Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1465. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Radeče za leto 2003, stran 3920.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 18. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na 11. redni seji, dne 23. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Radeče za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejema zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2003, ki zajema vse prihodke in odhodke transakcijskega računa proračuna Občine Radeče.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Zaključni račun Občine Radeče za leto 2003 obsega:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov          v tisoč tolarjev
------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov               Proračun leta 2003
------------------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)             528.280
    Tekoči prihodki (70 + 71)                 352.317
70   Davčni prihodki                      285.675
    700 Davki na dohodek in dobiček              232.019
    703 Davki na premoženje                  22.721
    704 Domači davki na blago in storitve           30.935
    706 Drugi davki                         –
71   Nedavčni prihodki                     66.642
    710 Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja                49.110
    711 Takse in pristojbine                  1.691
    712 Denarne kazni                       221
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          4.138
    714 Drugi nedavčni prihodki                11.482
72   Kapitalski prihodki                    20.945
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          3.009
    721 Prihodki od prodaje zalog                  –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja              17.936
73   Prejete donacije                      1.500
    730 Prejete donacije iz domačih virov            1.500
    731 Prejete donacije iz tujine -
74   Transferni prihodki                    153.518
    740 Transferni prihodki iz drugih javno
      finančnih institucij                 153.518
II.  Skupaj odhodki (40+ 41+42+43)               523.280
40   Tekoči odhodki                       89.278
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           41.004
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       5.278
    402 Izdatki za blago in storitev              39.704
    403 Plačila domačih obresti                 2.746
    409 Rezerve                          546
41   Tekoči transferi                     237.538
    410 Subvencije                         –
    411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                   45.158
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                      23.188
    413 Drugi tekoči domači transferi             169.192
    414 Tekoči transferi v tujino                  –
42   Investicijski odhodki                   53.754
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           53.754
43   Investicijski transferi                  142.710
    430 Investicijski transferi                142.710
III.  Proračunski presežek (I.-II.)                5.000
    (Proračunski primanjkljaj)
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov               Proračun leta 2003
------------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil
    in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
75   Prejeta vračila danih posojil
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev (440+441+442)
44   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV.-V.)
 
C)   Račun financiranja
------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov               Proračun leta 2003
------------------------------------------------------------------------
VII.  Zadolževanje (500)                       –
50   Zadolževanje                          –
    500 Domače zadolževanje                     –
VIII. Odplačila dolga (550)                      –
55   Odplačila dolga                       5.000
    550 Odplačila domačega dolga                5.000
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu               –
    (I.+IV.+VII-II.-V.-VIII.)
X.   Neto zadolževanje                        –
    (VII.-VIII.-IX)
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)                   –
------------------------------------------------------------------------
3. člen
Stanje sredstev na računih Občine Radeče konec leta 2003 znaša 15,319.491,61 SIT, od tega znašajo sredstva rezerv za naravne nesreče 11,677.641,18 SIT.
4. člen
Namenska sredstva na računih konec leta 2003 v višini 3,641.850,43 SIT se v celoti razporedijo za namen takse za odlaganje odpadkov.
Neporabljena namenska sredstva v skupni višini 3,641.850,43 SIT se vključijo v proračun Občine Radeče za leto 2003 za zgoraj navedene namene.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03200-1/04-84
Radeče, dne 23. marca 2004.
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r.