Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1467. Program priprave lokacijskega načrta za Vetrno elektrarno Selivec, stran 3921.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 7. ter 31. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je župan Občine Sežane dne 9. 3. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za Vetrno elektrarno Selivec
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
Izraba vetra v energetske namene postaja v Evropi in svetu vedno bolj pomembna, napredek tehnologije pa omogoča hiter razvoj izrabe tega obnovljivega vira. Slovenija se zavzema, da s primernimi ukrepi zagotavlja prednost uporabe obnovljivih oblik energije ter energetskih virov, ki manj onesnažujejo okolje. Prednostna energetska izraba obnovljivih virov je tudi pomembna ekološka, ekonomska in socialna osnova za nadaljnji razvoj in prispevek k čistejšemu okolju. Z izgradnjo vetrnih elektrarn bomo prispevali k uresničevanju obveznosti Kyotskega protokola, po katerih mora Slovenija zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 8% glede na izhodiščno leto 1986. Vključitev novih energetskih virov proizvodnje električne energije v energetski sistem pomeni tudi zagotavljanje večje stabilnosti slovenskega energetskega sistema.
Pomembna značilnost Selivca so dokaj pogosti in relativno močni vetrovi. Za postavitev vsake posamezne vetrnice je sicer potrebna majhna površina zemljišča, vendar pa umestitev takega števila vetrnic na enem območju, kot je potrebno za vetrno elektrarno, predstavlja velik vpliv na vidne kakovosti, naravne prvine ter naravne in kulturne vrednote prostora. Poleg površin za vetrnice je potrebno upoštevati površine za dostopne poti in navezavo na obstoječe elektroenergetsko omrežje.
Pri načrtovanju tovrstnih energetskih objektov in naprav morajo biti upoštevani kriteriji, usmeritve in pogoji, določeni v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije, v poglavju Energija, v petem odstavku točke 3.1.22.:
– proučena naj bo možnost čim krajše navezave objektov za proizvodnjo električne energije na obstoječe javno omrežje;
– v zavarovana območja in območja, predlagana za zavarovanje se posega le izjemoma, posege pa se izvede tako, da se z uporabo dodatnih tehničnih rešitev izvedba posega v največji možni meri prilagaja naravnim danostim in značilnostim naravnega prostora;
– energetskih objektov in naprav se ne postavlja na območjih naravnih vrednot, ostali posegi na območjih naravnih vrednot se izvajajo tako, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo. Lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto; na območju naravne vrednote (fosili, minerali, jame), izvajajo s posebno pozornostjo;
– na ekološko pomembnih območjih se posegi izvajajo izjemoma in to pod pogojem, da se ohranja ugodno stanje habitatnih tipov in ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov.
2. PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, je predlagalo Občini Sežana, da poda pobudo za izdelavo lokacijskega načrta VE Selivec in v skladu s 1. členom ZUreP-1, ki se bo izvajal sočasno s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin planskih aktov Občine Sežana v skladu z 22. členom ZUreP-1, na podlagi naslednjih utemeljitev:
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdPSDP, Uradni list RS, št. 4/03);
– sklep o pričetku postopka sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana 0bčine Sežana za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986-1990, dopolnjen 2003, Vetrna elektrarna Selivec.
3. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA LOKACIJSKEGA NAČRTA
Predmet lokacijskega načrta so vse prostorske ureditve in objekti, ki so potrebni za izgradnjo vetrne elektrarne VE Selivec:
– vetrna elektrarna;
– transportne poti: razširitve obstoječih cest in novi odseki povezovalnih cest med vetrnimi turbinami;
– visoko napetostni kablovod med vetrnimi turbinami do RTP Selivec, ki je v Občini Divača;
– začasni gradbiščni platoji oziroma platoji za montažo vetrnic.
Polja vetrnih elektrarn potekajo preko Občine Sežana in Divača. Veriga vetrnih elektrarn naj bi potekala v treh nizih. Prvi niz poteka od SZ proti JV od pobočja Veliki Ognjivec, Sopade, Kurja Polja, Slatna; drugi niz po Selivcu, do Strmca, Čemparjevega vrha in Male Vremščice; tretji niz pa od Sopad, Ulčarjev vrh pa do Belice.
Del teh vetrnih turbin je v sežanski občini, in sicer del drugega niza, katere potekajo po Selivcu, ter del tretjega niza, ki se prične na Sopadi.
4. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI LOKACIJSKEGA NAČRTA
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta pa mnenje so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS (Parmova 33, 1000 Ljubljana)
2. Ministrstvo za obrambo, lnšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana)
3. Ministrstvo za obrambo, lnšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Postojna
4. Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo (Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana)
5. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Postojna
6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje – Sektor za vodno gospodarstvo (Vojkova 1a, 1000 Ljubljana)
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo okolja (Vojkova 1b, 1000 Ljubljana)
8. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo narave (Vojkova 1 b, 1000 Ljubljana)
9. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za energetiko (Dunajska 48, 1000 Ljubljana)
10. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za prostorsko planiranje (Dunajska 21, 1000 Ljubljana)
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana)
12. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino (Plečnikov trg 2, 1000 Ljubljana)
13. Zavod RS varstvo narave, OE Nova Gorica (Delpinova 1č, 5000 Nova Gorica)
14. Zavod RS varstvo narave Ljubljana
15. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica (Delpinova 16, 5000 Nova Gorica)
16. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste (Tržaška 19, 1000 Ljubljana)
17. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, izpostava Koper
18. Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet (Kopitarjeva 5, 2000 Maribor)
19. Ministrstvo za promet, Urad za letalstvo
20. Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega trga
21. Zavod za gozdove Slovenije, PE Postojna
22. Zavod za gozdove Slovenije, PE Sežana
23. ELES, Elektro Slovenija d.o.o. Ljubljana (Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana)
24. Elektro Primorska, Distribucijska enota Sežana
25. Telekom Slovenije, PE Koper
26. Komunalno podjetje
27. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, OE Koper
28. Slovenske železnice d.d.
29. Javna agencija za železniški promet RS
30. Vse tangirane krajevne skupnosti, lovske družine
31. Druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi, organizacije in skupnosti, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.
5. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN NAČIN NJIHOVE PRIDOBITVE
Strokovne podlage, ki jih je potrebno pripraviti pred izdelavo lokacijskega načrta:
– vetrna elektrarna VE Selivec – idejne rešitve
– geodetsko topografski načrt v M = 1: 1 000, reambuliran in potrjen na Geodetski upravi RS, ki vključuje tudi podatke o komunalnih vodih, ter druge geodetske podloge, izdelane v skladu s pravilnikom o vsebini geodetskih podlog za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 17/85) – M = 1: 5000 za situacijski prikaz prostorskih ureditev, M = 1: 1000 za prikaz ureditvenih situacij
– zemljiško katastrski načrt območja lokacijskega načrta, izdelan v M 1:2880, potrjen na Geodetski upravi RS
– podatki iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic
– strokovne podlage, izdelane v skladu z navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), kolikor ne bo v nasprotju z izvršilnimi predpisi do njihove izdaje na podlagi 167. člena ZreP-1
– geološko in geotehnično poročilo
– dostopna povezovalna cesta in visokonapetostni kablovod med vetrnimi turbinami – idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij, ki so potrebni za delovanje načrtovane prostorske ureditve
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz zahtev pridobljenih smernic.
Priporočila iz I. prostorske konference in občinskega sveta
Priporočila iz I. prostorske konference z dne 12. 12. 2003 in občinskega sveta, ki jih je potrebno upoštevati v programu priprave so:
– upoštevanje načel trajnostnega razvoja
– makroekonomski učinki
– družbena sprejemljivost
– preučitev prostorske vrednosti kraškega območja
– upoštevanje ekološkega omrežja Natura 2000
– vpliv infrazvoka na živali in ljudi
– vplivi na cono jadralnega letenja.
6. ROK IZDELAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA
Lokacijski načrt VE Selivec in povezovalni 110 kV daljnovod se pripravlja sočasno s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin planskih aktov Občine Sežana:
1. sprejem programa priprave v 10. tednu 2004
2. posredovanje vlog smernice za načrtovanje v 11. tednu 2004
3. pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora do 16. tedna 2004
4. sklic II. prostorske konference v 17. tednu 2004
5. javna razgrnitev od 19. do 23. tedna 2004
6. priprava stališč do pripomb na javni razgrnitvi 24. teden 2004
7. seja mestnega sveta in obravnava pripomb iz javne razgrnitve v 25.-26. tednu 2004
8. posredovanje vlog za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora v 26. tednu 2004
9. pridobitev mnenj nosilcev urajanja prostora v 30. tednu 2004
10. kompletiranje elaborata in posredovanje elaborata v potrditev usklajenosti na UPR v 31. tednu 2004.
7. OBVEZNOSTI FINANCIRANJA PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA
Pripravljalec lokacijskega načrta je Občina Sežana. Pobudo za lokacijski načrt je podal investitor Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, ki izbere načrtovalca in financira izdelavo akta v skladu z zakonom in tem programom priprave.
Postopek priprave dokumenta vodi Občina Sežana.
Pripravljalec lahko v postopku priprave in sprejemanja lokacijskega načrta po potrebi vključi še druge načrtovalce.
8. OBJAVA PROGRAMA PRIPRAVE
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35001-16/2003-7
Sežana, dne 9. marca 2004.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.