zato se z vrsto spremembe
   11 označijo vsi zneski dospelih neporavnanih obveznosti na dan zaprtja
   računa);
96-  vračilo sklepa o prisilni izterjavi na osnovi drugega odstavka 54.
   člena ZdavP: če v enem letu po prejemu sklepa o prisilni izterjavi na
   dolžnikovih računih ni nobenega priliva sredstev, izvajalec plačilnega
   prometa vrne sklep davčnemu organu, ki je sklep izdal;
97-  vračilo sklepa o izvršbi po drugem odstavku 141. člena ZIZ: če v
   enem letu po prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovih računih ni nobenega
   priliva sredstev, izvajalec plačilnega prometa vrne sklep o izvršbi
   sodišču, ki izvršbo ustavi;
98-  prisilna poravnava: ob začetku postopka prisilne poravnave
   (potrditve še ni) dolžnik ohrani isti račun in znesek neporavnane
   obveznosti, zato se v tem primeru uporabi oznaka vrste spremembe 98 in
   pomeni le informacijo o začetku postopka prisilne poravnave (doda se nov
   zapis z oznako vrste spremembe 98); če nastopi nova neporavnana obveznost
   (ki se nanaša na obdobje pred začetkom postopka prisilne poravnave), se
   vnese v evidenco na mesto, ki ustreza datumu pred začetkom postopka
   prisilne poravnave, da se ohrani vrednost neporavnane obveznosti do
   potrditve postopka prisilne poravnave; ob potrditvi postopka se vsi
   dolgovi do dneva začetka postopka prisilne poravnave označijo z 10; po
   potrditvi postopka poravnave pa se nove dospele neporavnane obveznosti
   označijo z 01;
99-  prisilna izterjava dolga: informacija o »neporavnanem« rubežu
   sredstev ob sprejetem sklepu o prisilni izterjavi dolga (razlika med
   zarubljenimi sredstvi na računu in sredstvi po sklepu, če ni dovolj
   sredstev na računu); če je v času rubeža sredstev dovolj sredstev na
   računu, se z oznako 99 zapiše znesek 0 (nič), ki pomeni informacijo, da so
   sredstva zarubljena v celotnem znesku.
                                    PRILOGA 2

  Pregled računov iz kontnega okvira za banke in hranilnice, s katerih se
         zagotavljajo podatki o plačilih za investicije

--------------------------------------------------------------------------------
Zap. Št.
št.  računa
--------------------------------------------------------------------------------
   32  – KRATKOROČNI KREDITI V TUJI VALUTI
1.  320 – Kratkoročni krediti nefinančnim družbam v tuji valuti – del
2.  324 – Kratkoročni krediti državi v tuji valuti – del
3.  325 – Kratkoročni krediti bankam v tuji valuti – del
4.  326 – Kratkoročni krediti drugim finančnim organizacijam v tuji
      valuti – del
5.  328 – Kratkoročni krediti tujim osebam v tuji valuti – del
6.  329 – Kratkoročni krediti neprofitnim izvajalcem storitev gospodinjstvom
      v tuji valuti – del

   34  – DOLGOROČNI KREDITI V TUJI VALUTI
7.  340 – Dolgoročni krediti nefinančnim družbam v tuji valuti – del
8.  344 – Dolgoročni krediti državi v tuji valuti – del
9.  345 – Dolgoročni krediti bankam v tuji valuti – del
10.  346 – Dolgoročni krediti drugim finančnim organizacijam v tuji
      valuti – del
11.  348 – Dolgoročni krediti tujim osebam v tuji valuti – del
12.  349 – Dolgoročni krediti neprofitnim izvajalcem storitev gospodinjstvom v
      tuji valuti – del

   38  – TERJATVE IZ POSLOV V TUJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN V TUJI VALUTI
13.  380 – Terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v tuji
      valuti – del

   42  – KRATKOROČNI KREDITI
14.  420 – Kratkoročni krediti nefinančnim družbam – del
15.  421 – Kratkoročni krediti nefinančnim družbam – odvisnim družbam – del
16.  424 – Kratkoročni krediti državi – del
17.  425 – Kratkoročni krediti bankam – del
18.  426 – Kratkoročni krediti drugim finančnim organizacijam – del
19.  428 – Kratkoročni krediti tujim osebam – del
20.  429 – Kratkoročni krediti neprofitnim izvajalcem storitev gospodinjstvom
      – del

   48  – KRATKOROČNE TERJATVE IZ POSLOV V TUJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN
21.  480 – Kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun – del

   52  – DOLGOROČNI KREDITI ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA IN
      STANOVANJSKO GRADNJO
22.  520 – Dolgoročni krediti za investicije nefinančnim družbam
23.  521 – Dolgoročni krediti za investicije nefinančnim družbam – odvisnim
      družbam
24.  524 – Dolgoročni krediti za investicije državi
25.  525 – Dolgoročni krediti za investicije bankam
26.  526 – Dolgoročni krediti za investicije drugim finančnim organizacijam
27.  528 – Dolgoročni krediti za investicije tujim osebam
28.  529 – Dolgoročni krediti za investicije neprofitnim izvajalcem storitev
      gospodinjstvom

   58  – DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOV V TUJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN
29.  580 – Dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun – del
--------------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti