Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1458. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 2003, stran 3914.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter 16. člena statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/97) je Občinski svet občine Hodoš na 10. redni seji dne 12. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Hodoš za leto 2003, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Hodoš je realiziran v naslednjih zneskih:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov         v tisoč SIT
I.   Skupaj prihodki                   82.615
II.  Skupaj odhodki                   81.392
III.  Proračunski primanjkljaj (I.-II.)          1.223
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
    prodanih kapitalskih deležev
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI.  Prejeta minus dana posojila
    in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
VII.  Skupni presežek (primanjkljaj)
 
C)   Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
IX.  Odplačilo dolga                   2.405
X.   Neto zadolževanje (VIII.-IX)
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
    na računih (III.+VI.+X.)               1.223
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 2003 se prenese med prihodke proračuna Občine Hodoš za leto 2004.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 2003 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 153/04
Hodoš, dne 25. februarja 2004.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.