Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004

Kazalo

1412. Sklep s katerim je Ustavno sodišče ustavilo postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 37.a člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/03 in 135/03) in po katerem preneha veljati začasno zadržanje tega člena, stran 3815.

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe Wolf Skakovci, d.o.o., Skakovci, ki jo zastopa Avguštin Vuk, odvetnik v Ljubljani, na seji dne 30. marca 2004
s k l e n i l o:
1. Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 37.a člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/03 in 135/03) se ustavi.
2. Prva točka izreka sklepa št. U-I-14/04 z dne 18. 3. 2004, s katerim je Ustavno sodišče do končne odločitve zadržalo izvrševanje 37.a člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, preneha veljati z vročitvijo tega sklepa Vladi.
O b r a z l o ž i t e v
1. Pobudnica je izpodbijala 37.a člen Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili.
2. Ker je pobudnica dne 25. 3. 2004 sporočila, da pobudo umika, je Ustavno sodišče postopek za njen preizkus ustavilo (1. točka izreka).
3. Glede na to preneha veljati tudi sklep o začasnem zadržanju izvrševanja, in sicer z dnem vročitve tega sklepa Vladi (2. točka izreka).
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 6. člena in drugega odstavka 40. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo soglasno.
Št. U-I-14/04-15
Ljubljana, dne 30. marca 2004.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.