Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004

Kazalo

1407. Odlok o spremembah odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2003 in 2004, stran 3812.

Na podlagi 5. in 7. ter v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) in v zvezi z 2. členom Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 43/03, 81/03 in 117/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2003 in 2004
1. člen
V Odloku o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 46/03 in 81/03) se v 2. členu:
– v 1. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 19,109.598 SIT:
– za sprejete obveznosti do 19,109.598 SIT«;
– v 2. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 325,000.000 SIT:
– za izvajanje ukrepov hidromelioracije kmetijskih zemljišč do 145,000.000 SIT,
– za izvajanje sanacije malih namakalnih sistemov do 5,000.000 SIT,
– za spremljajoče ukrepe – storitve do 175,000.000 SIT«;
– v 3. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 40,000.000 SIT:
– za spremljajoče ukrepe – storitve do 40,000.000 SIT«;
– v 4. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 150,000.000 SIT:
– za spremljajoče ukrepe – storitve do 150,000.000 SIT, v skladu s prilivi sredstev«;
– v 5. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 184,940.000 SIT:
– za realizacijo javnega razpisa za komasacije do 69,566.602 SIT,
– za sprejete obveznosti do 89, 373.398 SIT,
– za sanacijo nedokončanih komasacij do 25,000.000 SIT,
– za spremljajoče ukrepe – storitve do 1,000.000 SIT«;
– v 6. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 78,780.800 SIT:
– za sprejete obveznosti do 78,606.503 SIT«;
– 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. proračunska postavka 5538 – ukrep: Program podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje za leto 2004 do višine 2.014,654.952 SIT:
a) za realizacijo javnih razpisov iz leta 2002 in realizacijo javnih razpisov, začetih v letu 2003 do 1.498,902.932 SIT, od tega:
– za program prestrukturiranja kmetijskih gospodarstev do 550,000.000 SIT,
– za pomoč za nadomestilo škode do 120,000.000 SIT,
– za prestrukturiranje kmetijskih zadrug do 748,902.932 SIT;
b) za realizacijo novih javnih razpisov v letu 2004 do 150,000.000 SIT, od tega:
– za podpore za prevzem kmetij do 150,000.000 SIT;
c) za spremljajoče ukrepe – storitve do 8.000.000 SIT«;
– v 9. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 1.543,000.000 SIT:
– za sprejete obveznosti do 1.500,000.000 SIT,
– za spremljajoče ukrepe – storitve do 43,000.000 SIT;«;
– v 10. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 195,000.000 SIT:
– za sprejete obveznosti do 193,682.109 SIT;«;
– v 11. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 150,000.000 SIT:
– za sprejete obveznosti iz 2002 do 20,000.000 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa za namene razvojnih programov podeželja do 45,000.000 SIT,
– za sprejete obveznosti do 40,000.000 SIT,
– za spremljajoče ukrepe – storitve do 45,000.000 SIT;«;
– v 12. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 232,558.650 SIT:
– za sprejete obveznosti do 103,758.650 SIT,
– programi usposabljanja in svetovanja do 100,000.000 SIT«;
– v 13. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 250,000.000 SIT:
– za sprejete obveznosti do 236,954.612 SIT«;
– v 14. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 50,000.000 SIT:
– za sprejete obveznosti do 100.264 SIT,
– za realizacijo neposredno na podlagi vlog 20,000.000 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa do višine 29.899.736 SIT«;
– v 15. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 216,000.000 SIT:
– za sprejete obveznosti do 216,000.000 SIT«;
– črta 16. točka, 17. točka postane 16. točka;
– v 17. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 137,558.000 SIT:
– za izvedbo javnih razpisov do 50,000.000 SIT«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-21/2001-25
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EVA 2004-2311-0111
Vlada Republike Slovenije
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister