Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1438. Pravilnik o izjemah od obveznosti predložitve blaga, o določitvi višine in načina obračunavanja stroškov pri opravljanju pregleda blaga ter o obračunu stroškov opravljene preiskave, stran 3874.

Na podlagi 21., 26., 28. člena ter tretjega odstavka 40. člena zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o izjemah od obveznosti predložitve blaga, o določitvi višine in načina obračunavanja stroškov pri opravljanju pregleda blaga ter o obračunu stroškov opravljene preiskave
1. člen
Ta pravilnik ureja izjeme od obveznosti predložitve blaga carinskemu organu, določitev višine in način obračunavanja stroškov pri opravljanju pregleda in preiskave blaga.
1. POGLAVJE
BLAGO, KI JE OPROŠČENO OBVEZNOSTI PREDLOŽITVE ALI IMA OLAJŠAVE PRI PREDLOŽITVI BLAGA
2. člen
To poglavje določa blago, ki je v skladu z 28. členom zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04) – v nadaljnjem besedilu: ZICPES – oproščeno obveznosti predložitve.
3. člen
Obveznosti predložitve so oproščene naslednje poštne pošiljke:
– občasne pošiljke blaga neznatne vrednosti do skupne vrednosti 5.000 SIT, če niso zavezane plačilu uvoznih dajatev (pisemske pošiljke, paketne in tudi druge pošiljke, ki vsebujejo drobna darila, reklamni material, drobne vzorce itd.), razen pošiljk, ki vsebujejo:
– alkohol in pijače, ki vsebujejo alkohol;
– parfume in toaletne vode;
– tobak in tobačne izdelke;
– pošiljke, ki vsebujejo javne listine, trgovsko korespondenco in poslovne knjige;
– pošiljke, ki vsebujejo blago, ki je v skladu s 109. členom Uredbe Sveta (EGS) št. 918/83 z dne 28. marca 1983 o skupnostnem sistemu carinskih oprostitev (UL L 105, 24. 4. 1983, str. 1), vključno z vsemi spremembami, (v nadaljnjem besedilu: uredba o carinskih oprostitvah) oproščeno uvoznih dajatev.
4. člen
V primerih prehajanja državne meje izven mejnih prehodov v skladu z 18. in 19. členom zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) je obveznosti predložitve oproščeno blago v osebni prtljagi potnikov, ki je oproščeno uvoznih dajatev v skladu s 45. členom uredbe o carinskih oprostitvah ter plačila davka na dodano vrednost v skladu s 6. točko 29. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo).
2. POGLAVJE
DOLOČITEV VIŠINE IN NAČINA OBRAČUNAVANJA STROŠKOV ZA OPRAVLJENE PREGLEDE CARINSKEGA BLAGA IZVEN URADNIH MEST IN URADNIH UR
5. člen
To poglavje določa višino in način obračunavanja stroškov za opravljene preglede neskupnostnega ali drugega blaga, ki je bilo v skladu s carinskimi predpisi predloženo carinskemu organu oziroma za katerega je bila vložena carinska deklaracija izven uradnega mesta oziroma izven časa uradnih ur carinskega organa.
6. člen
Za opravljene preglede blaga iz prejšnjega člena se obračunajo naslednji stroški:
1. stroški dela posameznega carinskega delavca,
2. materialni stroški, nastali v zvezi s pregledom,
3. potni stroški, ki obsegajo stroške za prevoz z javnimi sredstvi oziroma za prevožene kilometre s službenim prevoznim sredstvom,
4. stroški za prehrano in prenočišče.
7. člen
Stroški dela posameznega carinskega delavca znašajo 4.000 tolarjev za vsako uro dela v času uradnih ur in 6.500 tolarjev za vsako uro dela izven časa uradnih ur carinskega organa. Vsaka začeta ura dela se računa kot cela ura.
8. člen
Materialni stroški, ki nastanejo pri analizah, meritvah, preiskavah in drugih opravilih, potrebnih za izvedbo pregleda, se obračunajo po veljavni ceni drugih državnih organov, zavodov ali podjetij, ki te storitve opravljajo.
9. člen
Potni stroški ter stroški za prehrano in prenočišče se obračunavajo v skladu s predpisi, ki urejajo povračila stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov v državni upravi.
10. člen
Obračunane stroške mora stranka poravnati v 8 dneh po prejemu obračuna na prehodni podračun, ki ga določi carinski organ v skladu s 7. členom pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javno finančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 114/02, 42/03, 76/03 in 135/03).
3. POGLAVJE
DOLOČITEV VIŠINE IN NAČINA OBRAČUNAVANJA STROŠKOV OPRAVLJENIH PREISKAV
11. člen
To poglavje določa način obračunavanja in višino stroškov, ki jih ima carinski organ, ko v skladu s točko b) 68. člena Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o uvedbi carinskega zakonika Skupnosti (UL L 302, 19. 10. 1992, str. 1), vključno z vsemi spremembami, vzame vzorce za analizo.
12. člen
(1) Carinski organ izda deklarantu obračun stroškov opravljene preiskave, pri čemer upošteva podatke carinskega laboratorija, navedene v zapisniku o rezultatih preiskave.
(2) Obračun stroškov iz prvega odstavka tega člena se izda samo, če:
1. se s preiskavo vzorcev ugotovi, da je bila v carinski deklaraciji navedena napačna tarifna številka kombinirane nomenklature ali, če
2. so bili vzorci vzeti na zahtevo deklaranta.
(3) Deklarant nosi tudi dejanske stroške, ki nastanejo, če se vzorci vrnejo deklarantu oziroma uporabniku ali če se vzorci uničijo, ker jih deklarant v primerih iz prejšnjega člena ni prevzel.
(4) Stroške iz tega člena mora deklarant poravnati v 8 dneh po prejemu obračuna na prehodni podračun, ki ga določi carinski organ v skladu s 7. členom pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javno finančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 114/02, 42/03, 76/03 in 135/03).
13. člen
V stroške, nastale pri preiskavi vzorca iz 11. člena tega pravilnika, so vključeni:
1. stroški preiskave v carinskem laboratoriju,
2. stroški preiskave, opravljene v drugi organizaciji.
14. člen
(1) Višina stroškov preiskav v carinskem laboratoriju je določena v točkah:
-----------------------------------------------------------------
Vrsta blaga               Poglavja KN     Točke
-----------------------------------------------------------------
agroživilski proizvodi           02 – 24      15
minerali, rude, kemični proizvodi,     25 – 40      11
plastika, guma
usnje, les, tekstil, obutev, pokrivala   41 – 67       8
izdelki iz kamna, cementa, keramike,    68 – 81       7
stekla, kovine
orodja, stroji, aparati, vozila,      82 – 97       9
pohištvo, igrače, starine
strokovno mnenje samo na podlagi        vsa       5
tehničnih podatkov             poglavja
-----------------------------------------------------------------
(2) Vrednost točke iz prejšnjega odstavka brez davka na dodano vrednost znaša 900 SIT.
15. člen
Stroški preiskav, opravljenih v drugih organizacijah, se obračunajo po veljavnem ceniku drugih državnih organov, podjetij ali zavodov, ki te preiskave opravljajo.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 420-02-3/2003/4
Ljubljana, dne 20. marca 2004.
EVA 2004-1611-0043
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance