Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1463. Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Murska Sobota, stran 3919.

Na podlagi 12. člena in 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02; 8/03 – popr.) ter 31. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je župan Mestne občine Murska Sobota dne 8. 3. 2003 sprejel
D O P O L N I T E V P R O G R A M A
P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Murska Sobota
1. člen
Dopolni se program priprave za spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 1990, na območju Mestne občine Murska Sobota, za območje Rimska Čarda (Uradni list RS, št. 73/03).
2. člen
V besedilu 1. člena se za prvim odstavkom doda besedilo:
»Predmet spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana je tudi širitev povečanja območja za severno obrtno industrijsko cono v Murski Soboti.«.
3. člen
Pred besedilom 3. člena se doda novo besedilo, ki se glasi:
»Ureditveno območje planskih sprememb je celotno območje Mestne občine Murska Sobota. Natančneje se opredeli ureditveno območje dveh večjih posegov, in sicer: povečanje območja za industrijsko cono v Murski Soboti ter ureditev zdraviliškega kompleksa Rimska Čarda. Območje širitve industrijske cone zajema zemljišča v k.o. Nemčavci in leži severno od sedanje obrtno industrijske cone do rekreacijskega centra v Nemčavcih. Zahodno je območje omejeno z regionalno cesto. Vsebina programske zasnove za to območje je identična sedanji obrtno industrijski coni.«.
4. člen
V 4. členu se dopolni seznam organov in organizacij, ki so pristojni za izdajo smernic in mnenj za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana ter se na koncu seznama doda besedilo, in sicer:
»– Telekom Slovenije, PE Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota.
Kolikor se izkaže, da se spremembe prostorskih sestavin plana na posameznih območjih dotikajo tudi morebitnih drugih področij kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.«.
5. člen
Navedeni roki v 7. členu programa priprave se ustrezno zamaknejo glede na potek postopkov.
6. člen
Ta dopolnitev programa priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 352-22/97
Murska Sobota, dne 8. marca 2004.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.