Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1398. Sklep o izvolitvi kandidata za sodnika Sodišča Evropskih skupnosti v Luksemburgu
1399. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1400. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1401. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1402. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Drugi akti

1403. Avtentična razlaga prvega odstavka 137. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
1404. Avtentična razlaga 195. člena Obligacijskega zakonika

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1405. Uredba o spremembah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
1406. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003 in 2004

Odloki

1407. Odlok o spremembah odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2003 in 2004

MINISTRSTVA

1408. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o formulah za dojenčke
1409. Pravilnik o spremembi pravilnika o vrstah, vsebini, načinih in rokih za pošiljanje poročil Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve Davčni upravi Republike Slovenije in Carinski upravi Republike Slovenije
1410. Pravilnik o natančnejši vsebini sklepa za začetek postopka oddaje javnega naročila

USTAVNO SODIŠČE

1411. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 37.a člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
1412. Sklep s katerim je Ustavno sodišče ustavilo postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 37.a člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/03 in 135/03) in po katerem preneha veljati začasno zadržanje tega člena

BANKA SLOVENIJE

1413. Navodilo za izdelavo poročila o izračunu obveznih rezerv
1414. Navodilo za izdelavo poročila o dnevni likvidnosti bank
1415. Navodilo za izdelavo desetdnevnega poročila o knjigovodskem stanju računov bank

OBČINE

Bled

1416. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled
1417. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka - koncesijskega akta za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled
1418. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2004

Cerknica

1419. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica
1420. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Cerknica za leto 2004

Kranj

1421. Program priprave za občinski lokacijski načrt Pševo
1422. Odlok o dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj

Litija

1423. Odlok o grbu in zastavi Občine Litija
1424. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi števila članov sveta krajevnih in mestne skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih in mestne skupnosti v Občini Litija

Rogatec

1425. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

26. Zakon o o ratifikaciji Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (MSKOO)
27. Zakon o ratifikaciji Protokola o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (MPZZE)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti