Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004

Kazalo

1421. Program priprave za občinski lokacijski načrt Pševo, stran 3825.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o urejanju prostora (ZureP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in 45. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je župan Mestne občine Kranj sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt Pševo
I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
Območje obravnave predstavlja pobočje v zahodnem delu Stražišča, nad lokacijo nekdanje opekarne. Zemljišče je bilo do sprejetja odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj opredeljeno kot gozd. V zadnjem času je bilo področje posekano, kar je povzročilo izredno močno erozijo preperelih vrhnjih plasti. Tla so zelo heterogena, zato bodo za potrebe geotehničnih smernic potrebne detajlnejše raziskave.
Lega je izrazito vedutno izpostavljena in zahteva poglobljen pristop pri določanju usmeritev za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje.
Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 76/03) opredeljuje celotno predmetno zemljišče kot območje namenjeno za poselitev z oznako S (območje namenjeno stanovanjem). Za območje je predvidena izdelava občinskega lokacijskega načrta (LN) Pševo (v nadaljnjem besedilu: LN).
S tem programom priprave se opredelijo ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za izdelavo in sprejem LN, predmet in programska izhodišča LN, okvirno ureditveno območje LN, nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi LN, seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, navedba in način pridobitve geodetskih podlag, rok za pripravo LN oziroma njegovih posameznih faz ter obveznosti v zvezi s financiranjem.
 
II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA LN
Predmet LN je izdelava novega občinskega izvedbenega akta za območje Pševo, s katerim bodo določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter eventualni prostorski ukrepi po zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1).
Območje meri ca. 4,5 ha in je namenjeno gradnji prostostoječih stanovanjskih objektov z možnostjo večstanovanjskih nizov. Opredeljena okvirna gostota poselitve je 80 prebivalcev na hektar.
Kot ena od podlag za izdelavo LN bodo tudi priporočila in smernice, pridobljene na prvi prostorski konferenci.
LN mora biti izdelan v skladu s 24., 43., 44. in 73. členom ZUreP-1 ter pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag in mora vsebovati 43. čl. ZureP:
prikaz ureditvenega območja LN, umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji, načrt parcelacije, zasnovo rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture območja z obveznostmi priključevanja nanjo, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter prikaz eventualne etapnosti izvedbe prostorske ureditve.
Poleg navedenega mora LN vsebovati tudi naslednje obvezne priloge (24. člen ZureP): povzetek za javnost, izvleček iz dolgoročnega in družbenega plana, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev, obrazložitev in utemeljitev LN, strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve LN in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi LN upoštevani z njihovimi povzetki, ki se nanašajo na vsebino LN, smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora, spis postopka priprave in sprejemanja LN, oceno stroškov za izvedbo LN ter program opremljanja zemljišč.
 
III. OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE LN
Zemljišče je nepozidano in neposredno ne meji na stanovanjske ali druge objekte.
Leži zahodno od predvidenega koridorja zahodne mestne obvoznice.
Na vzhodni strani je omejeno s širšim varovalnim pasom potoka Sorška reka in dalje z lokalno cesto Javornik–Stražišče, kategorija LC, odsek 183010,
Na vzhodnem delu območja so obdelane kmetijske in gozdne površine.
Na južni strani ga zelena cenzura loči od objektov na območju nekdanje opekarne, kjer prevladuje dejavnost razvijajoče se obrti in malega gospodarstva.
Severni del postopoma prehaja v redek gozd.
Območje obsega naslednje parcelne številke:
785/1, 1263/3, 784/1 in 639, vse k.o. Stražišče.
 
IV. PREDVIDENI PROSTORSKI UKREPI
Na območju lokacijskega načrta bo izvedena komasacija.
 
V. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA TER DRUGI UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI LN
Pripravljavec LN je Mestna občina Kranj, ki po sprejemu programa priprave in izbora načrtovalca pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da smernic nimajo.
Pristojni nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Gorenjska,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, izpostava Kranj,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Kranj,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
– Mestna občina Kranj, Oddelek za gospodarske javne službe,
– Komunala Kranj, Javno podjetje, d.o.o., EE Vodovod,
– Komunala Kranj, Javno podjetje, d.o.o., EE ČN in kanalizacije,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Gorenjske,
– Elektro Gorenjska, d.d., PE za distribucijo električne energije,
– Geoplin, d.o.o., Ljubljana,
– Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj,
– Domplan, d.d., PE Energetika,
– TELE-TV, d.o.o.
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj.
 
VI. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN DRUGE OBVEZNE VSEBINE
Pred pripravo predloga LN se izdelajo posebne strokovne podlage o stanju ustvarjenih razmer in naravnih lastnosti prostora, ki vplivajo na določitev prostorskih ureditev na tem območju. Izdelana bo zasnova ureditve infrastrukturnega omrežja na celotnem vplivnem območju, hidrologija ter zasnova ureditve prometnega omrežja – proučitev navezave soseske na cesto Javornik–Stražišče ter zasnova notranje zbirne ceste.
 
VII. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Za LN Pševo se za pridobitev strokovnih rešitev oziroma variantnih predlogov določi en načrtovalec.
 
VIII. PRIDOBITEV GEODETSKIH PODLAG
Pripravljavec naroči izdelavo geodetskega posnetka obstoječega stanja prostora pri geodetskem podjetju.
Pripravljavec pridobi digitalni katastrski načrt pri Geodetski upravi Republike Slovenije.
 
IX. ROKI ZA PRIPRAVO LN
Po sprejemu programa priprave načrtovalec pozove pristojne nosilce urejanja prostora za določitev smernic za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. Rok za pripravo smernic je 30 dni po prejemu poziva.
Načrtovalec pripravi predlog LN v 60 dneh po prejemu smernic za načrtovanje.
Pripravljavec izvede drugo prostorsko konferenco najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo predloga.
Pripravljavec sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga LN. Javna razgrnitev mora trajati najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno obravnavo.
Pripravljavec sprejme stališča do pripomb iz javne razgrnitve.
Načrtovalec dopolni predlog v skladu s sprejetimi stališči do pripomb.
Pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo mnenja k LN.
S sprejetimi stališči do pripomb in pridobljenimi mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora na predlog župana Svet Mestne občine Kranj obravnava in sprejme usklajen in dopolnjen predlog LN oziroma odlok, ki se objavi v Uradnem listu RS.
 
X. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM LN
Finančna sredstva za izdelavo LN se zagotovijo v proračunu Mestne občine Kranj.
 
XI. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE
Ta program začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0002/04-36/04-41/03
Kranj, dne 11. marca 2004.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.