Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1426. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1427. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

Odloki

1428. Odlok o pomilostitvi
1429. Odlok o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1430. Uredba o pogojih za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah
1431. Uredba o izvajanju sistema izvoznih nadomestil v okviru prava Skupnosti za tržne ureditve kmetijskih proizvodov
1432. Uredba o izvajanju sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil za kmetijske proizvode
1433. Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2004, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela
1434. Uredba o pravicah in dolžnostih beguncev v Republiki Sloveniji
1435. Uredba o merilih za uvrstitev dela z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu v varnostni razred in zadrževalnih ter drugih varnostnih ukrepih za posamezni varnostni razred

MINISTRSTVA

1436. Pravilnik o izvajanju ukrepov nadzora v mejnih prodajalnah in obračunu razlike trošarine v le-teh na cestnih mejnih prehodih z Republiko Hrvaško ter o obračunu razlike trošarine ob zaključku poslovanja prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z Republiko Madžarsko
1437. Pravilnik o zavarovanju plačila stroškov ter o določitvi višine stroškov hrambe in ohranjanja blaga v času začasnega zadržanja in zasega blaga v primerih uporabe carinskih ukrepov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine
1438. Pravilnik o izjemah od obveznosti predložitve blaga, o določitvi višine in načina obračunavanja stroškov pri opravljanju pregleda blaga ter o obračunu stroškov opravljene preiskave
1439. Pravilnik o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev
1440. Pravilnik o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo
1441. Seznam standardov ki dopolnjuje seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo
1442. Pravilnik o kakovosti jajc
1443. Pravilnik o spremembi pravilnika o kategorizaciji, ocenjevanju mesnatosti in razvrščanju klavnih trupov prašičev
1444. Pravilnik o označevanju in kategorizaciji svinjskega mesa
1445. Pravilnik o načinu vodenja evidenc o osebnih dozah zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem
1446. Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
1469. Seznam avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin

USTAVNO SODIŠČE

1447. Odločba o razveljavitvi sodb Višjega sodišča v Kopru in sodb Okrajnega sodišča v Piranu
1448. Odločba, da tretji odstavek 143. člena, 150. člen in tretji odstavek 151.d člena Carinskega zakona niso v neskladju z Ustavo
1449. Odločba o ugotovitvi, da so bili v neskladju z Zakonom posamezni odloki v delih, ki so nalagali plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od zemljišč, ki pripadajo posameznim objektom ozirom napeljavam telekomunikacijskega omrežja ali so potrebna za njihovo redno rabo in vzdrževanje
1450. Odločba o ugotovitvi, da sta bila Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in Pravilnik za določanje obsega tlorisnih površin posameznih objektov in omrežij Mestne občine Maribor, kolikor sta predpisovala odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od tlorisne površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovnih dejavnosti transporta plinskih goriv, v neskladju z Zakonom
1451. Sklep, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje 2. in 8. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč Občine Slovenska Bistrica v delih, ki nalagata plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovne dejavnosti transporta plinskih goriv

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1452. Sklep o računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2003
1453. Razlaga kolektivne pogodbe časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
1454. Razlaga kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti

OBČINE

Gorenja vas-Poljane

1455. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gorenja vas - Poljane
1456. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gorenja vas - Poljane

Hodoš

1457. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2004
1458. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 2003

Komen

1459. Ugotovitveni sklep o pridobitvi mandata

Logatec

1460. Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2004

Metlika

1461. Sklep o uvedbi enotne cene čiščenja odpadnih komunalnih voda za vse čistilne naprave

Miren-Kostanjevica

1462. Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2004

Murska Sobota

1463. Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Murska Sobota

Pivka

1464. Sklep o plačilu dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo

Radeče

1465. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Radeče za leto 2003
1466. Ugotovitveni sklep

Sežana

1467. Program priprave lokacijskega načrta za Vetrno elektrarno Selivec
1468. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986-1990, dopolnjen 2003, Vetrna elektrarna Selivec
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti