Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004

Kazalo

1415. Navodilo za izdelavo desetdnevnega poročila o knjigovodskem stanju računov bank, stran 3818.

Na podlagi tretjega odstavka 29. zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in 5. točke sklepa o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 98/02 in 54/03) sprejema guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izdelavo desetdnevnega poročila o knjigovodskem stanju računov bank
1
Banke sestavljajo in pošiljajo Banki Slovenije desetdnevno poročilo o knjigovodskem stanju nekaterih računov iz svojega knjigovodstva v skladu z veljavnim sklepom o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic.
Desetdnevno poročilo vsebuje določene knjigovodske podatke za dana posojila nebančnemu sektorju in prejete vloge od nebančnega sektorja, zbrane po vsebini glede na določene bilančne postavke (pri postavkah 37, 38 in 39 tudi za bančni sektor).
Banka sestavi desetdnevno poročilo po stanju na dan desetega, dvajsetega in zadnjega dne v mesecu po predpisani metodologiji tako, da sešteje stanja na navedenih knjigovodskih računih in seštevek vpiše pod ustrezno zaporedno številko.
2
Metodologija zbiranja podatkov po posameznih postavkah:
01 Kratkoročna tolarska posojila gospodarstvu (računi: 160, 1690, del 1698-9 (za gospodarstvo), 410, 411, 420, 421, 440);
27 Kratkoročna tolarska posojila drugim (računi: 164, 1652, 1658-9, 166, 167, 168, 1691, 1692, 1694, del 1698-9 (za druge), 414, 416, 417, 418, 419, 424, 426, 427, 428, 429, 444, 446, 447, 448, 462);
06 Dolgoročna tolarska posojila gospodarstvu (računi: 510, 511, 520, 521, 540, 550, 551);
28 Dolgoročna tolarska posojila drugim (računi: 514, 516, 517, 518, 519, 524, 526, 527, 528, 529, 544, 546, 562, 554, 556, 557, 558);
29 Naložbe v tolarske vrednostne papirje (računi: 131, 133, 1340, 1342-3, 1350, 1352-3, 136, 1371, 430, 431, 434, 436, 530, 533, 534, 536);
36 od tega naložbe v vrednostne papirje brez vrednostnih papirjev Banke Slovenije (računi: 131, 133, 1342-3, 1350, 1352-3, 136, 1371, 430, 434, 436, 530, 533, 534, 536);
09 Posojila gospodarstvu v tuji valuti (računi: 320, del 3365-9 (za gospodarstvo), 340);
10 Tuja gotovina, TR in kratkoročne vezane vloge v tuji valuti (računi: 300, 302, 3100-1, 3103-4, 3108-9, 332);
12 Tolarske vloge na vpogled gospodarstva (računi: 8100-1, 8102-3, 8200, 8203, 8210);
31 Tolarske vloge na vpogled države (računi: 8140, 8141, 8142, 8143, 8144, 8145, 8240-8);
32 Tolarske vloge na vpogled drugih rezidentov (računi: 2300, 8160-3, 8171-2, 8190-1);
33 Transakcijski računi prebivalstva (računi: 8170, 8173);
18 Omejene vloge (računi: 8204-5, 8209, 8214-5, 8219, 8249, 8258, 8278, 8290, 8299);
26 Kratkoročne tolarske vezane vloge (računi: 841, 8422-3, 844, 8457-9, 862, 870, 871, 873, 874, 876, 8774-7, 8779, 879);
37 Kratkoročne tolarske vloge in posojila bank, hranilnic in drugih finančnih organizacij (računi: 8451-9, 8611-3, 8621-3, 8720-4, 8730-9, 8750-4);
38 Kratkoročne tolarske vloge bank in hranilnic v stečaju ali likvidaciji (računi: del 8720-4 (za hranilnice v stečaju ali likvidaciji), del 8750-4 (za banke v stečaju ali likvidaciji));
25 Dolgoročne tolarske vloge (računi: 920, 921, 922, 924, 9252, 9255, 9258-9, 9274-5, 9277, 9279, 929, 943, 962);
39 Dolgoročne tolarske vloge bank in hranilnic v stečaju ali likvidaciji (računi: del 9250-1(za banke v stečaju ali likvidaciji), del 9256-7 (za hranilnice v stečaju ali likvidaciji));
20 Kratkoročne tolarske hranilne in vezane vloge prebivalstva (računi: 8271, 8279, 8770-3, 8778);
21 Dolgoročne tolarske hranilne in druge vloge prebivalstva (računi: 9270-1, 9276, 9278);
35 Kratkoročni izdani tolarski vrednostni papirji (računi: 831, 832, 833, 834);
30 Dolgoročni izdani tolarski vrednostni papirji (računi: 931, 933, 934);
23 Vpogledne in kratkoročne vloge prebivalstva v tuji valuti (računi: 7270-1, 7278, 7470, 7472, 7474);
24 Dolgoročne vloge prebivalstva v tuji valuti (račun: 7670-1, 7674, 7676);
56 Kratkoročne in dolgoročne obveznosti do tujine v tuji valuti (računi: 743, 748, 752, 7560-1, 7564-5, 757, 758, 759, 762, 763, 768, 772, 7730-1, 7734-5, 774, 7760-1, 7766-7, 777, 779).
3
Banka mora zagotoviti, da so zbrani in poslani podatki dejanski knjigovodski podatki in da so formalno, računsko in vsebinsko prekontrolirani ter pravilno uvrščeni v določeno pozicijo.
4
Banka sestavi desetdnevno poročilo o knjigovodskem stanju računov za določena dana posojila in prejete vloge na način, predpisan s tem navodilom in ga pošlje Banki Slovenije v skladu z navodili, podanimi v nadaljevanju. Banka pošlje poročilo 15. v mesecu za prvo dekado, 25. v mesecu za drugo dekado in šesti delovni dan v mesecu za tretjo dekado preteklega meseca. Če je zadnji dan roka sobota, nedelja ali drug dela prost dan, se rok za pošiljanje izteče s pretekom prvega naslednjega delavnika.
5
Naslov za sporočanje podatkov
Banka pošlje poročilo prek elektronske pošte na naslov CBODP@bsi.si.
Definicija zadeve (subjecta)
“Zadeva”/“Subject” v elektronskem sporočilu se navede v obliki:
– CBODP oznaka aplikacije v Banki Slovenije,
– NNNNNNN matična številka banke,
– LLLLMMDD datum na katerega se nanaša poročilo,
– (PGP) oznaka, da gre za uporabo PGP,
– (CP) kodna tabela (obvezno, kadar ni uporabljena kodna tabela CP1250, možne vrednosti CP: CP7BIT, CP1250, CP852, CPUNICODE, CPLATIN1, CPLATIN2).
primera:
CBODP555555520000820(PGP) / uporabljena kodna tabela 1250
CBODP555555520000820(PGP)(CP7BIT) / uporabljena 7 bitna kodna tabela
Zaščita poročil
Vsa sporočila so elektronsko podpisana s programom PGP. Za podpisovanje banka uporablja javni ključ, ki ga mora poslati Banki Slovenije vsaj en delovni dan prej, preden postane obveznik za poročanje. Sporočila so lahko tudi šifrirana (neobvezno). Za šifriranje banka uporablja javni ključ Banke Slovenije, opisan v naslednjem odstavku.
Odgovor pošiljatelju o prevzemu pošte
Vsi odgovori Banke Slovenije so elektronsko podpisani z javnim ključem "Banka Slovenije – Aplikacija CBODP", ki je dostopen na spletni strani: http://www.bsi.si/html/elektronska_posta/pgp/index.html. Odgovor potrjuje sprejem sporočila in pravilnost oziroma nepravilnost podatkov.
Primer odgovora v primeru, ko je sporočilo v redu:
– RE: originalni subject, CBODP-I-OK, tekst
– Primer: RE: CBODP555555520001020 CBODP-I-OK, Podatki so v redu
Primer odgovora, ko so v sporočilu napake:
– RE: originalni subject, CBODP-E-ERR, tekst
Napaka je opisana v vsebini sporočila in v skrajšani obliki v polju tekst.
Pravila za formiranje zapisov
Priporočena je uporaba kodne tabele CP1250. Kolikor je uporabljena druga kodna tabela, mora biti obvezno navedena kot zadnji podatek v zadevi (subjectu) sporočila.
Vsakemu zapisu je na začetku dodana oznaka aplikacije (CBODP) in tip zapisa (prvi zapis-00, podatki-11, zadnji zapis-99)
– prvi zapis: CBODP00, v nadaljevanju:
– matična številka banke (7N),
– zaporedna številka poročila (5N),
– status podatkov: N-novi, P-popravki (1AN),
– zaporedna številka popravka (2N);
– podatki: CBODP11, v nadaljevanju:
– zaporedna številka postavke (2N),
– šifra postavke (2N),
– kontrolni znak (1N): za veljavne podatke 1, za prikaz dejstva, da podatka ni 0,
– vrednost postavke (S10N);
– zadnji zapis: CBODP99, v nadaljevanju:
– matična številka banke (7N),
– število zapisov s podatki (2N),
– ime in priimek sestavljalca (40AN),
– telefon sestavljalca (12AN).
Razlaga oznak:
– N pomeni število numeričnih znakov (števila z vodilnimi ničlami, brez decimalnih pik oziroma vejic).
Primer za 10N: 2500 ---> 0000002500
– SN pomeni število predznačenih numeričnih znakov (zneski imajo na prvem mestu znak + ali -, nato odgovarjajoče število vodilnih ničel in številk).
Primer za S10N: -3700 ---> -000003700
421345 ---> +000421345
– AN pomeni število alfa numeričnih znakov (zapis znakov od leve proti desni). Kadar podatka ni, je polje prazno (napolnjeno s presledki).
– Datumi – vedno pišemo v obliki LLLLMMDD.
Opombi:
– V poročilu desetdnevno poročilo o knjigovodskem stanju nekaterih posojil in vlog so vsa števila celoštevilčna.
– Za ločevanje med možnostma "ni podatka" in "podatek ima vrednost 0" se uporablja kontrolni znak: za veljavne podatke "1", za prikaz dejstva, da podatka ni "0".
Primer:
...1+003409771 pomeni, da ima postavka vrednost 3.409.771,
...1+000000000 pomeni, da ima postavka vrednost 0,
...00000000000 pomeni, da postavka nima podatka.
Pošiljanje popravkov
Poročilo, ki je napačno, je potrebno popraviti in še enkrat poslati v Banko Slovenije. Poslati je potrebno celotno poročilo. Novo, popravljeno poročilo zamenja oziroma prekrije prejšnje poročilo.
Popravek poročila ima v prvem zapisu v polju status podatkov znak P in zaporedno številko popravka 01. Primer: CBODP00555555500009P01. Popravek popravka ima zaporedno številko popravka enako 02 in tako dalje.
Ponovno pošiljanje zavrnjenih poročil
Kadar je poročilo zavrnjeno (zaradi napačne strukture zadeve/subjecta, napačnega PGP podpisa ipd.), je potrebno poročilo poslati v celoti ponovno. Ponovno poslana predhodno zavrnjena poročila banka označi kot nova.
6
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Banka ga prvič uporabi pri poročanju za 30. 4. 2004.
7
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo za izdelavo desetdnevnega poročila o knjigovodskem stanju računov bank št. 22-0156/02 z dne 25. 11. 2002, njegova določila pa se uporabljajo do pričetka uporabe tega navodila.
Št. 22-0033/04
Ljubljana, dne 26. marca 2004.
Guverner
Mitja Gaspari l. r.