Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1455. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 3906.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00) in 16. člena statuta Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni list RS, št. 22/99, 80/01) je Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane na 10. redni seji dne 19. 2. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gorenja vas – Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov na področju kmetijstva na območju Občine Gorenja vas – Poljane (v nadaljevanju: sredstva).
2. člen
Sredstva za sofinanciranje programov na področju kmetijstva na območju Občine Gorenja vas – Poljane se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Sredstva za sofinanciranje programov na področju kmetijstva na območju Občine Gorenja vas – Poljane so predvidena za naslednje namene:
1. spodbujanje preusmerjanja kmetij iz ustaljenega načina kmetovanja v integrirano in ekološko usmerjeno kmetovanje,
2. investicije in tehnološke posodobitve na kmetijah,
3. urejanje kmetijskih zemljišč,
4. razvoj dopolnilnih dejavnosti,
5. preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč in ohranjanje poseljenosti, zlasti na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje,
6. pospeševanje društvene dejavnosti, povezane s promocijo kmetijstva in podeželja,
7. spodbujanje različnih oblik izobraževanja kmečkega prebivalstva,
8. sofinanciranju prevozov mleka,
9. sofinanciranje analiz zemlje in krme.
4. člen
Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Gorenja vas – Poljane, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Gorenja vas – Poljane.
5. člen
Sredstva za sofinanciranje programov na področju kmetijstva na območju Občine Gorenja vas – Poljane se dodelijo v obliki subvencij.
Sredstva se dodelijo, če pomenijo vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Upravičenci morajo za namene, navedene v 8. členu tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov.
Višina dovoljene pomoči ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomoči po posameznih namenih, kot so opredeljene po tem pravilniku.
Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije, začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del potrebno pričeti že prej. Podana mora biti ocena možnosti preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe.
6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Gorenja vas – Poljane v obliki javnega razpisa na krajevno običajen način.
Razpis mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora nosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.
7. člen
Vloge za pridobitev sredstev obravnava odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, ki pripravi predlog prejemnikov sredstev. O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča župan.
II. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
8. člen
1. Preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč in ohranjanje poseljenosti, zlasti na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje.
1.1 Sofinanciranje težjih pogojev obdelave
Namen ukrepa:
Sofinanciranje težjih pogojev obdelave kmetijskih površin kot podpora za ohranjanje obdelovalnih površin oziroma izgleda kulturne krajine in preprečevanje zaraščanja.
Višina pomoči:
– do 10.000 SIT/ha za območja s čisto ročno košnjo hkrati z ročnimi deli pri sušenju in spravilu na gorsko-višinskem območju občine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– za območja ročne košnje se štejejo strmi travniki z nagibom nad 50% oziroma druge ugotovljene posebne okoliščine,
– skupna površina vseh parcel, za katere posamezen lastnik zemljišč uveljavlja subvencijo, mora znašati najmanj 0,2 ha,
– zemljišče mora biti pokošeno in pospravljeno do 15. avgusta,
– upravičenost subvencije potrdi kmetijska svetovalna služba.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– podatke o prosilcu, davčno številko in številko tansakcijskega računa,
– kopijo katastrskega načrta z označenimi parcelnimi številkami in katastrsko občino ter vrisano obdelano površino ročnega spravila površine,
– podatke o velikosti ter opis parcele (posestni list).
1.2 Ohranjanje staleža živine
Namen ukrepa:
– ohranjanje staleža goveje živine in ohranjanje živinorejske in s tem kmetijske proizvodnje.
Višina pomoči:
– stroški nakupa teleta – za gorsko višinsko področje 30%, vendar ne več kot 13.000 SIT na glavo,
– stroški nakupa teleta – za hribovito področje 15%, vendar ne več kot 7.000 SIT na glavo,
– subvencijo je mogoče uveljaviti največ do 20% skupnega staleža goveje živine,
– teleta ne smejo presegati teže 150 kg.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– fotokopijo potnega lista ali začasnega potnega lista,
– izjavo, da je tele kupljeno za nadaljnjo rejo,
– fotokopijo obrazca »A« – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu,
– fotokopijo obrazca »B« – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu – stalež živali.
1.3 Sofinanciranje prevozov mleka iz oddaljenih kmetij
Namen ukrepa:
Ohranitev proizvodnje mleka tudi na oddaljenih kmetijah.
Višina pomoči:
– 30% upravičenih stroškov oddaje mleka.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka
1.4 Sofinanciranje nakupa osnovne črede reje drobnice
Namen ukrepa:
Pospeševanje reje drobnice kot ukrep v preprečevanje zaraščanja hribovitih predelov občine.
Višina pomoči:
– stroški nakupa osnovne črede drobnice v višini 30%, vendar ne več kot 5.000 SIT na glavo.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– prvi nakup najmanj 5 glav drobnice za nadaljnjo rejo,
– ohranjanje reje drobnice najmanj za dobo 5 let.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o opravljenem nakupu, iz katerih mora biti razvidno število glav in strošek nakupa,
– izjava, da je osnovna čreda kupljena za nadaljnjo rejo in da se bo reja drobnice na kmetiji ohranjala najmanj 5 let.
 
2. Ureditev kmetijskih zemljišč
2.1 Male agromelioracije
Namen:
Izboljšanje pogojev kmetijske pridelave.
Višina pomoči:
– sredstva v višini 60% materialnih stroškov urejanja zemljišča (stroški izvedenih del pri ureditvi površin, stroški gnojil, drenažiranja), vendar ne več kot 120.000 SIT/ha.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– upravičenci lahko vložijo vlogo do največ 1 ha površine.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kolavdacijski zapisnik agromelioracij, podpisan s strani Kmetijske svetovalne službe v Škofji Loki,
– ustrezno dovoljenje za poseg,
– račune za izdvedena dela.
2.2 Uvajanje čredinske paše
Namen:
Sredstva so namenjena upravičencem za ureditev čredinskih pašnikov do končne postavitve električne ograje.
Višina pomoči:
– sofinancirajo se upravičeni stroški za postavitev pašnikov za govedo in konje do višine 50% investicije, vendar največ 20.000 SIT na ha urejenega pašnika,
– sofinancirajo se upravičeni stroški za postavitev pašnikov za drobnico do višine 50% investicije, vendar največ 40.000 SIT na ha urejenega pašnika.
Pogoj za pridobitev pomoči:
– Pri pašnikih, urejenih za pašo govedi, je dotacijo možno uveljaviti za najmanj 2 ha na novo urejenih površin ali najmanj 1 ha dodatno razširjenih površin za ta namen.
– Pri pašnikih, urejenih za pašo drobnice, je dotacijo možno uveljavljati za najmanj 1 ha na novo urejenih površin ali najmanj 0,5 ha dodatno razširjenih površin v ta namen.
– Pri obeh vrstah pašnikov subvencije za površine nad 2 ha dodeljuje država v okviru državnega ukrepa Obnova in urejanje pašnikov – p.p. 2438.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– potrdilo kmetijske svetovalne službe, da upravičenec izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika, s prilogo načrta ureditve pašnika na mapni kopiji,
– izjavo vlagatelja, da bo pašnik uporabljal najmanj 5 let.
2.3 Obnova travne ruše
Namen:
Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo obnove travne ruše.
Višina pomoči:
– 50% zneska dokumentiranih materialnih stroškov, vendar ne več kot 21.000 SIT na hektar urejene površine za obnovo degradirane travne ruše s preoravanjem in setvijo,
– 50% zneska dokumentiranih materialnih stroškov v letu 2003, vendar ne več kot 10.500 SIT na hektar urejene površine za razpleveljanje travne ruše.
Pogoj za pridobitev pomoči:
– V enem letu je možno uveljaviti regres le za 20% celotne obdelovalne površine kmetije.
– Upoštevanje priporočene tehnologije s strani kmetijsko svetovalne službe.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– mapno kopijo z vrisanim posegom,
– potrdilo kmetijske svetovalne službe, da so izpolnjeni vsi pogoji tega pravilnika.
– Iz vloge mora biti razvidno, da so bila dela izvedena v roku največ enega meseca pred oddajo vloge.
 
3. Tehnološke posodobitve in investicije na kmetijah
3.1 Sofinanciranje hladilnih naprav za mleko
Namen:
Namen ukrepa je izboljšati kakovost mleka.
Višina pomoči:
– za kmetije v hribovskem območju v višini 50% investicije, vendar največ 100.000 SIT za hladilne bazene,
– za kmetije v višinskem območju v višini 50% investicije, vendar največ 138.000 SIT za hladilne bazene.
Pogoji:
– predložitev kopije računa o nakupu hladilne naprave,
– podpis izjave, da upravičenec napravo uporabljal najmanj 5 let oziroma je ne bo odtujil brez ustrezne zamenjave.
3.2 Sofinanciranje sušilnih naprav za dosuševanje krme
Namen:
Namen ukrepa je izboljšanje kakovosti krme in racionalizacija proizvodnje.
Višina pomoči:
– v višini 50% investicije, vendar največ 120.000 SIT za izgradnjo turbinske sušilne naprave, oziroma,
– v višini 50% investicije, vendar največ 40.000 SIT za izgradnjo ventilatorske sušilne naprave.
Pogoji:
– predložitev kopije računa za turbino oziroma ventilator,
– predložitev potrdila Kmetijske svetovalne službe, da je projekt izdelan v skladu z normativi.
3.3 Regresiranje gradenj jam za gnojevko, gnojnico in gnojišč ter nakup aeratorjev
Namen:
Izboljšanje ureditve kmetijskih objektov.
Višina pomoči:
– Sredstva se dodelijo v višini 1.000 SIT na m3 gnojnične jame oziroma na m2 pokritega gnojišča.
– Sredstva za nakup aeratorja se dodelijo v višini 30% skupnih stroškov nakupa.
Pogoji:
– novozgrajeni (in adaptirani) objekti morajo zadoščati minimalnim zahtevam za 6-mesečno skladiščenje glede na število govedi, preračunano na GVŽ, in sicer:
jame za gnojevko    9 m3/GVŽ
jame za gnojnico    3 m3/GVŽ
gnojišča – pokrita   4 m2/GVŽ
– Dotacijo je možno uveljavljati za nakup aeratorjev, naprav za vpihovanje zraka, mešanje in homogeniziranje, za objekte, ki so zgrajeni v skladu z zgornjimi normativi.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– gradbeno dovoljenje oziroma lokacijsko informacijo, iz katere je razvidno, da gre za gradnjo enostavnega objekta,
– potrdilo kmetijske svetovalne službe, da so izpolnjeni vsi pogoji tega pravilnika.
– K vlogi za regresiranje nakupa aeratorja so prosilci dolžni predložiti račun in potrdilo kmetijske svetovalne službe, da so izpolnjeni pogoji pravilnika.
3.4 Subvencioniranje gradnje in rekonstrukcije traktorskih vlak
Namen:
Ureditev traktorskih vlak za spravilo lesa iz gozda.
Višina sredstev:
– 30% investicije – stroškov strojnih del pri vzdrževanju in razširitvi gozdnih vlak.
Pogoji:
– Vlake morajo biti prevzete s strani Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Poljane ali Krajevne enote Škofja Loka.
– Prosilec se z izjavo zaveže za vzdrževanje na novo urejenih površin in traktorskih vlak.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– potrjen račun s strani Zavoda za gozdove Slovenije, KE Poljane ali KE Škofja Loka,
– potrdilo o prevzemu vlake s strani ZGS, KE Poljane ali KE Škofja Loka.
3.5 Sofinanciranje avtomatskih krmilnikov za vezano in prosto rejo
Namen:
Zmanjševanje stroškov prireje, povečevanje prireje in mlečnosti, večji izkoristek krme, natančen izračun krmnih obrokov in njihova razdelitev preko celega dneva.
Višina sredstev:
– 30% investicije – stroški nakupa in montaže avtomatskega krmilnika.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– računi nakupa in izvedene montaže avtomatskega krmilnika.
3.6 Sofinanciranje investicijskih vlaganj v gospodarska poslopja na kmetijah
Namen:
Sofinanciranje stroškov izdelave projektne dokumentacije ter stroškov pridobivanja gradbenega dovoljenja za gradnjo gospodarskih objektov za rejo živali ter sofinanciranje adaptacij in rekonstrukcij gospodarskih poslopij za potrebe reje domačih živali (notranja preureditev in oprema, posodobitev stojišč, urejanje pročelij in streh).
Višina sredstev:
– 12% upravičenih stroškov izdelave projektne dokumentacije in druge dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– največ 30% upravičenih stroškov obnove gospodarskih poslopij – sredstva se dodeljujejo enkrat letno ob koncu proračunskega leta, višina izplačane subvencije se prilagodi številu vlog in razpoložljivim proračunskim sredstvom.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen obrazec vloge,
– plačane račune projektne in druge dokumentacije za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve) oziroma plačane račune za gradbeni material ali drugo vgradno opremo ter obrtniške storitve,
– odločbo o statusu kmeta,
– mnenje kmetijske svetovalne službe za investicijske naložbe nad 1,5 mio.
 
4. Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen:
Pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile – družinskih članov skladno s poglavjem VI. zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 46/01) in pravilnikom o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 72/01).
Višina sredstev:
– sofinancira se do 20% upravičenih stroškov za investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete v tekočem letu, in sicer za: nakup strojev, naprav in opreme ter gradbena in obrtniška dela, vendar ne več kot 100.000 SIT.
Pogoji:
– upravičenci morajo biti ustrezno usposobljeni za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
– upravičenci imajo zagotovljeno prodajo izdelkov na trgu,
– sredstva se dodelijo kmetijam, ki so v dejavnost že vložila lastna sredstva,
– sredstva se upravičencem dodelijo po registraciji dejavnosti.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– potrdilo o statusu kmeta,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma lokacijsko informacijo, če gre za adaptacijo objekta,
– mnenje koordinatorske skupine za razvoj dopolnilnih dejavnosti pri Razvojni agenciji Sora, ali mnenje kmetijske svetovalne službe.
 
5. Projekti na področju kmetijstva
5.1. Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kmetovanje
Namen ukrepa:
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz ustaljenega načina kmetovanja v ekološko kmetovanje.
Višina pomoči:
– kritje upravičenih stroškov kontrole ekološke pridelave rastlin pooblaščene organizacije do višine 80 %.
Pogoji:
– predložitev dokazila o vključitvi kmetije v kontrolo ekološke pridelave na kmetiji,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole ekološke pridelave v tekočem letu.
 
6. Rastlinska pridelava
6.1 Sofinanciranje analiz krme in zemlje
Namen
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Analiza krme služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali in posredno vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa.
Višina pomoči:
– 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme.
Pogoj za pridobitev pomoči:
– Račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje in krme.
 
7. Izobraževanje in društvene dejavnosti:
7.1 Sofinanciranje programov izobraževanja kmetov
Namen ukrepa:
Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete – nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kmetijske svetovalne službe in programi ostalih verificiranih izvajalcev izobraževanja.
Višina pomoči:
– Pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do 80%.
– Kmetom udeležencem izobraževanja se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do višine 60%.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednoten program izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti razvidna kotizacija oziroma participacija kmetov za posamezne oblike izobraževanj oziroma usposabljanj, če se izvajalec zanjo odloči) in seznam udeležencev izobraževanja,
– za udeležence izobraževanja (kmete) račun oziroma dokazilo o opravljenem programu izobraževanja.
7.2 Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev
Namen ukrepa:
Sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva (ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo strokovnega dela: strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, predavanja, promocije) in izdajo strokovnih publikacij.
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Predložitev finančno ovrednotenega letnega programa dela s potrdilom o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo).
III. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gorenja vas – Poljane spremlja odbor za kmetijstvo in gozdarstvo ter kmetijska svetovalna služba, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani župana. Namenskost porabe lahko preverja tudi nadzorni odbor občine.
10. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dobljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen že pridobil nepovratna sredstva,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na seji občinskega sveta uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gorenja vas – Poljane št. 0200-331-7/03, ki je bil sprejet 27. 2. 2003.
Št. 0200-331-6/04
Gorenja vas, dne 19. februarja 2004.
Župan
Občine Gorenja vas
Jože Bogataj l. r.