Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1436. Pravilnik o izvajanju ukrepov nadzora v mejnih prodajalnah in obračunu razlike trošarine v le-teh na cestnih mejnih prehodih z Republiko Hrvaško ter o obračunu razlike trošarine ob zaključku poslovanja prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z Republiko Madžarsko, stran 3866.

Na podlagi 110. in 114. člena zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o izvajanju ukrepov nadzora v mejnih prodajalnah in obračunu razlike trošarine
v le-teh na cestnih mejnih prehodih z Republiko Hrvaško ter o obračunu razlike trošarine ob zaključku poslovanja prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z Republiko Madžarsko
1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje glede izvajanja ukrepov nadzora v skladu s 83., 84. ali 85. členom zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04; v nadaljnjem besedilu: ZICPES), ter način obračuna in plačila razlike trošarine v skladu s 107. in 108. ter 111. in 112. členom ZICPES.
1. Mejne prodajalne na cestnih mejnih prehodih
z Republiko Hrvaško
2. člen
Če je kupec v skladu s 55. členom Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) zahteval, da mu prodajalec izda obrazec DDV-VP zaradi uveljavljanja vračila davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) v potniškem prometu, mora imetnik prodajalne na izdanem računu to označiti, kupec pa hraniti račun in obrazec DDV-VP skupaj. Če je imetnik prodajalne kupcu v skladu s 164. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 17/04) izdal vnaprej potrjen obrazec DDV-VP in na tej podlagi kupcu takoj vrnil plačani znesek DDV, mora imetnik prodajalne kupcu namesto izvirnika računa in obrazca DDV-VP izročiti kopijo računa, na kateri označi, da je DDV kupcu že vrnil.
3. člen
(1) Dobavitelj mora v skladu s prvim odstavkom 85. člena ZICPES pristojnemu organu predložiti blago in tri izvode dobavnice ali drugega dokumenta, s katerim se blago dobavlja v mejno prodajalno.
(2) Blago, ki se dobavlja v mejno prodajalno, se lahko predloži pristojnemu organu na uradnem prostoru mejne kontrole ali pa, v skladu z dovoljenjem pristojnega organa, v prostorih mejne prodajalne. V slednjem primeru premeščanje blaga, razkladanje in kakršnokoli drugo ravnanje z blagom brez dovoljenja pristojnega organa ni dovoljeno.
Pristojni organ preveri skladnost pošiljke z navedbami v dokumentu, s katerim se blago dobavlja v mejno prodajalno ter ali blago, ki se dobavlja izpolnjuje pogoje iz 81. člena ZICPES.
(3) Na zahtevo pristojnega organa mora dobavitelj poleg dokumentov iz prvega odstavka tega člena predložiti še druge dokumente in dokazila o tem, da blago izpolnjuje pogoje iz 81. člena ZICPES in omogočiti pregled blaga.
(4) Če je vsebina pošiljke skladna z navedbami v dokumentu in blago izpolnjuje pogoje iz 81. člena ZICPES, pristojni organ overi vse tri izvode dokumenta iz prvega odstavka tega člena. En izvod dokumenta zadrži pristojni organ, druga dva vrne predlagatelju. Dobavitelj mora izročiti en overjen izvod imetniku prodajalne. Če pristojni organ ugotovi, da vsebina pošiljke ali del vsebine pošiljke ne izpolnjuje pogojev iz 81. člena ZICPES, na nepravilnosti opozori dobavitelja in ga napoti, da nepravilnosti odpravi. Dokler nepravilnosti niso odpravljene, pristojni organ ne dovoli dobave blaga mejni prodajalni. Če pristojni organ ugotovi, da vsebina pošiljke ali del vsebine pošiljke ne ustreza navedbam v dokumentu, na nepravilnosti opozori dobavitelja. Če se prejemnik strinja z dobavo, pristojni organ dovoli dobavo blaga mejni prodajalni, če dobavitelj skupaj s prejemnikom blaga in pristojnim organom sestaviti zapisnik o pomanjkljivostih. Dobavitelj je v 8 dneh dolžan pomanjkljivosti odpraviti in o tem obvestiti prejemnika ter pristojni organ. Če imetnik prodajalne po prejemu blaga in njegovem pregledu naknadno ugotovi, da dejansko dobavljeno blago ne ustreza v celoti podatkom v dobavnici oziroma drugem dokumentu, s katerim se blago dobavlja v mejno prodajalno, o tem sestavi zapisnik in ga nemudoma pošlje pristojnemu organu.
4. člen
(1) Če imetnik mejne prodajalne vrne blago dobavitelju, ali ga premesti v drugo mejno prodajalno, ob iznosu iz območja mejnega prehoda pristojnemu organu predloži blago skupaj z dokumentom, s katerim mu je bilo blago dobavljeno. Na dobavnici ali drugem dokumentu, ki se priloži blagu, označi količino, vrednost in vrsto blaga, ki se vrača dobavitelju oziroma premešča v drugo mejno prodajalno.
(2) Namesto dobavnice oziroma drugega dokumenta, s katerim je bilo blago dobavljeno mejni prodajalni iz prejšnjega odstavka, lahko imetnik mejne prodajalne za vrnitev blaga dobavitelju ali premestitev v drugo mejno prodajalno izda nov dokument, na katerem navede podatke o blagu (najmanj količino, vrednost in vrsto blaga) ter navede s katerimi dobavnicami oziroma drugimi dokumenti je bilo posamezno blago vneseno v mejno prodajalno. Pristojni organ lahko s pregledom predloženega blaga in dokumentov preveri, ali blago v pošiljki ustreza navedbam v dokumentu, ki spremlja pošiljko ter ali ima blago v skladu s carinskimi predpisi status skupnostnega blaga.
(3) Če blago, ki ga imetnik prodajalne predloži pristojnemu organu, nima statusa skupnostnega blaga ali vsebina pošiljke ne ustreza navedbam v dokumentu, carinski organ zadrži blago in uvede ukrepe, ki so potrebni za ureditev primera.
(4) Pri vnosu blaga v drugo mejno prodajalno, se skupaj z blagom predložijo tudi dokumenti iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena.
5. člen
(1) Zavezanec iz tretjega odstavka 108. člena ZICPES mora v skladu s 7. členom Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 114/02, 42/03, 76/03 in 135/03) na ustrezne podračune plačati obračunano razliko trošarine najpozneje do 30. junija 2004. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številko sklica, ki je določena z modelom 19:
– za tobačne izdelke v dobro podračuna: 01100-1008310474 – trošarina od tobačnih izdelkov model 19, davčna številka plačnika – 08656-0404;
– za alkohol in alkoholne pijače pa v dobro podračuna: 01100-1008309795 – trošarina od alkohola in alkoholnih pijač model 19, davčna številka plačnika – 08648-0404.
(2) Obračun razlike trošarine se sestavi ločeno za tobačne izdelke in za alkohol in alkoholne pijače na obrazcih, ki sta prilogi 1 in 2 k temu pravilniku in sta njegov sestavni del.
2. Proste carinske prodajalne na cestnih mejnih prehodih z Republiko Madžarsko
6. člen
(1) Zavezanec iz tretjega odstavka 112. člena ZICPES mora v skladu s 7. členom pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 114/02, 42/03, 76/03 in 135/03) na ustrezne podračune plačati obračunano razliko trošarine najpozneje do 30. junija 2004. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številko sklica, ki je določena z modelom 19:
– za tobačne izdelke v dobro podračuna: 01100-1008310474 – trošarina od tobačnih izdelkov model 19, davčna številka plačnika – 08656-0404;
– za alkohol in alkoholne pijače pa v dobro podračuna: 01100-1008309795 – trošarina od alkohola in alkoholnih pijač model 19, davčna številka plačnika – 08648-0404.
(2) Obračun razlike trošarine se sestavi ločeno za tobačne izdelke in za alkohol in alkoholne pijače na obrazcih, ki sta prilogi 1 in 2 k temu pravilniku in sta njegov sestavni del.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 420-02-2/2003/5
Ljubljana, dne 20. marca 2004.
EVA 2004-1611-0031
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance