Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1457. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2004, stran 3912.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 80/94 in 56/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in na podlagi 16. člena statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99 in 31/01) je Občinski svet občine Hodoš na 11. redni seji dne 25. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Hodoš za leto 2004
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Hodoš za leto 2004 (v nadaljnem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb, ter račun financiranja proračuna.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov, se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------------------
                            v tisoč tolarjih
------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov             Proračun za leto 2004
------------------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
------------------------------------------------------------------------
   I. Skupaj prihodki
   (70+71+72+73+74)                      141.278
   Tekoči prihodki (70+71)                   19.847
70  Davčni prihodki (700+703-704+706)              11.290
700  Davki na dohodek in dobiček                 5.000
703  Davki na premoženje                     3.748
704  Domači davki na blago in storitve              2.542
706  Drugi davki                           –
71  Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)           8.558
710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja          250
711  Takse in pristojbine                      500
712  Denarne kazni                          –
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev              –
714  Drugi nedavčni prihodki                   7.808
72  Kapitalski prihodki (720+721+722)               102
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             102
721  Prihodki od prodaje zalog                    –
722  Prihodki od prodaje zemljišč in nemat.
   premoženja                            –
73  Prejete donacije                       1.120
730  Prejete donacije iz domačih virov              1.120
731  Prejete donacije iz tujine                    –
74  Transferni prihodki                    120.208
740  Transferni prihodki iz drugih javnofinan.
   institucij                         120.208
   II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)              138.872
40  Tekoči odhodki (400+401+402+403+409)            31.109
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim              10.500
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost          2.050
402  Izdatki za blago in storitve                14.970
403  Plačila domačih obresti                    764
409  Rezerve                           2.825
41  Tekoči transferi (410+411+412+413+414)           23.520
410  Subvencije                          1.200
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom          14.745
412  Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                         5.300
413  Drugi tekoči domači transferi                2.275
414  Tekoči transferi v tujino                    –
42  Investicijski odhodki (420)                 77.893
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev             77.893
43  Investicijski transferi (430)                6.350
430  Investicijski transferi                   6.350
   III. Proračunski presežek (I.-II.)
   (proračunski primanjkljaj)                  2.405
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb                –
75  IV. Prejeta vračina danih posojil in prodaja
   kapitalski deležev (750+751+752)                 –
750  Prejeta vračila danih posojil                  –
751  Prodaja kapitalskih deležev                   –
752  Kupnine iz naslova privatizacije                 –
44  V. Dana posojila in povečanje kapital. deležev
   (440+441+442)                          –
440  Dana posojila                          –
441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb             –
442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije         –
   VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV.-V.)                   –
 
C)  Račun financiranja                        –
50  VII. Zadolževanje (500)                     –
500  Domače zadolževanje                       –
55  VIII. Odplačila dolga (550)                 2.405
550  Odplačila domačega dolga                   2.405
   IX. Sprememba stanja sredstev na računih
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                    –
   X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)              –
   XI. Neto financiranje (VI.+X.)                  –
------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Sredstva za redne dejavnosti proračunskih uporabnikov se nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije v odvisnoti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
5. člen
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna med postavkami in področji proračuna oziroma pri neposrednem uporabniku:
– če nastanejo zato utemljeni razlogi,
– če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija investicij.
6. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervacijo v višini do 1,5% prejemkov proračuna.
Sredstva se uporabljajo za financiranje:
– nepredvidenih nalog za katere v proračunu niso zagotovoljena sredstva in za namene za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovoljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za proračunsko rezervacijo se razporedijo pri uporabnikih na postavko na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, se odpre nova postavka.
O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan in o tem seznanja občinski svet.
7. člen
Od vseh prihodkov proračuna za leto 2004 izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% proračunske rezerve Občine Hodoš.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna in se pooblašča, da odloča o:
– uporabi sredstev za enkratno dotacijo v zvezi z raznimi večjimi kulturnimi in športnimi prireditvami ter za razvoj športa,
– uporabi sredstev za funkcionalne izdatke, materialne izdatke občinske uprave in organov ter sredstev za društva in organizacije,
– uporabi sredstev za zaščito in reševanje,
– uporabi sredstev razporejenih za investicije in druge odhodke investicijskega značaja ter za amortizacijo,
– o izbiri izvajalca na podlagi javnih razpisov za izbiro izvajalca oziroma zbiranja ponudb za blago, gradbena dela in storitve, ki se izvajajo na podlagi zagotovojenih sredstev po posameznih postavkah sprejetih v občinskem proračunu,
– da odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja občine v skladu s statutom občine.
9. člen
Če se po sprejemu proračuna občine za tekoče leto sprejme odlok ali sklep občinskega sveta, na podlagi katerega nastopijo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali zadolžitev oziroma z istočasnim zmanjšanjem drugih postavk proračuna.
V proračunu tekočega leta se najprej zagotovijo sredstva za pokrivanje že nastalih obveznosti iz prejšnjih let in odplačilo najetih kreditov v skladu z njihovim načrtom odplačevanja.
10. člen
Župan je dolžan izvajati proračun v vseh postavkah skladno s sprejetim proračunom in o uporabi sredstev poročati občinskemu svetu.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Občina se lahko dologoročno zadolži v skladu z zakonom o financiranju občin, zakonom o javnih financah in uredbo o zadolževanju občin. Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv občine,
2. najame posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
Od najetja pojosila pod 2. točko tega člena odloča župan oziroma občinski svet v skladu z določili statuta občine.
12. člen
Javna podjetja ali javnih zavodi katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Nabavo materiala in opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
14. člen
Na predlog župana lahko občinski svet določi udeležbo oziroma sofinanciranje občanov pri posameznih delih širšega pomena.
15. člen
Občinski svet lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
16. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na TRR proračuna, po načelu dobrega gospodarja razpolaga župan.
17. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Hodoš v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 216/04
Hodoš, dne 25. marca 2004.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.