Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1462. Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2004, stran 3917.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 18. člena statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine Miren-Kostanjevica na 10. redni seji dne 23. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Miren-Kostanjevica za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov          v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov               Proračun leta 2004
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+75)            800.018
    prihodki (70+71)                     572.483
70   Davčni prihodki                      418.650
    700 Davki na dohodek in dobiček             336.403
    703 Davki na premoženje                  42.841
    704 Domači davki na blago in storitve           39.406
71   Nedavčni prihodki                     153.833
    710 Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja               131.500
    711 Takse in pristojbine                  2.356
    712 Denarne kazni                      129
    714 Drugi nedavčni prihodki                19.848
72   Kapitalski prihodki                    37.000
    720 Prihodki od prodaje stanovanj             27.000
    722 Prihodki od prodaje zemljišč             10.000
73   Prejete donacije                      50.190
    730 Prejete donacije iz domačih virov           50.190
74   Transferni prihodki                    135.345
    740 Transferni prihodki
      iz drugih javnofinančnih institucij         135.345
75   Prodaja kapitalskih deležev                 5.000
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)               810.606
40   Tekoči odhodki                      166.494
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           43.666
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       5.581
    402 Izdatki za blago in storitve             114.147
    409 Rezerve                        3.100
41   Tekoči transferi                     251.485
    410 Subvencije                       8.000
    411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                  117.900
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                     28.621
    413 Drugi tekoči domači transferi             96.964
42   Investicijski odhodki                   332.427
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          332.427
43   Investicijski transferi                  60.200
    430 Investicijski transferi                60.200
III.  Proračunski presežek (primanjkljaj) I.-II.        -10.588
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb v tisoč SIT
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev                       –
V.   Dana posojila                          –
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV.-V.)                  –
 
C)   Račun financiranja v tisoč SIT
VII.  Zadolževanje                          –
VIII. Odplačila dolga                         –
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                -10.588
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
– prihodki za izgradnjo pomnika braniteljem zahodne meje na Cerju.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna – priloga.
Župan najkasneje v mesecu septembru in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
Rebalans proračuna se sprejme s sklepom občinskega sveta in objava ni potrebna.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Županu se dovoli prekoračitev posameznih proračunskih postavk v nujnih primerih, in sicer:
– do 1 mio SIT za 20%,
– od 1 do 5 mio SIT za 15%,
– nad 5 mio SIT za 10%.
Za naslednje postavke se županu dovoli prerazporejanje sredstev v okviru skupnega zneska:
– plače in drugi izdatki zaposlenim,
– prispevki delodajalcev za socialno varnost,
– vzgoja in izobraževanje,
– otroško varstvo.
7. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 0,5% prihodkov proračuna.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2,000.000 tolarjev in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Občina bo v letu 2004 odhodke usklajevala s prihodki. Če pa to ne bo mogoče, se bo občina zadolžila v skladu z zakonom.
Občina ne bo dajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je. Če pa bi bilo to potrebno, se bodo poroštva sprejemala s sklepom občinskega sveta.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Nadzor nad poslovanjem s sredstvi in izvrševanjem proračuna opravlja nadzorni odbor, ki dvakrat letno pripravi poročilo občinskemu svetu in pooblaščen revizor v skladu z navodilom o oblikah in izvajanju notranjega finančnega nadzora v občinah (Uradni list RS, št. 9/01).
Pooblaščenega revizorja sprejme občinski svet na predlog župana.
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Miren-Kostanjevica v letu 2005 se uporablja ta odlok in sklep župana do sprejetja proračuna za leto 2005 oziroma v skladu z akti občine.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-4/2004
Miren, dne 30. decembra 2003.
Župan
Občine Miren-Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l. r.