Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1445. Pravilnik o načinu vodenja evidenc o osebnih dozah zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem, stran 3886.

Na podlagi šestega odstavka 33. člena in desetega odstavka 53. člena zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 50/03 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o načinu vodenja evidenc o osebnih dozah zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen in vsebina)
Ta pravilnik določa:
– način upravljanja s podatki o osebnih dozah izpostavljenih delavcev,
– roke za posredovanje podatkov v centralno evidenco doz,
– obveznosti in način posredovanja podatkov iz centralne evidence doz ministrstvu, pristojnemu za okolje, izpostavljenim delavcem in delodajalcem,
– vsebino, obseg in roke poročanja ter način upravljanja s podatki o izvedenih radioloških posegih.
2. člen
(pojmi)
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot pojmi, opredeljeni v zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 50/03 – prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZVISJV).
3. člen
(evidence)
Osebni podatki v evidencah iz tega pravilnika se zbirajo, obdelujejo in vodijo skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99, 57/01 in 59/01 - popr.).
II. POSEBNE DOLOČBE
1. Podatki o osebnih dozah izpostavljenih delavcev
4. člen
(centralna evidenca osebnih doz)
(1) V centralni evidenci osebnih doz iz 33. člena ZVISJV se vodijo rezultati nadzora izpostavljenosti za vsakega posameznega izpostavljenega delavca posebej, kot to določa pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, št. 13/04; v nadaljnjem besedilu: PSDVS). Podatki iz četrtega odstavka 33. člena ZVISJV morajo vsebovati tudi podatke o delodajalcu, pri katerem je delavec zaposlen, in o izvajalcu sevalne dejavnosti, za katerega delavec izvaja dejavnosti, ki vključujejo izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem.
(2) Ločeno se vodijo:
– efektivne doze zaradi zunanjega obsevanja,
– efektivne doze zaradi notranjega obsevanja,
– ekvivalentne doze za posamezne organe v primerih iz tretjega odstavka 15. člena PSDVS,
– doze zaradi izpostavljenosti ob izrednem dogodku, skupaj s podatki o izrednem dogodku, kot to določa peti odstavek 18. člena PSDVS,
– doze zaradi interventne izpostavljenosti, skupaj s podatki o intervenciji, kot to določa 19. člen PSDVS,
– doze, ki jih je delavec prejel pri opravljanju izjemnih nalog, za katere je ministrstvo, pristojno za zdravje, dovolilo preseganje mejnih doz.
Za vsako izmerjeno dozo mora biti razvidno, v katerem obdobju jo je delavec prejel.
(3) Če so bili za oceno osebne doze uporabljeni rezultati nadzornih meritev iz 8. in 10. člena PSDVS, se ti hranijo v centralni evidenci osebnih doz skladno s določbami petega odstavka 33. člena ZVISJV.
5. člen
(obveznosti pooblaščenih izvajalcev dozimetrije)
(1) Pooblaščeni izvajalci dozimetrije zbirajo, vodijo in posredujejo podatke o osebnih dozah izpostavljenih delavcev v centralno evidenco osebnih doz in delodajalcem, skladno z določbami prejšnjega člena.
(2) Pooblaščeni izvajalec dozimetrije mora najpozneje do 25. dne v mesecu, ministrstvu, pristojnemu za zdravje, poslati podatke o dozah zaradi zunanjega obsevanja in podatke o dozah zaradi vnosa radionuklidov v telo, za pretekli mesec.
(3) Podatki o dozah zaradi zunanjega obsevanja vsebujejo doze za tiste delavce, za katere je izvajalec dozimetrije v preteklem mesecu od uporabnika prejel pasivni dozimeter.
(4) Podatki o dozah zaradi vnosa radionuklidov v telo vsebujejo doze za tiste delavce, za katere je izvajalec dozimetrije v preteklem mesecu izvedel meritve iz drugega odstavka 16. člena PSDVS.
(5) Če je izmerjena mesečna efektivna doza presegla 1,6 mSv in to preseganje ni bilo načrtovano ali predvideno, pooblaščeni izvajalec dozimetrije to nemudoma sporoči ministrstvu, pristojnemu za zdravje, skupaj z opisom njemu znanih okoliščin izpostavljenosti in delovnega mesta osebe, ki je dozo prejela.
6. člen
(opustitev vodenja podatkov v centralni evidenci osebnih doz)
(1) V centralni evidenci osebnih doz in v evidenci pooblaščenega izvajalca dozimetrije ni potrebno voditi oseb, ki jih je pooblaščeni izvajalec dozimetrije vpisal v svojo evidenco, pa niso pričele delati z viri sevanj, ali so prejele samo tri ali manj mesečnih doz pod spodnjo mejo zaznavanja.
(2) Ministrstvo, pristojno za zdravje, in pooblaščeni izvajalec dozimetrije se lahko dogovorita o opustitvi zbiranja podatkov o osebnih dozah delavcev iz prejšnjega odstavka po preteku enega leta od konca zadnjega obdobja, v katerem se je izvajala meritev osebne izpostavljenosti.
7. člen
(posredovanje in dostop do podatkov o osebnih dozah izpostavljenih delavcev)
(1) Dostop do podatkov o osebnih dozah iz centralne evidence osebnih doz imajo:
– delodajalec – do osebnih doz svojih delavcev in osebnih doz delavcev zunanjega izvajalca sevalne dejavnosti, ki zanj opravlja dejavnosti, ki vključujejo izpostavljenosti sevanjem,
– pooblaščeni zdravnik – do osebnih doz izpostavljenih delavcev, za katere izvaja zdravstveni nadzor,
– osebni zdravnik izpostavljenega delavca – do osebnih doz svojih pacientov.
(2) Ministrstvo, pristojno za zdravje, na podlagi pisne vloge posreduje osebam iz prejšnjega odstavka podatke iz centralne evidence osebnih doz. Osebe iz prejšnjega odstavka lahko dostopajo do centralne evidence osebnih doz tudi neposredno prek telekomunikacijskih omrežij, če to omogočajo tehnične možnosti.
(3) Pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji lahko na podlagi pisne vloge od ministrstva, pristojnega za zdravje, pridobijo zbirne podatke iz centralne evidence osebnih doz, ki ne vsebujejo osebnih podatkov, če teh podatkov niso mogli pridobiti od delodajalca.
8. člen
(posredovanje podatkov pooblaščenim zdravnikom)
(1) Ministrstvo, pristojno za zdravje, enkrat letno posreduje podatke o osebnih dozah pooblaščenim zdravnikom. Osebe, za katere ministrstvo, pristojno za zdravje, posreduje podatke pooblaščenim zdravnikom, se določijo na podlagi poročil o opravljenih zdravstvenih pregledih iz 28. člena pravilnika o izvajanju zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev (Uradni list RS, št. 2/04).
(2) Pooblaščeni zdravnik lahko pridobi podatke iz centralne evidence osebnih doz tudi na podlagi drugega odstavka prejšnjega člena.
9. člen
(posredovanje podatkov ministrstvu, pristojnemu za okolje)
(1) Ministrstvo, pristojno za zdravje, mesečno posreduje podatke o dozah izpostavljenih delavcev v dejavnostih izven zdravstva in veterine ministrstvu, pristojnemu za okolje. Poročilo vsebuje podatke o prejeti dozi, podatke o podjetju zaposlitve, podatke o podjetju, kjer je delavec dozo prejel in podatke o delovnem mestu, vendar brez osebnih podatkov.
(2) Ministrstvo, pristojno za okolje, lahko dostopa do podatkov iz prejšnjega odstavka tudi neposredno prek telekomunikacijskih omrežij, če to omogočajo tehnične možnosti.
(3) Ministrstvo, pristojno za zdravje, v primerih iz petega odstavka 5. člena tega pravilnika nemudoma posreduje podatke o prejeti dozi, delovnem mestu in okoliščinah izpostavljenosti, vendar brez osebnih podatkov delavca, ministrstvu, pristojnemu za okolje, če je to pristojno glede na določbe tretjega odstavka 11. člena ZVISJV.
10. člen
(izmenjava podatkov)
Za namene zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev si mora ministrstvo, pristojno za zdravje, prizadevati za izmenjavo ustreznih podatkov o dozah delavcev s pristojnimi organi drugih držav, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
2. Podatki o izvedenih radioloških posegih
11. člen
(obveznosti izvajalcev radioloških posegov)
(1) Izvajalci radioloških posegov zbirajo, vodijo in posredujejo podatke o izvedenih radioloških posegih v centralno evidenco izvedenih radioloških posegov v obsegu ter v obliki in rokih, navedenih v programu radioloških posegov.
(2) V programu radioloških posegov morata biti opredeljena tudi oblika in način zagotovitve pisne privolitve pacienta ali njegovega zakonitega zastopnika za posredovanje podatkov o izvedenem radiološkem posegu v nadaljnjo obdelavo in v centralno evidenco izvedenih radioloških posegov.
12. člen
(dostop do podatkov o izvedenih radioloških posegih)
(1) Dostop do podatkov iz centralne evidence izvedenih radioloških posegov imajo:
– osebni zdravnik,
– napotni zdravnik,
– zdravnik, odgovoren za radiološki poseg,
– pooblaščeni zdravnik, če je oseba, ki je bila podvržena radiološkemu posegu, tudi izpostavljeni delavec.
(2) Ministrstvo, pristojno za zdravje, na podlagi pisne vloge posreduje osebam iz prejšnjega odstavka podatke iz centralne evidence izvedenih radioloških posegov. Osebe iz prejšnjega odstavka lahko dostopajo do centralne evidence osebnih doz tudi neposredno prek telekomunikacijskih omrežij, če to omogočajo tehnične možnosti.
III. KONČNI DOLOČBI
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati 1. člen in 3. do 8. člen pravilnika o načinu vodenja evidence o virih ionizirajočih sevanj in obsevanosti prebivalstva in tistih, ki so pri delu izpostavljeni ionizirajočemu sevanju (Uradni list SFRJ, št. 40/86).
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-2/2004
Ljubljana, dne 19. marca 2004.
EVA 2004-2711-0011
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
* Ta pravilnik delno povzema vsebino direktive 96/29/EURATOM, o temeljnih varnostnih standardih za varovanje zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi, ki jih povzročajo ionizirajoča sevanja.