Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004

Kazalo

1410. Pravilnik o natančnejši vsebini sklepa za začetek postopka oddaje javnega naročila, stran 3813.

Na podlagi drugega odstavka 21. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 – popr. in 2/04) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o natančnejši vsebini sklepa za začetek postopka oddaje javnega naročila
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebino sklepa, s katerim začne naročnik postopek oddaje javnega naročila po zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 – popr. in 2/04, v nadaljnjem besedilu: ZJN 1).
2. člen
(1) Naročnik prične postopek oddaje javnega naročila s pisnim sklepom, ki mora, glede na vrsto postopka, vsebovati najmanj naslednje elemente:
1. zaporedno številko javnega naročila za tekoče leto,
2. vrsto postopka,
3. predmet javnega naročila,
4. ocenjeno vrednost javnega naročila, skladno s proračunom ali finančnim načrtom,
5. okvirni datumi, v katerem naročnik opravi posamezne faze postopka oddaje javnega naročila,
6. opredelitev postavke – konta za plačilo v proračunu države ali lokalne skupnosti ali finančnem načrtu.
(2) Če je javno naročilo investicijskega značaja, je treba navesti tudi številko in datum sprejetega investicijskega programa.
(3) Če se predmet javnega naročila financira ali sofinancira s sredstvi, ki jih zagotavlja Evropska komisija in za katere je predvideno, da se izvajajo v okviru sistema EDIS ter sredstvi kohezijskega sklada, je treba v sklep dodati še potrebne elemente iz 4. člena tega pravilnika.
3. člen
(1) Naročnik lahko istočasno s sklepom o začetku postopka imenuje strokovno komisijo za izvedbo posameznih nalog v izvedbi postopka oddaje javnega naročila, kot je priprava razpisne dokumentacije, potrditev razpisne dokumentacije, odpiranje ponudb, ocenitev ponudb in podobno. Število in sestavo članov komisije naročnik določi glede na predmet javnega naročila in vrsto postopka oddaje javnega naročila. Imena članov strokovne komisije pomenijo podatek zaupnega značaja in jih naročnik ne sme posredovati tretjim osebam, razen organom, pristojnim za izvajanje nadzora ali revizije postopkov javnega naročanja.
(2) Člani strokovne komisije morajo biti strokovnjaki s področja, ki je predmet javnega naročila in ne smejo biti interesno povezani s ponudniki. Interesna povezanost pomeni, da niso z možnimi ponudniki, njihovimi zakonitimi zastopniki ali pooblaščenci v poslovnem razmerju, sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega tretjega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala ali izvenzakonski skupnosti. Član komisije tudi ne more biti oseba, ki je bila zaposlena pri ponudniku, če od prenehanja zaposlitve niso pretekla vsaj tri leta.
(3) Če se razlog za izločitev člana komisije pokaže naknadno, je treba takega člana nemudoma zamenjati.
(4) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena pa poslovno razmerje in dolžnost upoštevanja triletnega roka nista izločitvena razloga, če komisije ni mogoče drugače sestaviti zaradi omejenega števila strokovnjakov na določenem področju.
4. člen
(1) Če se predmet javnega naročila financira ali sofinancira s sredstvi, ki jih zagotavlja Evropska komisija in za katere je predvideno, da se izvajajo v okviru sistema EDIS ter sredstvi kohezijskega sklada, je treba v sklep iz 2. člena tega pravilnika dodati še naslednje elemente:
1. osebo ali komisijo, ki predhodno potrdi formalno pravilnost razpisne dokumentacije in opravi tehnično evaluacijo razpisne dokumentacije, če gre za programe, za katere sredstva zagotavlja Evropska komisija in se po vključitvi izvajajo v okviru sistema EDIS. Naročnik mora pri tem upoštevati, da je za kontrolo postopkov in priprave dokumentacije za javno naročanje po pravilih PRAG odgovorno Ministrstvo za finance, Sektor donacij Evropske unije, Oddelek centralne finančne in pogodbene enote (v nadaljnjem besedilu: CFPE). S tem v zvezi CFPE predhodno preveri in pisno odobri:
– predhodno objavo,
– objavo javnega razpisa,
– razpisno dokumentacijo vključno s tehničnimi specifikacijami, imenovanje komisije za ocenitev ponudb, zapisnik o ocenjevanju in izbiri ter pogodbo. Za presojo razpisne dokumentacije CFPE lahko vključuje sodelovanje zunanjih tehničnih strokovnjakov;
2. osebo ali komisijo, ki predhodno potrdi formalno pravilnost razpisne dokumentacije in opravi tehnično evaluacijo razpisne dokumentacije, če gre za javna naročila, ki so vezana na koriščenje sredstev kohezijskega sklada kot del proračunskih sredstev. Za dodatno predhodno kontrolo postopkov in priprave razpisne dokumentacije za javno naročanje je pristojna CFPE. S tem v zvezi CFPE predhodno preveri in pisno odobri:
– predhodno objavo,
– objavo javnega razpisa,
– razpisno dokumentacijo vključno s tehničnimi specifikacijami, imenovanje komisije za ocenitev ponudb, zapisnik o ocenjevanju in izbiri ter pogodbo. Za presojo razpisne dokumentacije CFPE lahko vključuje sodelovanje zunanjih tehničnih strokovnjakov.
(2) Pristojnosti CFPE je treba vpisati v sklep iz 2. člena.
(3) Za osebe ali člane komisij iz prejšnjega odstavka veljajo omejitve iz prejšnjega člena tega pravilnika.
5. člen
Določba tega pravilnika, ki se nanaša na sredstva Evropske komisije in se po vključitvi izvajajo v okviru sistema EDIS, začne veljati z dnem izdaje obvestila Evropske komisije o uveljavitvi sistema EDIS. Minister za finance v Uradnem listu Republike Slovenije objavi naznanilo o dnevu izdaje in uveljavitve tega sklepa.
V času pred izdajo obvestila iz prejšnjega odstavka o uveljavitvi sistema EDIS, se določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na sofinanciranje javnih naročil s sredstvi Evropske komisije, uporabljajo tudi v okviru obstoječega decentraliziranega implementacijskega sistema (DIS).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 433-15/2004
Ljubljana, dne 15. marca 2004.
EVA 2003-1611-0009
Minister
za finance
dr. Dušan Mramor l. r.