Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004

Kazalo

1419. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, stran 3821.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96in 36/00), 26. in 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 20. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 18. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 8. redni seji dne 25. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Cerknica, s sedežem v Cerknici, Cesta 4. maja 53, (v nadaljevanju: ustanoviteljica), ustanavlja javni zavod Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (v nadaljevanju: knjižnica) za opravljanje splošne knjižnične dejavnosti kot javne službe na območju Občine Cerknica, Občine Loška dolina in Občine Bloke.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje občina ustanoviteljica v skladu s statutom in zakoni.
S tem odlokom se uredi tudi razmerje med ustanoviteljico in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in načina financiranja zavoda.
2. člen
Ime knjižnice je: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
Skrajšano ime knjižnice: Knjižnica Cerknica
Sedež: Cerknica, Partizanska 22
3. člen
Knjižnica lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljice. V pravnem prometu mora knjižnica uporabljati ime iz predhodnega člena.
4. člen
Knjižnica je za svoje obveznosti odgovorna s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Knjižnica je pravna oseba in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
5. člen
Knjižnica ima in uporablja pečat okrogle oblike premera 35 mm. Na obodu je izpisano: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica.
Knjižnica ima tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Direktor knjižnice sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
II. DEJAVNOST KNJIŽNICE
6. člen
Dejavnost knjižnice, ki jo opravlja v javnem interesu kot javno službo, je:
– O/92.511 dejavnost knjižnic.
V okviru te dejavnosti knjižnica zlasti:
– zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,
– zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
– izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire,
– posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,
– sodeluje v medknjižnični izposoji in pri posredovanju informacij,
– pridobiva in izobražuje uporabnike,
– informacijsko opismenjuje,
– varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
– opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,
– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– za uporabnike s posebnimi potrebami organizira druge oblike posredovanja knjižničnega gradiva (izposoja na domu, izposoja po pošti in drugo),
– sodeluje v vseživljenjskem učenju,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
– organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo,
– opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe.
Knjižnica se lahko zaradi usklajevanja strokovnih, poslovnih in razvojnih interesov povezuje v zvezo in druga strokovna združenja.
7. člen
Dejavnosti knjižnice iz prejšnjega člena so:
– DE/22.110 Izdajanje knjig
– DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
– DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
– DE/22.150 Drugo založništvo
– DE/22.220 Drugo tiskarstvo
– DE/22.230 Knjigoveštvo
– DE/22.240 Priprava za tisk
– DE/22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
– DE/22.320 Razmnoževanje videozapisov
– DE/22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
– G/51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
– G/52.471 Dejavnost knjigarn
– G/52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami
– G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
– G/52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
– G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
– G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
– H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
– I/60.240 Cestni tovorni promet
– K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
– K/71.402 Dejavnost videotek
– K/72.100 Svetovanje o računalniških napravah
– K/72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
– K/72.300 Obdelava podatkov
– K/72.400 Omrežne podatkovne storitve
– K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
– K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
      družboslovja
– K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
      humanistike
– K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K/74.400 Oglaševanje
– K/74.851 Prevajanje
– K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K/74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
– M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
      usposabljanje d. n.
– O/91.120 Dejavnost strokovnih združenj
– O/91.330 Dejavnost drugih članskih organizacij
– O/92.110 Snemanje filmov in videofilmov
– O/92.120 Distribucija filmov in videofilmov
– O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
– O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Knjižnica ne sme začeti opravljati druge dejavnosti brez soglasja ustanoviteljice.
Za nove dejavnosti se ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja knjižnica v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo dela ali s katerimi prispeva k popolnemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
III. ORGANIZIRANOST KNJIŽNICE
8. člen
Knjižnica ima za izvajanje registrirane dejavnosti naslednje lokacije:
– Cerknica, osrednja knjižnica
Enote:
– Stari trg,
– Nova vas,
– Rakek.
V okviru notranje organizacije ima knjižnica naslednje organizacijske enote:
– skupne službe knjižnice,
– oddelek za odrasle,
– mladinski oddelek,
– domoznanski oddelek,
– oddelek za nabavo in obdelavo gradiva.
Druge organizacijske enote se lahko ustanovijo s soglasjem ustanoviteljice na predlog sveta knjižnice.
V naseljih, kjer ni stalnih enot, organizira knjižnica dejavnost z bibliobusom oziroma dostavnim vozilom.
Knjižnica zagotavlja oziroma opravlja knjižnično dejavnost tudi za potrebe občanov občin Bloke in Loška dolina, ob pogoju ustreznega sofinanciranja, ki se vsakoletno določi s finančnim načrtom knjižnice. Pogoji in način opravljanja dejavnosti v Občini Bloke in Občini Loška dolina ter način financiranja se opredeli s pogodbo med knjižnico in posamezno občino ob soglasju ustanoviteljice knjižnice.
IV. ORGANI KNJIŽNICE
9. člen
Organi knjižnice so:
– svet knjižnice,
– direktor knjižnice.
10. člen
Svet knjižnice
Svet knjižnice šteje pet članov:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev knjižnice,
– en predstavnik uporabnikov iz Občine Cerknica.
Predstavnika ustanovitelja imenuje občinski svet Občine Cerknica.
Predstavnike delavcev knjižnice izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti na predlog knjižnice imenuje župan Občine Cerknica.
11. člen
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za pet let in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Na konstitutivni seji sveta knjižnice člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika sveta.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
12. člen
Svet knjižnice ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanje javnega zavoda,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav ter nadzira njihovo izvajanje,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja knjižnice,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje knjižnice,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja,
– daje soglasje k poslovniku in ceniku storitev,
– razpisuje, imenuje in razrešuje direktorja knjižnice,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– ocenjuje delo direktorja,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti določene naloge.
13. člen
Svet knjižnice določi rokovnik za izvedbo volitev in s sklepom razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet knjižnice, največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandata dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred iztekom mandata sveta knjižnice.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje tričlanska volilna komisija. Član volilne komisije ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
14. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta imata najmanj dva delavca knjižnice z aktivno volilno pravico.
Predlogi kandidatov za svet knjižnice se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev. Predlogi morajo biti v pisni obliki s podpisi delavcev, ki predlagajo kandidate za člane. Predlogu morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
Volilna komisija takoj preizkusi kandidatno listo, ali je vložena pravočasno in po določbah tega odloka.
Če je kandidatov za člane sveta manj, kot se jih voli, mora volilna komisija to takoj javno objaviti in določiti rok za prijavo dodatnih kandidatov za člane sveta, ki ne sme biti daljši od 7 dni in začne teči z dnem javne objave.
15. člen
Pravico voliti svoje predstavnike v svet knjižnice imajo vsi zaposleni delavci zavoda. Pravico biti izvoljen za predstavnika delavcev v svet knjižnice ima vsak delavec knjižnice, razen osebe, ki opravlja funkcijo direktorja.
Delavci volijo osebno. Nihče ne more voliti po pooblaščencih.
16. člen
Volilni postopek vodi volilna komisija, ki skrbi za pravilnost in tajnost glasovanja in ugotavlja izid glasovanja na volišču.
Volilna komisija lahko odloči, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
17. člen
Voli se z glasovnicami. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnicah so navedena imena kandidatov po abecednem redu priimkov. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti voljo volilca, sta neveljavni.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev z aktivno volilno pravico. Če se je volitev udeležila polovica ali manj delavcev oziroma, če volilna komisija razveljavi sklepe volitev zaradi nepravilnosti, se opravijo nadomestne volitve v 30 dneh po sklepu volilne komisije o neveljavnosti volitev.
18. člen
Predstavnik delavcev v svetu knjižnice je za svoje delo osebno odgovoren delavcem, ki so ga izvolili in je lahko odpoklican.
Postopek za odpoklic se začne na podlagi pisne zahteve več kot polovice delavcev knjižnice z aktivno volilno pravico.
Zahtevi za odpoklic morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki zahtevajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahtevo za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic v 30 dneh, razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu knjižnice in odloči dan glasovanja.
Predstavnik delavcev je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev knjižnice, ki imajo aktivno volilno pravico. Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu knjižnice se smiselno uporabljajo določbe odloka in zakona.
19. člen
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta iz določenega razloga prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta knjižnice ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka štiriletnega mandata manj kot 6 mesecev.
20. člen
Direktor
Knjižnica ima direktorja.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje knjižnice, predstavlja in zastopa knjižnico in je odgovoren za zakonitost dela knjižnice.
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira delo javnega zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem knjižnice,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– opravlja druge naloge, ki jih določajo zakon ali splošni akti.
21. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje splošne, z zakonom določene pogoje. Imeti mora:
– visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v knjižničarstvu,
– strokovni izpit iz bibliotekarstva,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predložen program dela.
Svet knjižnice si mora pridobiti soglasje in mnenje le za tistega kandidata, ki izpolnjuje pogoje in ki ga svet sam predlaga za imenovanje.
Svet si mora pred imenovanjem direktorja pridobiti soglasje občine ustanoviteljice in mnenje občin, ki so na splošno knjižnico s pogodbo prenesle opravljanje te dejavnosti, ter mnenje strokovnih delavcev knjižnice.
Ko svet pridobi soglasje in mnenje, imenuje direktorja z večino glasov vseh članov sveta.
Če občina ustanoviteljica ali pogodbenice ne odgovorijo v roku 60 dni, se šteje, da so bila soglasja podana oziroma mnenja pozitivna.
Mandat direktorja traja 5 let in je lahko po izteku te dobe ponovno imenovan.
22. člen
Direktor sklene pogodbo o zaposlitvi s knjižnico, ki jo zastopa predsednik sveta Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica.
23. člen
V odsotnosti direktorja predstavlja in zastopa knjižnico oseba, ki jo pooblasti direktor. Pisno pooblastilo določa vsebino, obseg in trajanje pooblastila. Direktor lahko s pisnim pooblastilom pooblasti druge osebe za opravljanje določenih nalog.
24. člen
Vršilca dolžnosti direktorja imenuje svet knjižnice, če:
– direktorju predčasno poteče mandat,
– če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan za direktorja. Vršilca dolžnosti direktorja lahko imenuje svet izmed strokovnih delavcev knjižnice ali izmed prijavljenih kandidatov.
Vršilca dolžnosti direktorja imenuje svet do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto.
25. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po zakonu,
– pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih knjižnice ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov knjižnice ali ravna v nasprotju z njimi,
– s svojim nevestnim in nepravilnim delom povzroči knjižnici večjo škodo, če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti knjižnice.
V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO KNJIŽNICE
26. člen
Ustanoviteljica knjižnice oziroma pogodbene partnerice, kjer knjižnica opravlja svojo dejavnost, zagotavljajo pogoje za delo knjižnice po teritorialnem načelu.
Ustanoviteljica knjižnice oziroma pogodbene partnerice zagotavljajo knjižnici sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Knjižnica izkazuje opremo in nepremičnine v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
Knjižnica samostojno upravlja s premoženjem, ki ji je dano v upravljanje, ne more pa ga odtujiti brez soglasja ustanoviteljice oziroma pogodbenih partneric.
Knjižnica je dolžna upravljati s premoženjem iz prejšnjega odstavka kot dober gospodar.
27. člen
Knjižnica pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz javnih in nejavnih virov, in sicer:
– proračunov ustanoviteljic oziroma občin, za katere izvaja dejavnosti, po deležih, tako da se finančna obveznost za skupne stroške razdeli na te občine premosorazmerno s številom njihovih prebivalcev, medtem ko stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju občine, krije vsaka občina sama,
– državnega proračuna,
– sredstev, pridobljenih s prodajo storitev in izdelkov,
– daril, donacij, sponzorstev in drugih zakonitih virov na način in pod pogoji določenimi z zakonom in statutom javnega zavoda,
– z opravljanjem registrirane dejavnosti pod pogoji in na način, določenim z zakonom in tem odlokom.
28. člen
Ustanoviteljica in pogodbene partnerice zagotavljajo proračunska sredstva za izvajanje javne službe, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta knjižnice, ki ga knjižnica pripravi skladno z zakonom in po ključu, določenem v 27. členu tega odloka, ter na podlagi določil pravilnika o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03).
K programu dela in finančnem načrtu knjižnice mora dati soglasje ustanoviteljica in pogodbene partnerice.
Knjižnica je dolžna obveščati ustanoviteljico oziroma pogodbene partnerice o rezultatih poslovanja ter jim dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom.
Ustanoviteljice oziroma pogodbene partnerice zagotavljajo sredstva za izvajanje javne službe tekoče po dvanajstinah.
29. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja knjižnica za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti; po predhodnem soglasju ustanoviteljice pa tudi za druge namene.
Primanjkljaj prihodkov, ki nastane v knjižnici pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa na področju javne službe, upoštevajoč 27. in 28. člen tega odloka, krijejo ustanoviteljice oziroma pogodbene partnerice v skladu s pogodbo o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih.
VI. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI KNJIŽNICE IN USTANOVITELJICE OZIROMA POGODBENE PARTNERICE
30. člen
Knjižnica nastopa v pravnem prometu povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, samostojno in odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljica knjižnice oziroma pogodbene partnerice odgovarjajo za obveznosti knjižnice do višine sredstev, ki jih zagotavljajo v skladu s 27. in 28. členom tega odloka.
VII. JAVNOST DELA IN VARSTVO PODATKOV
31. člen
Delo knjižnice je javno. Javnost dela se zagotavlja s sporočili uporabnikom, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
32. člen
O delu knjižnice obvešča javnost direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
33. člen
Direktor in drugi delavci knjižnice morajo varovati listine in podatke, s katerimi se seznanijo pri opravljanju dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakoni ali drugimi predpisi določeni za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih svet knjižnice določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih knjižnici kot zaupno sporoči pristojni organ ali organizacija.
VIII. SPLOŠNI AKTI KNJIŽNICE
34. člen
Knjižnica ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Knjižnica mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo organizacijo v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
36. člen
Po uveljavitvi tega odloka direktor knjižnice in svet zavoda nadaljujeta z delom do izteka mandata.
37. člen
Javni zavod, ustanovljen s tem odlokom, je pravni naslednik Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, ki je vpisana v sodni register pri Temeljnem sodišču Ljubljana srg 7775/93, št. reg. vl. 1/24845/00, z dne 18. 11. 1993 in prevzame vse pravice in obveznosti te knjižnice.
38. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (Uradni list RS, št. 70/97).
39. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 61200-1/2003
Cerknica, dne 25. marca 2004.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l. r.