Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004

Kazalo

1416. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled, stran 3820.

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 12. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 59/98) ter 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Bled na 1. izredni seji dne 31. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled
1. člen
V odloku o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 59/98 in 65/02) se prvi odstavek 3. člena odloka v celoti črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
»Komunalni objekti in naprave, ki služijo za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled, so osnovno sredstvo Občine Bled. Gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled na območju naselij Ribno, Bodešče, Koritno ter Zaledje Prešernove ulice izvaja javno podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. (v nadaljevanju: upravljalec). Gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled na ostalih območjih Občine Bled se izvaja v obliki koncesionirane gospodarske javne službe (v nadaljevanju: upravljalec). Upravljalec je na osnovi pogodbe pooblaščen, da izvaja javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled, da upravlja in gospodari z javno infrastrukturo, da opravlja vsa dejanja in vodi vse postopke, ki so potrebni za opravljanje javne službe, razen tistih, ki jih v skladu s tem odlokom izvaja občina in da izvršuje druga javna pooblastila, ki so mu v skladu z zakonom dana s tem odlokom in koncesijskim aktom«.
2. člen
V 43. členu odloka se drugi odstavek, ki je bil dodan s spremembo in dopolnitvijo odloka (Uradni list RS, št. 65/02), v celoti črta.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-1/2004
Bled, dne 31. marca 2004.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.