Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1456. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 3910.

Na podlagi uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00) in 16. člena statuta Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni list RS, št. 22/99, 80 /01) je Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane na 10. seji dne 19. 2. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gorenja vas – Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, namen in postopek za dodeljevanje nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gorenja vas – Poljane.
Sredstva se dodeljujejo na osnovi razpisa, ki ga na osnovi sklepa Občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane objavi župan Občine Gorenja vas – Poljane.
2. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva Občine Gorenja vas – Poljane se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:
– samostojni podjetniki,
– mala podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva morajo izpolnjevati pogoje za majhna in srednje velika podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih in obrtnikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.
Sedež podjetja oziroma obratovalnice ter poslovni prostori morajo biti na območju Občine Gorenja vas – Poljane.
4. člen
Razpis iz 1. člena tega pravilnika, ki ga občina objavi na krajevno običajen način, mora vsebovati:
– namene, za katere se sredstva dodeljujejo,
– zneske sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora nosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vlogo,
– rok za vložitev vlog.
5. člen
Finančna sredstva za razvoj malega gospodarstva se bodo dodeljevala v obliki nepovratnih sredstev.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli ukrep navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug namen, mora dobljena sredstva vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
II. UKREPI
6. člen
Ukrepi za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:
 
1. Pospeševanje zaposlovanja – odpiranje novih delovnih mest
Namen:
– odpiranje novih delovnih mest,
– pospeševanje samozaposlovanja,
– zaposlovanje mladih.
Pogoji:
Novozaposlena oseba mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– mora biti državljan Republike Slovenije,
– ima – v primeru samozaposlitve – stalno prebivališče v Občini Gorenja vas – Poljane,
– podjetnik ne more več prejeti subvencije, če je pred tem že prejel subvencijo pri istem številu delovnih mest.
Višina:
– pomoč osebi za samozaposlitev znaša 2500 točk,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev novega delavca, in sicer za nedoločen čas, znaša 1500 točk za osebo s stalnim prebivališčem na območju Občine Gorenja vas – Poljane, in 900 točk za osebo brez stalnega prebivališča na območju Občine Gorenja vas – Poljane in se namenja delodajalcem z do 20 zaposlenimi,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev visokokvalificiranega delavca (VI., VII. ali višja stopnja izobrazbe) za nedoločen čas znaša 3000 točk.
Višino točke vsako leto v razpisu določi župan na predlog odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Višina točke za leto 2004 znaša 70 SIT.
Višina pomoči ne sme biti višja, kot je nujno potrebno za dosego namena iz prvega odstavka prve točke 6. člena pravilnika.
Novo odprta delovna mesta morajo obstajati vsaj dve leti po prejeti pomoči za ta namen.
  
2. Spodbujanje pridobivanja standardov kakovosti v enotah malega gospodarstva
Namen:
– spodbujanje enot malega gospodarstva k uvajanju in pridobivanju standardov kakovosti.
Višina:
– do 50% upravičenih stroškov svetovanja in do 45% upravičenih stroškov usposabljanja, vendar ne več kot skupno 100.000 SIT.
Pogoji:
– na razpis se lahko prijavijo podjetniki posamezniki, obrtniki ter enote malega gospodarstva,
– občina bo sofinancirala upravičene stroške uvajanja in pridobivanja standardov kakovosti.
Upravičeni stroški:
– stroški usposabljanja kadrov pri pooblaščeni organizaciji (stroški inštruktorja),
– stroški zunanjih pooblaščenih svetovalcev pri projektu uvajanja, preverjanja in certificiranja standarda kakovosti.
 
3. Promocija izdelkov in storitev malih in srednjih podjetij (MSP)
Namen:
– za sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih v tujini in doma, da se predstavijo potencialnim kupcem.
Pogoji:
– na podlagi razpisa za MSP, ki se bodo udeležila sejmov v tujini in doma,
– občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in delovanja stojnice ob predložitvi potrebnih dokazil.
Višina:
– v višini do 20% upravičenih stroškov, vendar ne več kot skupno 200.000 SIT.
Upravičeni stroški:
– strošek najetja, postavitve in delovanja stojnice pri prvi udeležbi na določenem sejmu.
 
4. Svetovalne storitve
Namen:
– svetovalne storitve MSP v fazi rasti,
– svetovanje podjetnikom pri pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacije in tehnološkega razvoja.
Pogoj:
– upravičenci občini predložijo dokazilo o izvedeni svetovalni storitvi (račun izvajalca storitve).
Višina pomoči:
– v višini 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– stroški svetovalnih storitev enkratnega značaja s strani pooblaščenih izvajalcev.
 
5. Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta
Namen:
– materialne in nematerialne investicije.
Pogoji:
– subvencija je namenjena podjetnikom in obrtnikom z do 20 zaposlenimi, ki imajo sedež svoje dejavnosti na območju Občine Gorenja vas – Poljane ter nosilcem dopolnilnih dejavnosti, ki imajo stalno prebivališče in sedež dopolnilne dejavnosti v Občini Gorenja vas – Poljane, in sicer enkrat v obdobju treh let,
– upravičenci morajo s strani Občine Gorenja vas – Poljane pridobiti predhodno odobritev sofinanciranja.
Višina:
– 50% upravičenih stroškov izdelave poslovnega načrta, vendar ne več kot 60.000 SIT.
Upravičeni stroški:
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup in graditev poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov.
– stroški izdelave poslovnega načrta za nakup opreme.
 
6. Finančne spodbude za podporo inovacijske dejavnosti
Namen:
– pospeševanje razvoja novih proizvodov, storitev in tehnologij.
Višina:
– do 30% upravičenih stroškov materialnih in nematerialnih investicij in stroškov svetovanja, vendar ne več kot 300.000 SIT
Pogoji:
– na razpis se lahko prijavijo inovatorji – fizične osebe, podjetniki posamezniki in enote malega gospodarstva,
– občina bo sofinancirala upravičene stroške pri investiciji v razvoju novega izdelka ali tehnologije,
– investicije se morajo ohraniti na območju občine še najmanj 5 let po njihovem zaključku,
– prejemniki morajo zagotoviti vsaj 30% sredstev za investicije iz lastnih virov.
Upravičeni stroški:
– stroški materialnih investicij (material in oprema za izvedbo inovacije),
– stroški nematerialnih investicij (stroški nakupa licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja),
– stroški zunanjega svetovanja v povezavi s projektom.
 
7. Sofinanciranje dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za poslovne objekte
Namen:
– materialne investicije.
Višina:
– 12% upravičenih stroškov izdelave projektne dokumentacije, vendar ne več kot 200.000 SIT.
Pogoji:
– na razpis se lahko prijavijo MSP, ki bodo investirala na območju gospodarskih con Dobje in Todraž,
– predložitev veljavnega gradbenega dovoljenja.
Upravičeni stroški:
– stroški pridobitve projektne dokumentacije za izdajo gradbenega dovoljenja skladno z ZGO-1 in pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne in tehnične dokumentacije,
III. KONČNE DOLOČBE
7. člen
Zgornje višine intenzivnosti pomoči po tem pravilniku veljajo ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Prejemnik sredstev poda izjavo, da za določen namen ni dobil državne pomoči in drugih virov oziroma če jo je, kolikšen delež je že dobil iz drugih virov.
8. člen
Do nepovratnih sredstev po tem pravilniku niso upravičena podjetja v težavah. Nepovratna sredstva je mogoče dodeliti le v primeru, da ta predstavljajo spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
9. člen
Namenskost porabe nepovratnih sredstev spremlja in preverja pristojna občinska strokovna služba, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani župana.
V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik nepovratnih sredstev te dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
10. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju sredstev iz proračuna občine za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest na območju Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni list RS, št. 40/01, 116/02).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na seji občinskega sveta.
Po sprejemu tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gorenja vas – Poljane št. 0200-324-6/03, sprejet 27. 2. 2003.
Št. 0200-324-7/04
Gorenja vas, dne 19. februarja 2004.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.