Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1444. Pravilnik o označevanju in kategorizaciji svinjskega mesa, stran 3883.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o označevanju in kategorizaciji svinjskega mesa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa način razreza in razvrščanja svinjskega mesa (v nadaljnjem besedilu: meso) po kakovostnih kategorijah ter način označevanja mesa s katerim se zagotavlja povezava med identifikacijo trupov, polovic, četrtin ali kosov mesa na eni strani in živalmi na drugi strani, ki morajo biti zagotovljeni v proizvodnji in v prometu.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. meso so vsi izdelki, ki spadajo v enotno številko carinske tarife 0203;
2. označevanje je pritrjevanje oznake ali drugi načini označevanja na posamezen kos ali kose mesa ali na njihovo embalažo ali vidna pisna informacija o mesu, ki mora biti vidna za potrošnika pri prodaji na drobno;
3. referenčna številka je KMG-MID gospodarstva od katerega živali prihajajo;
4. šaržna številka je številka, ki jo lahko oblikuje klavno razsekovalni obrat iz več referenčnih številk in zagotavlja povezavo med živalmi in iz njih pridobljenim mesom. Pod šaržno številko se lahko združijo ena ali več referenčnih številk za živali, ki so vzrejene, zaklane in razsekane v istih državah. Živali morajo biti zaklane v istem dnevu. Rejci, ki naenkrat oddajo najmanj 20 živali v klanje, lahko od klavnice pisno zahtevajo, da se meso prodaja pod njihovo referenčno številko oziroma se navede njihov naslov;
5. skupinska identifikacijska številka je identifikacijska številka, s katero se označujejo živali v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo prašičev;
6. makrokonfekcijski kos je osnovni kos razseka;
7. meso v razseku je razrezano meso;
8. osnovni deli polovice prašiča so deli, dobljeni z razkosanjem polovice, in sicer: stegno, ledveni del, hrbet, pleče, vrat, prsi, rebra, potrebušina, golen in podlaket;
9. meso je skeletno mišičevje s pripadajočim mastnim in vezivnim tkivom, kostmi in hrustancem, krvnimi in limfnimi žilami, bezgavkami in živci zaklanih prašičev obeh spolov in kastratov različne starosti in različne spitanosti;
10. užitni deli so:
– mastno tkivo je slanina (podkožno mastno tkivo), salo (plasti mastnega tkiva v trebušni votlini) in oporki (mastno tkivo čreves);
– notranji organi ali drobovina so možgani, jezik, srce, pljuča, jetra, vranica, ledvice, moda (testisi), kri, deli želodca in debelega črevesa ter tanka čreva;
– spodnji deli sprednjih in zadnjih nog (brez ščetin in parkljev), rep, koža in kosti za juho;
11. ohlajeno meso je meso v trupih, polovicah, osnovnih delih polovice ali manjših kosih, ki je ohlajeno do temperature največ +7 °C, merjene ob kosti mesa s kostmi ali v središčnem delu mesa brez kosti in zrezanega ali zmletega mesa;
12. zamrznjeno meso je zamrznjeno meso v trupih, polovicah, osnovnih delih polovice ali manjših kosih, ter meso brez kosti, katerega temperatura je nižja od –12 °C;
13. globoko zamrznjeno meso je zamrznjeno meso v trupih, polovicah, osnovnih delih polovice ali manjših kosih, ter meso brez kosti, katerega temperatura je nižja od –18 °C;
14. odmrznjeno meso je meso v trupih, polovicah, osnovnih delih polovice ali manjših kosih ter meso brez kosti, katerega temperatura po odmrznitvi, merjena ob kosti, če je meso s kostmi, ali v središčnem delu, če je meso brez kosti, znaša več kot – 0,5 °C;
15. promet je skladiščenje, prodaja na debelo in drobno, transport, razstavljanje z namenom prodaje, ponujanje v prodajo ali kakršnakoli druga prepustitev v promet;
16. registrska številka klavnice je številka, ki jo dodeli Veterinarska uprava Republike Slovenije klavnici, v kateri je bila žival oziroma skupina živali zaklana;
17. registrska številka razsekovalnega obrata je številka, ki jo dodeli Veterinarska uprava Republike Slovenije klavnici oziroma obratu v katerem je bila žival ali skupina živali zaklana oziroma razsekana;
18. rejec živali je fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja z rejo domačih živali;
19. država reje živali je zadnja država v kateri se je žival redila več kot 60 dni pred zakolom.
II. KOSANJE IN KATEGORIZACIJA MESA
3. člen
(obdelava polovice v prometu)
Polovica prašiča je lahko v prometu s kožo in podkožnim mastnim tkivom ali brez njiju, z glavo ali brez nje, z nogami ali brez njih, plast podkožnega mastnega tkiva, ki po odstranitvi ostane na površini polovice, v povprečju ne sme biti debelejša od 5 mm. Polovica prašiča je lahko v prometu tudi brez enega ali več osnovnih delov polovice prašiča, kar mora biti označeno na spremnih dokumentih.
4. člen
(kosi v prometu)
Meso je lahko v prometu v trupih, polovicah, osnovnih delih polovice ali v manjših kosih ter kot meso brez kosti, in sicer kot ohlajeno meso ali zamrznjeno meso ali odmrznjeno meso.
5. člen
(meso v prometu)
Meso je v prometu kot meso lahkih prašičev (odojkov), ki se ne razvršča v kategorije mesa, in kot svinjina (meso prašičev).
6. člen
(kategorizacija mesa)
(1) Glede na količino in kakovost mesa posameznih delov polovice prašiča je svinjina v prometu kot meso ekstra kategorije, meso I. kategorije, meso II. kategorije in meso III. kategorije. Meso ekstra kategorije je file, ki je v prometu brez kosti.
(2) Kategorije mesa so na shemi, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: shema), označene z različnimi barvami, in sicer z:
– modro barvo – meso ekstra kategorije,
– rdečo barvo – meso I. kategorije,
– zeleno barvo – meso II. kategorije, in
– rumeno barvo – meso III. kategorije.
(3) Pod shemo iz prejšnjega odstavka mora biti legenda barv za posamezne kategorije mesa.
(4) Posamezni kosi mesa so označeni z arabskimi številkami.
(5) Shema mora biti narisana na trdnem papirju ali drugem primernem materialu, dimenzije 40 x 60 cm.
(6) Shema mora biti na vidnem mestu v prostoru, v katerem se prodaja meso na postrežni način.
7. člen
(meso I. kategorije)
(1) Meso I. kategorije je meso stegna, ki je na shemi označen s številko 1 in ledvenega dela, ki je na shemi označen s številko 2.
(2) Stegno se loči od polovice prašiča s prečnim rezom med zadnjim ledvenim in prvim križnim vretencem, ki je na shemi označen kot rez c in d, od goleni z rezom v kolenskem sklepu, ki je na shemi označen kot rez a in b, pri čemer ostane del fileja (ribica) v sestavi mesa stegna, ki je v prometu s kostmi ali brez kosti.
(3) Ledveni del se s sprednje strani loči od hrbta s prečnim rezom med zadnjim prsnim in prvim ledvenim vretencem, ki je na shemi označen kot rez e in f, z zadnje strani pa z rezom med zadnjim ledvenim in prvim križnim vretencem, ki je na shemi označen kot rez c in d. V sestavi ledvenega dela je tudi pripadajoči del fileja. Ledveni del se od potrebušine loči z vzdolžnim ravnim rezom vzdolž hrbtenice – od stranskega roba fileja v smeri zadnjega rebra. Če se od ledvenega dela odreže file, ki je označen kot meso ekstra kategorije, se ledveni del označi kot meso II. kategorije.
(4) Meso ledvenega dela se daje v promet s kostmi ali brez kot:
– svinjski file – ekstra kategorija;
– svinjska ledja s kostjo s filejem – I. kategorija;
– svinjska ledja brez kosti brez fileja – I. kategorija;
– svinjska ledja s kostjo brez fileja – II. kategorija.
8. člen
(meso II. kategorije)
(1) Meso II. kategorije je meso hrbta, ki je na shemi označen s številko 3, plečeta, ki so na shemi označena s številko 5 in vratu, ki je na shemi označen s številko 4. Hrbet se loči od vrata z rezom med četrtim in petim prsnim vretencem, ki je na shemi označen kot rez g in h, od ledvenega dela pa z rezom med zadnjim prsnim in prvim ledvenim vretencem, ki je na shemi označen kot rez e in f. Hrbet se odreže od reber z vzdolžnim ravnim rezom vzdolž hrbtenice, tako da so preostali deli reber dolgi največ 3 cm (±0,5 cm), računano do zunanjega roba dolge hrbtne mišice – ribe, ki je na shemi označen kot rez e in g.
(2) Meso hrbta se daje v promet s kostmi ali brez.
(3) Pleče se odreže od vrata, reber in prsi po naravni mišični zvezi, od podlakti se loči z rezom, ki je na shemi označen kot k in l.
(4) Meso plečeta se daje v promet s kostmi ali brez kosti.
(5) Meso vratu je meso hrbtenice od prvega vratnega do petega prsnega vretenca. S sprednje strani se vrat loči s prečnim rezom med zatilnico in prvim vratnim vretencem, z zadnje strani pa z rezom med četrtim in petim prsnim vretencem, ki je na shemi označen kot rez g in h. Vrat se loči od prsi z rezom, ki je vzporeden s hrbtenico, tako da se prva štiri rebra prerežejo na meji med njihovimi hrbtnimi in srednjimi tretjinami, ki je na shemi označen kot rez g in i.
(6) Meso vratu se daje v promet samo s kostmi ali brez.
(7) Meso ledvenega dela in hrbtnega dela se daje v promet lahko v enem kosu s kostmi (zarebrnica) ali brez kosti (riba-laks kare).
9. člen
(meso III. kategorije)
(1) Meso III. kategorije je meso potrebušine, ki je na shemi označena s številko 8, reber, ki so na shemi označena s številko 7, prsi, ki so na shemi označena s številko 6, goleni, ki je na shemi označena s številko 9 in podlakti, ki je na shemi označena s številko 10.
(2) Potrebušina se loči z rezi, ki so predvideni za rezanje stegna in ledvenega dela, od reber pa z rezom ob rebrnem loku, ki je na shemi označen kot rez e in j.
(3) Meso potrebušine se daje v promet brez kosti.
(4) Rebra se ločijo od prsi z rezom med četrtim in petim rebrom, ki je na shemi označen kot rez j in g, od hrbta tako, kot je predvideno za rezanje hrbta, ki je na shemi označen kot rez e in g, od potrebušine pa z rezom ob zadnjem robu zadnjega rebra, ki je na shemi označen kot rez e in j.
(5) Meso reber se daje v promet s kostmi ali brez, lahko samostojno ali skupaj s potrebušino, in prsmi s kostjo ali brez.
(6) Prsi se ločijo od vratu z rezom, ki je predviden za rezanje vrata, ki je na shemi označen kot rez g in j, od reber pa z rezom med četrtim in petim rebrom, ki je na shemi označen kot rez j in g.
(7) Meso prsi se daje v promet s kostmi.
(8) Golen se odreže od stegna v kolenskem sklepu, ki je na shemi označen kot rez a in b.
(9) Podlaket se odreže od plečeta v komolčnem sklepu, ki je na shemi označen kot rez k in 1.
(10) Meso goleni in podlakti se daje v promet s kostmi ali brez kosti.
10. člen
(mleto meso)
(1) Meso brez kosti je lahko v prometu tudi kot mleto meso.
(2) Če se daje mleto meso v promet kot predpakirano, mora biti samo iz ene kategorije mesa, pri čemer mora delež vezivnega in mastnega tkiva v njem ustrezati deležu teh tkiv v označeni kategoriji mesa.
(3) Če se daje meso v promet kot nepakirano, ga mora mesar zmleti pred kupcem.
III. OBVEZNO OZNAČEVANJE MESA
11. člen
(označevanje polovic)
(1) Trup oziroma polovica trupa se označi z najmanj eno etiketo na vsako polovico, lahko pa se že na klavni liniji označijo makrokonfekcijski kosi.
(2) Etiketa mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– naziv klavno-predelovalnega obrata, z registrsko številko;
– referenčno oziroma šaržno številko;
– državo reje živali z navedbo "Rejena v (ime države)" v skladu z 19. točko 2. člena tega pravilnika ali državo porekla v skladu s prvim odstavkom 16. člena tega pravilnika;
– država rojstva, če je znana;
– datum zakola z navedbo "Zaklano (dan, mesec in leto)", v primeru zamrznjenega mesa pa datum zamrzovanja;
– naslov rejca oziroma njegovo blagovno znamko, če rejec to pisno zahteva.
(3) Referenčna oziroma šaržna številka iz druge alinee prejšnjega odstavka mora biti razvidna tudi iz spremljajoče dobavnice za meso.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, pa se lahko podatke iz drugega odstavka tega člena nabrizga, tetovira ali na kak drugi način označi na vsako polovico.
12. člen
(označevanje mesa v prometu)
(1) Označba za označevanje mesa v prometu mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– naziv klavno-predelovalnega obrata, z registrsko številko;
– registrsko/e številko/e razsekovalnega/ih obrata/ov, ki je/so opravila/i razsek trupa ali skupine trupov in državo/e, v kateri se nahaja;
– referenčno oziroma šaržno številko;
– državo reje živali z navedbo "Rejena v (ime države)" v skladu z 19. točko 2. člena tega pravilnika ali država porekla v skladu s prvim odstavkom 16. člena tega pravilnika;
– država rojstva, če je znana;
– naslov rejca oziroma njegovo blagovno znamko, če rejec to pisno zahteva;
– ime kosa mesa.
(2) Referenčna oziroma šaržna številka iz tretje alinee prvega odstavka tega člena mora biti razvidna tudi iz spremljajoče dobavnice za meso.
(3) Kadar razsek opravlja klavnica, se na mestu registrske številke razsekovalnega obrata navede registrska številka klavnice. Pri tem mora biti nedvoumno navedeno, da gre za razsek in zakol v obratu z isto veterinarsko številko. Če je meso zaklano ali razkosano v objektih, ki nimajo registrske številke (npr. mesnice), mora biti na mestu registrske številke naveden naslov objekta.
13. člen
(etiketa)
(1) Etiketa mora biti:
– obstojne in odporne na poškodbe;
– trdno nameščene, tako da jih ni mogoče ponovno uporabiti.
(2) Podatki na etiketi morajo biti:
– dobro vidni in čitljivi;
– velikost črk pri navedbah ne sme biti manjša od 3 mm;
– zapisani tako, da jih ni mogoče naknadno spreminjati.
14. člen
(označevanje prašičjega mesa na prodajnem mestu)
(1) Označba vsakega kosa prašičjega mesa na prodajnem mestu mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime kosa mesa;
– ime oziroma firma dobavitelja in morebitno blagovno znamko, pod katero se meso daje v promet;
– državo reje v skladu z 19. točko 2. člena tega pravilnika ali vse države reje, če so se živali redile pri zadnjem rejniku manj kot 60 dni oziroma državo porekla v skladu s prvim odstavkom 16. člena tega pravilnika;
– kategorijo.
(2) Na prodajnem mestu v prodajni vitrini mora biti na označbi, ki je nameščena neposredno pred mesom, poleg podatkov iz prejšnjega odstavka, tudi podatek o državi reje oziroma porekla (npr. »slovensko meso«, »avstrijsko meso«, »meso neznanega porekla«). Velikost črk na tej označbi ne sme biti manjša od 20 mm. Meso, ki ni enakega porekla, mora biti med seboj vidno ločeno.
(3) Označba mora biti na mesu (npr. nameščena, zabodena itd.) ali neposredno ob mesu tako, da je nedvoumno na kateri kos se nanaša. Označba mora biti v slovenskem jeziku, na dobro vidnem mestu, jasno vidna, nedvoumna, čitljiva, neizbrisna in ne sme biti prekrita z drugim besednim ali slikovnim materialom.
(4) Če potrošnik na prodajnem mestu zahteva informacije o podatkih iz 12. člena tega pravilnika, se mu mora omogočiti vpogled v le-te.
(5) Če je na označbi iz 12. člena tega pravilnika naveden tudi naslov rejca oziroma blagovna znamka mora biti to na prodajnem mestu vidno označeno.
15. člen
(sistem označevanja)
(1) Klavno-predelovalni obrati, razsekovalni obrati in tisti, ki dajejo meso v promet, morajo z označevanjem določenim s tem pravilnikom zagotoviti sledljivost mesa v vseh fazah proizvodnje in prodaje ter o tem voditi evidence iz katerih so razvidne referenčne številke za posamezne skupine živali, količine nabavljenega in prodanega mesa ter povezave med nabavljenim in prodanim mesom. Te evidence se morajo hraniti najmanj šest mesecev. Povezava med oznakami na mesu na prodajnem mestu in trgovskimi dokumenti o blagu mora biti jasna.
(2) Klavni obrati morajo podatke o zakolu prašičev sporočiti v centralni register prašičev, v skladu s predpisom, ki ureja označevanje in registracijo prašičev.
16. člen
(izjeme)
(1) Za meso, pridobljeno od živali, za katere je dokazana država rojstva, se lahko navede tudi država rojstva. Za živali, za katere je dokazano, da so bile rojene, rejene, zaklane in razkosane v isti državi, lahko navede samo "država porekla (ime države)". V primeru, ko je država reje neznana se navede označba »meso neznanega porekla«.
(2) Označba za mleto meso mora poleg označb iz 12. člena tega pravilnika vsebovati še datum priprave mesa.
IV. NEOBVEZNO OZNAČEVANJE MESA
17. člen
(posebne označbe)
(1) Poleg označb iz 11. oziroma 12. člena tega pravilnika je lahko meso označeno tudi s posebnimi oznakami pridobljenimi po postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, v skladu s predpisi, ki urejajo postopke za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
(2) Proizvajalec mesa lahko, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, uporablja tudi druge oznake oziroma znamke (kolektivne ali individualne blagovne znamke).
18. člen
(uvoz iz drugih držav)
Če proizvodnja mesa v celoti ali delno poteka v državah, ki niso članice Evropske unije, se lahko tako meso označi v skladu s tem poglavjem, če je potrdilo o skladnosti pridobljeno po enakovrednih postopkih, kot je to predpisano v Republiki Sloveniji.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(prehodno obdobje)
(1) Meso mora biti označeno v skladu s tem pravilnikom najpozneje do 1. septembra 2004.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je meso, ki je bilo proizvedeno pred 1. septembrom 2004, lahko v prometu do prodaje zalog.
20. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o kakovosti zaklanih prašičev in kategorizaciji svinjskega mesa (Uradni list RS, št. 68/95, 53/96, 71/97, 43/98 in 36/99).
21. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-59/2003
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EVA 2004-2311-0016
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje