Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

28. Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Evropske skupnosti k Mednarodni konvenciji EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. decembra 1960, ki je bila večkrat spremenjena in usklajena s protokolom z dne 27. junija 1997 (MPESEC), stran 3665.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O PRISTOPU EVROPSKE SKUPNOSTI K MEDNARODNI KONVENCIJI EUROCONTROL O SODELOVANJU ZA VARNOST ZRAČNE PLOVBE Z DNE 13. DECEMBRA 1960, KI JE BILA VEČKRAT SPREMENJENA IN USKLAJENA S PROTOKOLOM Z DNE 27. JUNIJA 1997 (MPESEC)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Evropske skupnosti k Mednarodni konvenciji EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. decembra 1960, ki je bila večkrat spremenjena in usklajena s protokolom z dne 27. junija 1997 (MPESEC), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. marca 2004.
Št. 001-22-25/04
Ljubljana, dne 2. aprila 2004
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O PRISTOPU EVROPSKE SKUPNOSTI K MEDNARODNI KONVENCIJI EUROCONTROL O SODELOVANJU ZA VARNOST ZRAČNE PLOVBE Z DNE 13. DECEMBRA 1960, KI JE BILA VEČKRAT SPREMENJENA IN USKLAJENA S PROTOKOLOM Z DNE 27. JUNIJA 1997 (MPESEC)
1. člen
Ratificira se Protokol o pristopu Evropske skupnosti k Mednarodni konvenciji EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. decembra 1960, ki je bila večkrat spremenjena in usklajena s protokolom z dne 27. junija 1997.
2. člen
Besedilo protokola se v izvirniku v slovenskem in v angleškem jeziku glasi:*
P R O T O K O L
O PRISTOPU EVROPSKE SKUPNOSTI K MEDNARODNI KONVENCIJI EUROCONTROL O SODELOVANJU ZA VARNOST ZRAČNE PLOVBE Z DNE 13. DECEMBRA 1960, KI JE BILA VEČKRAT SPREMENJENA IN USKLAJENA S PROTOKOLOM Z DNE 27. JUNIJA 1997
REPUBLIKA ALBANIJA,
ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,
REPUBLIKA AVSTRIJA,
KRALJEVINA BELGIJA,
REPUBLIKA BOLGARIJA,
REPUBLIKA CIPER,
REPUBLIKA HRVAŠKA,
KRALJEVINA DANSKA,
KRALJEVINA ŠPANIJA,
REPUBLIKA FINSKA,
FRANCOSKA REPUBLIKA,
ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,
HELENSKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA MADŽARSKA,
IRSKA,
ITALIJANSKA REPUBLIKA,
NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA,
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,
REPUBLIKA MALTA,
REPUBLIKA MOLDAVIJA,
KNEŽEVINA MONAKO,
KRALJEVINA NORVEŠKA,
KRALJEVINA NIZOZEMSKA,
PORTUGALSKA REPUBLIKA,
ROMUNIJA,
SLOVAŠKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA SLOVENIJA,
KRALJEVINA ŠVEDSKA,
ŠVICARSKA KONFEDERACIJA,
ČEŠKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA TURČIJA
IN
EVROPSKA SKUPNOST
so se
ob upoštevanju Mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. decembra 1960, ki je bila spremenjena z dodatnim protokolom z dne 6. julija 1970, nato spremenjena s protokolom z dne 21. novembra 1978, vse spremenjeno s protokolom z dne 12. februarja 1981, in spremenjena in usklajena s protokolom z dne 27. junija 1997, v nadaljnjem besedilu »konvencija«, in zlasti njenega 40. člena;
ob upoštevanju odgovornosti, danih Evropski skupnosti s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti z dne 25. marca 1957, kot je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo z dne 2. oktobra 1997, na nekaterih področjih, zajetih v konvenciji;
ker so države članice Evropske skupnosti, članice EUROCONTROL-a, pri sprejemanju protokola, s katerim je bila usklajena konvencija, ki je bil dan na voljo za podpis 27. junija 1997, izjavile, da njihov podpis ne vpliva na izključno pristojnost Skupnosti na nekaterih področjih, zajetih v tej konvenciji, in na članstvo Skupnosti v EUROCONTROL-u za uresničevanje take izključne pristojnosti;
ker je namen pristopa Evropske skupnosti h konvenciji pomagati Evropski organizaciji za varnost zračne plovbe, v nadaljnjem besedilu »EUROCONTROL«, pri doseganju njenih ciljev, kot so navedeni v konvenciji, zlasti tega, da je edini in učinkoviti organ za oblikovanje politike upravljanja zračnega prometa v Evropi;
ker je za pristop Evropske skupnosti k EUROCONTROL-u treba pojasniti način, kako se bodo določbe konvencije uporabljale v Evropski skupnosti in njenih državah članicah;
ker pogoji pristopa Evropske skupnosti h konvenciji omogočajo Skupnosti, da v EUROCONTROL-u uresničuje pristojnosti, ki so bile nanjo prenesene iz njenih držav članic;
ker sta se Kraljevina Španija in Združeno kraljestvo v skupni izjavi ministrov za zunanje zadeve v Londonu 2. decembra 1987 dogovorila o večjem sodelovanju pri uporabi gibraltarskega letališča, vendar morata ta dogovor še začeti izvajati,
DOGOVORILI:
1. člen
Evropska skupnost v okviru svoje pristojnosti pristopa h konvenciji pod pogoji, določenimi v tem protokolu, v skladu s 40. členom konvencije.
2. člen
Za Evropsko skupnost se bo v okviru njene pristojnosti konvencija uporabljala za navigacijske službe zračnega prometa za vodenje prometa na zračnih poteh in z njimi povezane priletne in letališke službe za zračni promet na letalskih informativnih območjih (FIR) njenih držav članic, navedenih v prilogi II h konvenciji, ki so v mejah ozemlja, na katerem se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti.
Razume se, da uporaba tega protokola za gibraltarsko letališče ne vpliva na pravna stališča Kraljevine Španije in Združenega kraljestva do spora glede suverenosti nas ozemljem, na katerem leži letališče.
Uporaba tega protokola se za gibraltarsko letališče začasno odloži, dokler se ne začnejo izvajati dogovori iz skupne izjave ministrov za zunanje zadeve Kraljevine Španije in Združenega kraljestva z dne 2. decembra 1987. Vladi Kraljevine Španije in Združenega kraljestva bosta o datumu začetka izvajanja obvestili druge pogodbenice tega protokola.
3. člen
Ob upoštevanju določb tega protokola se določbe konvencije razlagajo tako, da vključujejo tudi Evropsko skupnost v okviru pristojnosti Skupnosti, različne izraze, uporabljene za poimenovanje pogodbenic konvencije in njihovih predstavnikov, pa je treba ustrezno razumeti.
4. člen
Evropska skupnost ne bo prispevala k proračunu EUROCONTROL-a.
5. člen
Brez vpliva na uresničevanje glasovalnih pravic po 6. členu ima Evropska skupnost pravico, da je zastopana in vključena v delo vseh organov EUROCONTROL-a, v katerih ima katera koli njena država članica pravico biti zastopana kot pogodbenica, in v katerih se lahko obravnavajo zadeve, ki spadajo pod njeno pristojnost, razen organov, ki imajo nadzorno funkcijo.
V vseh organih EUROCONTROL-a, v katerih sme sodelovati, bo Evropska skupnost v skladu s svojimi institucionalnimi pravili predstavljala svoja stališča v okviru svoje pristojnosti.
Evropska skupnost ne sme predlagati kandidatov za članstvo izvoljenih organov EUROCONTROL-a, niti ne sme predlagati kandidatov za funkcijo v organih, v katerih ima pravico sodelovati.
6. člen
1. Pri odločitvah o zadevah, za katere ima Evropska skupnost izključno pristojnost, in za uporabo pravil, predvidenih v 8. členu konvencije, Evropska skupnost uresničuje glasovalne pravice svojih držav članic po konvenciji, glasovi in tehtani glasovi, ki jih tako daje Evropska skupnost, pa se seštevajo za določitev večin, določenih v omenjenem 8. členu konvencije. Če glasuje Skupnost, njene države članice ne glasujejo.
Pri odločanju o številu pogodbenic konvencije, potrebnem za zahtevo o odločanju s tričetrtinsko večino, kot je predpisano na koncu prvega pododstavka člena 8.2, se šteje, da Skupnost zastopa svoje države članice, ki so članice EUROCONTROL-a.
Odločitev, predlagana glede posebne točke, o kateri naj bi glasovala Evropska skupnost, se odloži, če to zahteva pogodbenica konvencije, ki ni članica Evropske skupnosti. Odlog se uporabi za posvetovanja med pogodbenicami konvencije o predlagani odločitvi, pri čemer jim pomaga Agencija EUROCONTROL-a. Pri taki zahtevi se lahko sprejetje odločitve odloži najdlje za šest mesecev.
2. Pri odločitvah o zadevah, pri katerih Evropska skupnost nima izključne pristojnosti, države članice Evropske skupnosti glasujejo v skladu s svojimi glasovalnimi pravicami, kot je določeno v 8. členu konvencije, Evropska skupnost pa ne glasuje.
3. Evropska skupnost za vsak primer posebej obvesti druge pogodbenice konvencije o primerih, v katerih bo ob upoštevanju različnih točk dnevnih redov Generalne skupščine, Sveta in drugih posvetovalnih organov, katerim sta Generalna skupščina in Svet pooblastila, uresničila glasovalne pravice, določene v prvem odstavku tega člena. Ta obveznost velja tudi takrat, kadar se odločitve sprejemajo dopisno.
7. člen
Obseg pristojnosti, prenesene na Skupnost, je splošno prikazan v pisni izjavi, ki jo je Evropska skupnost sestavila ob podpisu tega protokola.
Ta izjava se lahko ustrezno spremeni z uradnim obvestilom Evropske skupnosti EUROCONTROL-u. Ne nadomešča ali nikakor ne omejuje zadev, ki so lahko zajete v uradnih obvestilih o pristojnosti Skupnosti in jih je treba poslati pred odločanjem EUROCONTROL-a z uradnim glasovanjem ali drugače.
8. člen
34. člen konvencije se uporablja za vsak spor med dvema ali več pogodbenicami tega protokola ali med eno ali več pogodbenicami tega protokola in EUROCONTROL-om v zvezi z razlago, uporabo ali izvajanjem tega protokola, vključno z njegovim obstojem, veljavnostjo in odpovedjo.
9. člen
1. Ta protokol je na voljo za podpis vsem državam podpisnicam protokola, s katerim je bila usklajena Mednarodna konvencija EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. decembra 1960, ki je bila večkrat spremenjena, danega na voljo za podpis 27. junija 1997, v nadaljnjem besedilu »protokol za uskladitev«, ter Evropski skupnosti.
Pred datumom začetka veljavnosti je na voljo za podpis tudi državi, ki je pravilno pooblaščena za podpis protokola za uskladitev v skladu z njegovim 2. členom.
2. Ta protokol se ratificira, sprejme ali odobri. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri Vladi Kraljevine Belgije.
3. Ta protokol začne veljati, ko so ga na eni strani ratificirale, sprejele ali odobrile vse države podpisnice, ki so tudi podpisnice protokola za uskladitev, njihova ratifikacija, sprejetje ali odobritev pa se zahteva za začetek veljavnosti protokola za uskladitev, na drugi strani pa Evropska skupnost, prvi dan drugega meseca po deponiranju zadnje listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi, če je protokol za uskladitev na ta dan začel veljati. Kadar ta pogoj ni izpolnjen, začne veljati na isti dan kot protokol za uskladitev.
4. Za tiste podpisnice, ki so deponirale svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi po začetku veljavnosti tega protokola, začne ta veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi deponiranju ustreznih listin o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.
5. Vlada Kraljevine Belgije obvesti vlade drugih držav podpisnic tega protokola in Evropsko skupnost o vsakem podpisu, deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi in vsakem datumu začetka veljavnosti tega protokola v skladu s tretjim in četrtim odstavkom tega člena.
10. člen
Vsak pristop h konvenciji po začetku njene veljavnosti pomeni tudi soglasje o zavezanosti po tem protokolu. Določbe 39. in 40. člena konvencije veljajo tudi za ta protokol.
11. člen
1. Ta protokol ostane veljaven nedoločen čas.
2. Če vse države članice EUROCONTROL-a, ki so članice Evropske skupnosti, izstopijo iz EUROCONTROL-a, se šteje, da je Evropska skupnost dala uradno obvestilo o odpovedi konvencije in tega protokola skupaj z uradnim obvestilom o odpovedi po členu 38.2 konvencije zadnje države članice Evropske skupnosti, ki izstopi od EUROCONTROL-a.
12. člen
Vlada Kraljevine Belgije ta protokol registrira pri generalnem sekretarju Združenih narodov v skladu s 102. členom Ustanovne listine Združenih narodov in pri Svetu Mednarodne organizacije civilnega letalstva v skladu s 83. členom Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, podpisane v Chicagu 7. decembra 1944.
V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci, ko so predložili svoja pooblastila in se je ugotovilo, da so pristna in pravilno sestavljena, podpisali ta protokol.
SESTAVLJENO v Bruslju dne 8. oktobra 2002 v uradnih jezikih držav podpisnic, v enem samem izvirniku, ki je deponiran v arhivu Vlade Kraljevine Belgije, ki pošlje overjene kopije vladam drugih držav podpisnic in Evropski skupnosti. Ob kakršnem koli neskladju prevlada francosko besedilo.
P R O T O C O L
ON THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE EUROCONTROL INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO CO-OPERATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION OF 13 DECEMBER 1960, AS VARIOUSLY AMENDED AND AS CONSOLIDATED BY THE PROTOCOL OF 27 JUNE 1997
THE REPUBLIC OF ALBANIA,
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE REPUBLIC OF AUSTRIA,
THE KINGDOM OF BELGIUM,
THE REPUBLIC OF BULGARIA,
THE REPUBLIC OF CYPRUS,
THE REPUBLIC OF CROATIA,
THE KINGDOM OF DENMARK,
THE KINGDOM OF SPAIN,
THE REPUBLIC OF FINLAND,
THE FRENCH REPUBLIC,
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,
THE HELLENIC REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF HUNGARY,
IRELAND,
THE ITALIAN REPUBLIC,
THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA,
THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,
THE REPUBLIC OF MALTA,
THE REPUBLIC OF MOLDOVA,
THE PRINCIPALITY OF MONACO,
THE KINGDOM OF NORWAY,
THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,
THE PORTUGUESE REPUBLIC,
ROMANIA,
THE SLOVAK REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF SLOVENIA,
THE KINGDOM OF SWEDEN,
THE SWISS CONFEDERATION,
THE CZECH REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF TURKEY,
AND
THE EUROPEAN COMMUNITY,
Having regard to the EUROCONTROL International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation of 13 December 1960, as amended by the Additional Protocol of 6 July 1970, in turn amended by the Protocol of 21 November 1978, all amended by the Protocol of 12 February 1981, and as amended and consolidated by the Protocol of 27 June 1997, hereinafter referred to as “the Convention”, and in particular Article 40 thereof;
Having regard to the responsibilities granted by the Treaty establishing the European Community of 25 March 1957, as revised by the Amsterdam Treaty of 2 October 1997, to the European Community in certain areas covered by the Convention;
Whereas the European Community Member States, Members of EUROCONTROL, when adopting the Protocol consolidating the Convention which was opened for signature on 27 June 1997, declared that their signature was without prejudice to the Community’s exclusive competence in certain areas covered by that Convention and to the Community’s membership of EUROCONTROL for the purpose of exercising such exclusive competence;
Whereas the purpose of the accession of the European Community to the Convention is to assist the European Organisation for the Safety of Air Navigation, hereinafter referred to as “EUROCONTROL”, in achieving its objectives as set out in the Convention, notably that of being a single and efficient body for Air Traffic Management policy-making in Europe;
Whereas the European Community's accession to EUROCONTROL requires clarification of the way in which the provisions of the Convention will apply to the European Community and its Member States;
Whereas the terms and conditions of the accession of the European Community to the Convention shall enable the Community to exercise within EUROCONTROL such competencies that have been transferred to it from its Member States;
Whereas arrangements for greater co-operation over the use of Gibraltar airport were agreed in London on 2 December 1987 by the Kingdom of Spain and the United Kingdom in a joint declaration by the Ministers of Foreign Affairs of the two countries, and such arrangements have yet to come into operation;
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
Article 1
The European Community, within the framework of its competence, accedes to the Convention on the terms and conditions laid down in this Protocol, in accordance with Article 40 of the Convention.
Article 2
For the European Community, within the framework of its competence, the Convention shall apply to en-route air navigation services and related approach and aerodrome services for air traffic in the Flight Information Regions of its Member States listed in Annex II to the Convention, which are within the limits of the territorial applicability of the Treaty establishing the European Community.
The application of this Protocol to the airport of Gibraltar is understood to be without prejudice to the respective legal positions of the Kingdom of Spain and the United Kingdom with regard to the dispute over sovereignty over the territory in which the airport is situated.
Application of this Protocol to Gibraltar airport shall be suspended until the arrangements in the Joint Declaration made by the Foreign Ministers of the Kingdom of Spain and the United Kingdom on 2 December 1987 have come into operation. The Governments of Spain and the United Kingdom will inform the other Contracting Parties to this Protocol of such date of entry into operation.
Article 3
Subject to the provisions of this Protocol, provisions in the Convention shall be so interpreted as to also include the European Community within the framework of Community competence, and the various terms used to designate the Contracting Parties to the Convention and their representatives are to be understood accordingly.
Article 4
The European Community will not contribute to the budget of EUROCONTROL.
Article 5
Without prejudice to the exercise of its voting rights under Article 6, the European Community shall be entitled to be represented and involved in the work of all bodies of EUROCONTROL in which any of its Member States is entitled to be represented as a Contracting Party, and where matters falling within its competence may be dealt with, with the exception of bodies which have an audit function.
In all bodies of EUROCONTROL where it may participate, the European Community will present its positions, within the framework of its competence, in accordance with its institutional rules.
The European Community may not submit candidates for membership of elected EUROCONTROL bodies, nor may it submit candidates for office on the bodies in which it is entitled to participate.
Article 6
1. For decisions in matters where the European Community has exclusive competence and for the purpose of the application of the rules provided for in Article 8 of the Convention, the European Community shall exercise the voting rights of its Member States under the Convention, and the votes and weighted votes so cast by the European Community shall be cumulated for the determination of the majorities provided for in the said Article 8 of the Convention. When the Community votes, its Member States shall not vote.
For the purpose of deciding on the number of Contracting Parties to the Convention required for a request for decision-making by a three-quarters majority, as stipulated at the end of the first sub-paragraph of Article 8.2, the Community shall be considered as representing its Member States, which are Members of EUROCONTROL.
A decision proposed with respect to a specific item to be voted on by the European Community shall be postponed if a Contracting Party to the Convention that is not a member of the European Community so requests. The postponement shall be used for consultations between the Contracting Parties to the Convention, assisted by the EUROCONTROL Agency, on the decision proposed. In the event of such a request, the taking of the decision may be postponed for a maximum period of six months.
2. For decisions in matters where the European Community has no exclusive competence, Member States of the European Community shall vote in accordance with their voting rights as provided for in Article 8 of the Convention, and the European Community shall not vote.
3. The European Community shall inform on a case-by-case basis the other Contracting Parties to the Convention of the cases where, with regard to the various items of the agendas of the General Assembly, the Council and other deliberating bodies to which the General Assembly and the Council have delegated powers, it will exercise the voting rights provided for in paragraph 1 above. This obligation shall also apply when decisions are taken by correspondence.
Article 7
The scope of the competence transferred to the Community is indicated in general terms in a written declaration made by the European Community at the time of the signature of this Protocol.
This declaration may be modified as appropriate by notification from the European Community to EUROCONTROL. It does not replace or in any way limit the matters that may be covered by the notifications of Community competence to be made prior to EUROCONTROL decision-making by means of formal voting or otherwise.
Article 8
Article 34 of the Convention shall apply to any dispute arising between two or more Contracting Parties to this Protocol or between one or more Contracting Parties to this Protocol and EUROCONTROL relating to the interpretation, application or performance of this Protocol, including its existence, validity and termination.
Article 9
1. This Protocol shall be opened for signature by all States signatories to the Protocol consolidating the EUROCONTROL International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation of 13 December 1960, as variously amended, opened for signature on 27 June 1997, hereinafter referred to as “the Consolidating Protocol”, and the European Community.
It shall also be open, prior to the date of its entry into force, for signature by any State, duly authorised to sign the Consolidating Protocol, in accordance with Article II of that Protocol.
2. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the Kingdom of Belgium.
3. This Protocol shall enter into force when it has been ratified, accepted or approved, on the one hand, by all signatory States that are also signatories to the Consolidating Protocol and whose ratification, acceptance or approval is required for the entry into force of the Consolidating Protocol, and on the other hand, by the European Community, on the first day of the second month after the deposit of the last instrument of ratification, acceptance or approval, provided that the Consolidating Protocol has come into force on that date. Where this condition is not met, it shall enter into force on the same date as the Consolidating Protocol.
4. This Protocol shall enter into force with respect to such signatories that have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval after its entry into force on the first day of the second month following the deposit of the relevant instruments of ratification, acceptance or approval.
5. The Government of the Kingdom of Belgium shall notify the Governments of the other signatory States of this Protocol and the European Community of each signature, each deposit of an instrument of ratification, acceptance or approval and each date of entry into force of this Protocol pursuant to paragraphs 3 and 4 above.
Article 10
Each accession to the Convention after its entry into force shall represent also consent to be bound by this Protocol. The provisions of Articles 39 and 40 of the Convention shall also apply to this Protocol.
Article 11
1. This Protocol shall remain in force for an indefinite period.
2. If all EUROCONTROL Member States which are Members of the European Community withdraw from EUROCONTROL, notification of withdrawal from the Convention, as well as from this Protocol, shall be considered to have been given by the European Community together with the notification of withdrawal under Article 38.2 of the Convention of the last Member State of the European Community withdrawing from EUROCONTROL.
Article 12
The Government of the Kingdom of Belgium shall have this Protocol registered with the Secretary-General of the United Nations pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations and with the Council of the International Civil Aviation Organisation pursuant to Article 83 of the Convention on International Civil Aviation signed in Chicago on 7 December 1944.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, having presented their Full Powers, found to be in good and due form, have signed this Protocol.
DONE at Brussels, this 8th day of October 2002 in each of the official languages of the signatory States, in a single original, which shall remain deposited in the archives of the Government of the Kingdom of Belgium, which shall transmit certified copies to the Governments of the other signatory States and to the European Community. In the case of any inconsistency, the text in the French language shall prevail.
3. člen
Za izvajanje Protokola skrbi Ministrstvo za promet.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-06/04-41/1
Ljubljana, dne 25. marca 2004
EPA 1124-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
* Besedilo protokola v albanskem, bolgarskem, češkem, danskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, italijanskem, madžarskem, makedonskem, moldovskem, nemškem, nizozemskem, norveškem, portugalskem, romunskem, slovaškem, španskem, švedskem in turškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti