Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1460. Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2004, stran 3914.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 18. člena statuta Občine Logatec (LN 5/99) je Občinski svet občine Logatec na 10. redni seji dne 23. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Logatec za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Logatec za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnih sektorjev na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                                                     v tisočih tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------------
Skupina / podskupina kontov                          Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 +74)                 1.890.073
      TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)                               1.283.528
70    DAVČNI PRIHODKI                                           927.317
      700  Davki na dohodek in dobiček                          694.627
      703  Davki na premoženje                                  143.442
      704  Domači davki na blago in storitve                     89.248
71    NEDAVČNI PRIHODKI                                         356.211
      710  Udeležba na dobičku in dohodkih
           od premoženja                                        166.785
      711  Takse in pristojbine                                   6.765
      712  Denarne kazni                                            511
      713  Prihodki od prodaje blaga in storitev                  4.650
      714  Drugi nedavčni prihodki                              177.500
72    KAPITALSKI PRIHODKI                                       174.000
      720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                 94.000
      722  Prihodki od prodaje zemljišč
           in neopr. dolgoročnih sredstev                        80.000
73    PREJETE DONACIJE                                              500
      730  Prejete donacije iz domačih virov                        500
74    TRANSFERNI PRIHODKI                                       432.045
      740  Transakcijski prihodki iz drugih
           javnofinančnih institucij                            432.045
 
II.   SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)                      1.916.487
40    TEKOČI ODHODKI                                            207.350
      400  Plače in drugi odhodki zaposlenim                     91.300
      401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost            14.500
      402  Izdatki za blago in storitve                          88.700
      403  Plačila domačih obresti                                4.350
      409  Rezerve                                                8.500
41    TEKOČI TRANSFERI                                          733.485
      410  Subvencije                                            14.000
      411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom             144.700
      412  Transferi neprofitnim organizacijam
           in ustanovam                                          76.290
      413  Drugi tekoči domači transferi                        498.495
42    INVESTICIJSKI ODHODKI                                     733.454
      420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev                   734.352
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI                                   241.300
      430  Investicijski transferi                              241.300
 
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)                           –26.414
      (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                            Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
      PRODAJA KAPITALSKIH
      DELEŽEV (750 + 751 + 752)                                  12.500
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
      KAPITALSKIH DELEŽEV                                        12.500
 
V.    DANA POSOJILA                                                   –
      IN POVEČANJE KAPITALSKIH
      DELEŽEV (440 + 441 + 442)
 
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA
      IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –V.)                      –
 
VII.  SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)                            –13.914
 
C)    RAČUN FINANCIRANJA
 
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                            Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------
VIII. ZADOLŽEVANJE
50    ZADOLŽEVANJE                                                    –
      500  Domače zadolževanje                                        –
 
IX.   ODPALČILA DOLGA
55    ODPLAČILA DOLGA                                             8.370
      550  Odplačilo domačega dolga
 
X.    NETO ZADOLŽEVANJE                                          –8.370
      (VII.-VIII.-IX.)
 
XI.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
      NA RAČUNIH                                                –22.284
 
XII.  STANJE PRESEŽKOV PRIHODKOV
      NA KONCU LETA 2003                                         22.284
-----------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. člen
V proračunu so vključeni tudi namenski prihodki ožjih lokalnih skupnosti (krajevnih skupnosti) in prihodki režijskega obrata.
4. člen
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske postavke in enkrat med letom ter konec leta poroča občinskemu svetu o realizaciji proračuna.
5. člen
Proračunski skladi so:
– račun proračunske rezerve oblikovan po ZJF,
– račun stanovanjskega sklada, ustanovljen na podlagi odloka.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 0,1% od skupno doseženih prihodkov. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namen drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
6. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
7. člen
Za kritje primanjkljaja v bilanci prihodkov in odhodkov, primanjkljaja v računu finančnih terjatev in naložb ter plačilu dolgov v računu financiranja se občina lahko zadolži na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon o financiranju občin.
8. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Logatec, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, kateri ustanoviteljica je, v skladu z zakonom. Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
9. člen
Sredstva za nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve se uporabnikom proračuna dodeljujejo na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci oziroma v skladu z zakonom o javnih naročilih.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporedijo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
11. člen
Župan je pooblaščen da:
– lahko razporeja proračunska sredstva med posameznimi postavkami v okviru namena v bilanci prihodkov in odhodkov do 10%, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva,
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve v skladu s predpisi,
– odloča o izdajanju soglasij in poroštev za najeta posojila javnih podjetij in javnih zavodov, največ do višine 10 mio SIT in za namen, ki je določen s proračunom občine za leto 2004,
– odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna največ do višine 10 mio SIT, na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance,
– odloča o začasnih plasmajih tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov poslovnim bankam za ohranitev njihove realne vrednosti in za zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
12. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad:
– finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev po namenu, obsegu in dinamiki uporabe.
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Logatec v letu 2005 se uporablja ta odlok in sklep župana.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. januarja 2004 dalje.
Št. 015-03/03-1
Logatec, dne 24. marca 2004.
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.