Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1468. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986-1990, dopolnjen 2003, Vetrna elektrarna Selivec, stran 3923.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 7. ter 31. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je župan Občine Sežane dne 9. 3. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000
in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986–1990, dopolnjen 2003, Vetrna elektrarna Selivec
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN DRUŽBENEGA PLANA
Izraba vetra v energetske namene postaja v Evropi in svetu vedno bolj pomembna, napredek tehnologije pa omogoča hiter razvoj izrabe tega obnovljivega vira. Slovenija se zavzema, da s primernimi ukrepi zagotavlja prednost uporabe obnovljivih oblik energije ter energetskih virov, ki manj onesnažujejo okolje. Prednostna energetska izraba obnovljivih virov je tudi pomembna ekološka, ekonomska in socialna osnova za nadaljnji razvoj in prispevek k čistejšemu okolju. Z izgradnjo vetrnih elektrarn bomo prispevali k uresničevanju obveznosti Kyotskega protokola, po katerih mora Slovenija zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 8% glede na izhodiščno leto 1986. Vključitev novih energetskih virov proizvodnje električne energije v energetski sistem pomeni tudi zagotavljanje večje stabilnosti slovenskega energetskega sistema.
Na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorsko planiranje, je bila v fazi izdelave strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije izdelana študija z naslovom »Ustreznost prostora za gradnjo in delovanje vetrnih elektrarn na državnem nivoju«. Študija se nanaša le na območje Primorske in je opredelila le bolj ali manj ustrezna območja, na katerih je postavitev in delovanje vetrnih elektrarn možna iz prostorskega in okoljskega vidika.
Pomembna značilnost Selivca so dokaj pogosti in relativno močni vetrovi. Za postavitev vsake posamezne vetrnice je sicer potrebna majhna površina zemljišča, vendar pa umestitev takega števila vetrnic na enem območju, kot je potrebno za vetrno elektrarno, predstavlja velik vpliv na vidne kakovosti, naravne prvine ter naravne in kulturne vrednote prostora. Poleg površin za vetrnice je potrebno upoštevati površine za dostopne poti in navezavo na obstoječe elektroenergetsko omrežje.
Pri načrtovanju tovrstnih energetskih objektov in naprav morajo biti upoštevani kriteriji, usmeritve in pogoji, določeni v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije, v poglavju Energija, v petem odstavku točke 3.1.22.:
– proučena naj bo možnost čim krajše navezave objektov za proizvodnjo električne energije na obstoječe javno omrežje;
– v zavarovana območja in območja, predlagana za zavarovanje se posega le izjemoma, posege pa se izvede tako, da se z uporabo dodatnih tehničnih rešitev izvedba posega v največji možni meri prilagaja naravnim danostim in značilnostim naravnega prostora;
– energetskih objektov in naprav se ne postavlja na območjih naravnih vrednot, ostali posegi na območjih naravnih vrednot se izvajajo tako, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo. lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto; na območju naravne vrednote (fosili, minerali, jame), izvajajo s posebno pozornostjo;
– na ekološko pomembnih območjih se posegi izvajajo izjemoma in to pod pogojem, da se ohranja ugodno stanje habitatnih tipov in ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov.
2. PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN DRUŽBENEGA PLANA
Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, je podalo pobudo Občini Sežana, za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986–1990, dopolnjen 2003, Vetrna elektrarna Selivec, na podlagi naslednjih utemeljitev:
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdPSDP, Uradni list RS, št. 4/03);
– uredba o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03).
3. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN DRUŽBENEGA PLANA
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana so vse prostorske ureditve in objekti, ki so potrebni za izgradnjo Vetrne elektrarne Selivec.
Polja vetrnih elektrarn potekajo preko Občine Sežana in Divača. Veriga vetrnih elektrarn naj bi potekala v treh nizih. Prvi niz poteka od SZ proti JV od pobočja Veliki Ognjivec, Sopade, Kurja Polja, Slatna; drugi niz po Selivcu, do Strmca, Čemparjevega vrha in Male Vremščice; tretji niz pa od Sopad, Ulčarjev vrh pa do Belice.
Del teh vetrnih turbin je v sežanski občini, in sicer del drugega niza, katere potekajo po Selivcu, ter del tretjega niza, ki se prične na Sopadi.
4. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN DRUŽBENEGA PLANA
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta pa mnenje so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS (Parmova 33, 1000 Ljubljana)
2. Ministrstvo za obrambo, lnšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana)
3. Ministrstvo za obrambo, lnšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Postojna
4. Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo (Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana)
5. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Postojna
6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje – Sektor za vodno gospodarstvo (Vojkova 1a, 1000 Ljubljana)
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo okolja (Vojkova 1b, 1000 Ljubljana)
8. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo narave (Vojkova 1b, 1000 Ljubljana)
9. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za energetiko (Dunajska 48, 1000 Ljubljana)
10. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za prostorsko planiranje (Dunajska 21, 1000 Ljubljana)
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana)
12. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino (Plečnikov trg 2, 1000 Ljubljana)
13. Zavod RS varstvo narave, OE Nova Gorica (Delpinova 1č, 5000 Nova Gorica)
14. Zavod RS varstvo narave Ljubljana
15. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica (Delpinova 16, 5000 Nova Gorica)
16. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste (Tržaška 19, 1000 Ljubljana)
17. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, izpostava Koper
18. Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet (Kopitarjeva 5, 2000 Maribor)
19. Ministrstvo za promet, Urad za letalstvo
20. Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega trga
21. Zavod za gozdove Slovenije, PE Postojna
22. Zavod za gozdove Slovenije, PE Sežana
23. ELES, Elektro Slovenija d.o.o. Ljubljana (Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana)
24. Elektro Primorska, Distribucijska enota Sežana
25. Telekom Slovenije, PE Koper
26. Komunalno podjetje
27. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje,OE Koper
28. Slovenske železnice d.d.
29. Javna agencija za železniški promet RS
30. Vse tangirane krajevne skupnosti, lovske družine
31. Druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi, organizacije in skupnosti, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.
5. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN NAČIN NJIHOVE PRIDOBITVE
5.1 Strokovne podlage, ki jih je potrebno pripraviti pred izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Potrebne strokovne podlage so izdelane po točkah za usklajevanje umeščanja energetske infrastrukture iz veljavnega državnega plana.
Izvedene so bile meritve potencialnega vetra kot specialne strokovne podlage za spremembo plana. Strokovne podlage za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana zagotovi investitor elektrarne.
Strokovne podlage, ki so izdelane na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu RS za prostorsko planiranje, v fazi izdelave strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana RS, predstavljajo podlago Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu RS za energijo za svetovanje investitorju v zvezi z opredelitvijo možnih lokacij za izrabo vetrne energije.
Poleg strokovnih podlag, ki jih bo zagotovil investitor vetrnih elektrarn, bo potrebno v sodelovanju z izdelovalcem sprememb in dopolnitev planskega akta izdelati še dodatne strokovne podlage, če jih bo zahteval kdorkoli od pristojnih nosilcev urejanja prostora.
5.2 Priporočila iz I. prostorske konference in občinskega sveta
Priporočila iz I. prostorske konference z dne 12. 12. 2003 in občinskega sveta, ki jih je potrebno upoštevati v programu priprave so:
– upoštevanje načel trajnostnega razvoja
– makroekonomski učinki
– družbena sprejemljivost
– preučitev prostorske vrednosti kraškega območja
– upoštevanje ekološkega omrežja Natura 2000
– vpliv infrazvoka na živali in ljudi
– vplivi na cono jadralnega letenja.
5.3 Geodetske podlage
S kartografskimi podlagami v ustreznem merilu razpolaga GURS:
– topografska karta TK v       M 1:25000
– temeljni topografski načrt v    M 1:5000
– katastrski načrt v         M 1:5000
– pregledna karta Občine Sežana v  M 1:25000.
6. ROK IZDELAVE
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Sežana se pripravljajo sočasno z lokacijskim načrtom VE Selivec in povezovalnim 110 kV daljnovodom:
1. sprejem programa priprave v 10. tednu 2004
2. posredovanje vlog smernice za načrtovanje v 11. tednu 2004
3. pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora do 16. tedna 2004
4. sklic II. prostorske konference v 17. tednu 2004
5. javna razgrnitev od 19. do 23. tedna 2004
6. priprava stališč do pripomb na javni razgrnitvi 24. teden 2004
7. seja mestnega sveta in obravnava pripomb iz javne razgrnitve v 25.-26. tednu 2004
8. posredovanje vlog za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora v 26. tednu 2004
9. pridobitev mnenj nosilcev urajanja prostora v 30. tednu 2004
10. kompletiranje elaborata in posredovanje elaborata v potrditev usklajenosti na UPR v 31. tednu 2004.
7. OBVEZNOSTI FINANCIRANJA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN DRUŽBENEGA PLANA
Pripravljalec lokacijskega načrta je Občina Sežana. Pobudo za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986–1990, dopolnjen 2003, Vetrna elektrarna Selivec, je podal investitor Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, ki izbere načrtovalca in financira izdelavo akta v skladu z zakonom in tem programom priprave.
Postopek priprave dokumenta vodi Občina Sežana.
Pripravljalec lahko v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana po potrebi vključi še druge načrtovalce.
8. OBJAVA PROGRAMA PRIPRAVE
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35001-16/2003-6
Sežana, dne 9. marca 2004.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.