Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1481. Pravilnik o sladkorjih, stran 3963.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o sladkorjih*
1. člen
(1) Ta pravilnik določa pogoje minimalne kakovosti, ki jih morajo izpolnjevati sladkorji (v nadaljnjem besedilu: izdelki), ki so namenjeni za prehrano ljudi, in metodo za določanje tipa barve, konduktometrično določanje pepela ter barve raztopine belega in ekstra belega sladkorja, ki so navedene v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Konduktometrično določanje pepela v raztopini sladkorja je določanje pepela na osnovi merjenja prevodnosti sladkorne raztopine.
2. člen
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za:
– sladkor v prahu,
– kandirani sladkor in
– sladkor v obliki kristalov.
3. člen
Izdelki, navedeni v prilogi, morajo v prometu poleg pogojev iz predpisa o splošnem označevanju predpakiranih živil, izpolnjevati še naslednje pogoje glede označevanja:
1. brez poseganja v 6. točko tega člena se morajo za označevanje izdelkov uporabljati samo imena izdelkov, navedena v delu A priloge. Imena izdelkov iz 3. točke dela A priloge, se lahko uporabljajo tudi za poimenovanje izdelkov iz te točke;
2. ne glede na določbo 1. točke in če se s tem ne zavaja potrošnikov, se za izdelke:
– opredeljene v delu A priloge lahko poleg obveznega imena izdelka uporabljajo tudi druge oznake in nazivi, splošno uporabljeni v različnih državah članicah;
– lahko imena teh izdelkov uporabijo tudi v imenih izdelkov za označevanje drugih izdelkov, če je to običajno;
3. za predpakirane izdelke, ki tehtajo manj kot 20 g, na oznaki ni treba navesti neto mase;
4. pri oznakah raztopine sladkorja, raztopine invertnega sladkorja in sirupu iz invertnega sladkorja mora biti navedena vsebnost suhe snovi in invertnega sladkorja;
5. oznaka pri glukoznem sirupu ali sušenem glukoznem sirupu mora vsebovati oznako »kristaliziran«;
Če izdelka iz 7. in 8. točke dela A priloge, vsebujeta več kot 5% fruktoze na suho snov, morata biti, glede imena izdelka in kot sestavini, označena kot »glukozni-fruktozni sirup« ali »fruktozni-glukozni sirup« ali kot »sušeni glukozni-fruktozni sirup« ali »sušeni fruktozni-glukozni sirup«, odvisno od tega, ali izdelek vsebuje večji delež glukoze ali fruktoze.
4. člen
Nazivna oziroma neto količina, dovoljena negativna odstopanja ter način označevanja nazivne oziroma neto količine za predpakirane izdelke morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja predpakirane izdelke.
5. člen
Uredbe EU, na katere se v prilogi sklicuje ta pravilnik, so do 1. maja 2004 na vpogled pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v slovenskem prevodu.
6. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o kakovosti sladkorjev (Uradni list RS, št. 6/01), razen 8. člena ter prilog 2 in 3.
(2) V 8. členu pravilnika o kakovosti sladkorjev se besedi »kakovostni pogoji« nadomestita z besedami »pogoji minimalne kakovosti«.
(3) Ne glede prvi odstavek tega člena so lahko izdelki, ki so bili proizvedeni in označeni pred 12. julijem 2004, v prometu do porabe zalog.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-20/2004
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EVA 2004-2311-0144
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 2001/111/ES (UL L št. 10/53, 12. 1. 2002)
  PRILOGA                                   
                                        
  A) IMENA IZDELKOV IN OPREDELITVE POJMOV                   
                                        
  1. Polbeli sladkor                              
  Prečiščena in kristalizirana saharoza, ustrezne in primerne tržne kakovosti, 
z naslednjimi značilnostmi:                           
+--------------------+-----------------+                    
|a) polarizacija   |najmanj 99,5 °Z |                    
+--------------------+-----------------+                    
|b) vsebnost     |največ 0,1%   |                    
|invertnega sladkorja|(m/m)      |                    
+--------------------+-----------------+                    
|c) izguba pri    |največ 0,1%   |                    
|sušenju       |(m/m)      |                    
+--------------------+-----------------+                    
                                        
  2. Sladkor ali beli sladkor                         
  Prečiščena in kristalizirana saharoza, ustrezne in primerne tržne kakovosti, 
z naslednjimi značilnostmi:                           
+--------------------+-----------------+                    
|a) polarizacija   |najmanj 99,7 °Z |                    
+--------------------+-----------------+                    
|b) vsebnost     |največ 0,04%   |                    
|invertnega     |(m/m)      |                    
|sladkorja      |         |                    
+--------------------+-----------------+                    
|c) izguba pri    |največ 0,06%   |                    
|sušenju       |(m/m)      |                    
+--------------------+-----------------+                    
|d) tip barve    |največ devet   |                    
|          |točk, določeno v |                    
|          |skladu s točko  |                    
|          |a), točke B   |                    
+--------------------+-----------------+                    
                                        
  3. Ekstra beli sladkor                            
  Proizvod, ki po značilnostih ustreza 2. točki, vrstici a), b) in c) in    
katerega skupno število točk, določenih v skladu z določbami iz dela B, ni večje
od osem in ni večje od:                             
  – 4 za tip barve,                              
  – 6 za vsebnost pepela,                           
  – 3 za barvo v raztopini.                          
                                        
  4. Raztopina sladkorja 1)                          
  Vodna raztopina saharoze z naslednjimi značilnostmi:             
+----------------------+---------------+                    
|a) suha snov     |najmanj 62%  |                    
|           |(m/m)     |                    
+----------------------+---------------+                    
|b) vsebnost      |največ 3% (m/m)|                    
|invertnega sladkorja |računano na  |                    
|(razmerje med     |suho snov   |                    
|fruktozo in dekstrozo |        |                    
|           |        |                    
|1,0 ± 0,2)      |        |                    
+----------------------+---------------+                    
|c) konduktometrično  |največ 0,1%  |                    
|določeni pepel    |(m/m)na suho  |                    
|           |snov, določeno |                    
|           |v skladu s   |                    
|           |točko b), točka|                    
|           |B       |                    
+----------------------+---------------+                    
|d) barva raztopine  |največ 45 enot |                    
|           |ICUMSA     |                    
+----------------------+---------------+                    
                                        
  5. Raztopina invertnega sladkorja 1)                     
  Vodna raztopina saharoze, delno invertirana s hidrolizo, v kateri delež   
invertnega sladkorja ne prevladuje, z naslednjimi značilnostmi:         
+----------------------+---------------+                    
|a) suha snov     |najmanj 62%  |                    
|           |(m/m)     |                    
+----------------------+---------------+                    
|b) vsebnost      |več kot 3%   |                    
|invertnega sladkorja |vendar največ |                    
|razmerje med fruktozo |50% (m/m)   |                    
|in dekstrozo (1,0 ±  |računano na  |                    
|0,2)         |suho snov   |                    
+----------------------+---------------+                    
|c) konduktometrično  |največ 0,4%  |                    
|določen pepel     |utežno na suho |                    
|           |snov, določeno |                    
|           |v skladu s   |                    
|           |točko b), točke|                    
|           |B       |                    
+----------------------+---------------+                    
                                        
  6. Sirup iz invertnega sladkorja 1)                     
  Vodna po možnosti kristalizirana razstopina saharoze delno invertirana s   
hidrolizo, v kateri vsebnost invertnega sladkorja (kvocient fruktoza/dekstroza 
1,0 ± 0,1) presega 50% (m/m) računano na suho snov, vendar sicer ustreza    
zahtevam iz točke 5 a) in c).                          
                                        
  7. Glukozni sirup                              
  Prečiščena in koncentrirana vodna raztopina hranljivih saharidov, dobljenih 
iz škroba in/ali inulina, z naslednjimi značilnostmi:              
+-------------------+------------------+                    
|a) suha snov    |najmanj 70% (m/m) |                    
+-------------------+------------------+                    
|b) ekvivalent   |najmanj 20% (m/m) |                    
|dekstroze     |računano na suho |                    
|          |snov in izraženo |                    
|          |kot D-glukoza   |                    
+-------------------+------------------+                    
|c) sulfatni pepel |največ 1% na suho |                    
|          |snov       |                    
+-------------------+------------------+                    
                                        
  8. Sušeni glukozni sirup                           
  Delno sušen glukozni sirup z najmanj 93% (m/m) suhe snovi ki sicer ustreza  
zahtevam iz 7. točke, vrstice b) in c).                     
                                        
  9. Dekstroza ali monohidrat dekstroze                    
  Prečiščena in kristalizirana D-glukoza, ki vsebuje eno molekulo kristalne  
vode in ima naslednje značilnosti:                       
+-------------------+------------------+                    
|a) dekstroza (D-  |najmanj 99,5%   |                    
|glukoza      |utežno na suho  |                    
|          |snov       |                    
+-------------------+------------------+                    
|b) suha snov    |najmanj 90%    |                    
|          |utežno      |                    
+-------------------+------------------+                    
|c) sulfatni pepel |največ 0,25%   |                    
|          |utežno na suho  |                    
|          |snov       |                    
+-------------------+------------------+                    
                                        
  10. Dekstroza ali brezvodna dekstroza                    
  Prečiščena in kristalizirana D-glukoza, ki ne vsebuje kristalne vode, ima  
najmanj 98% (m/m) računano na suho snov vendar sicer ustreza zahtevam iz 9.   
točke, vrstice a) in c).                            
                                        
  11. Fruktoza                                 
  Prečiščena, kristalizirana D-fruktoza, z naslednjimi značilnostmi:      
+---------------------+----------------+                    
|vsebnost fruktoze  |minimalno 98%  |                    
+---------------------+----------------+                    
|vsebnost glukoze   |maksimalno 0,5% |                    
+---------------------+----------------+                    
|izguba pri sušenju  |največ 0,5%   |                    
|           |(m/m)      |                    
+---------------------+----------------+                    
|konduktometrično   |največ 0,1%   |                    
|določen pepel    |(m/m), določeno |                    
|           |v skladu s točko|                    
|           |b), točke B   |                    
+---------------------+----------------+                    
                                        
                                        
  B) METODA ZA DOLOČANJE TIPA BARVE, KONDUKTOMETRIČNO DOLOČANJE PEPELA IN   
BARVE RAZTOPINE BELEGA IN EKSTRA BELEGA SLADKORJA, OPREDELJENEGA V 2. in 3.   
TOČKI DELA A                                  
                                        
  Ena "točka" ustreza:                             
  a) pri tipu barve do 0,5 enote, izračunano po metodi Braunswick Institut for 
Agricultural and Sugar Industry Tehnology, kot je določeno v odstavku 2 poglavja
A Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 1265/69 z dne 1. julija 1969 (UL L 163, 4.
7. 1969) o metodah za določanje kakovosti sladkorja, ki ga odkupujejo      
intervencijske agencije1;                            
                                        
  b) pri vsebnosti pepela do 0,0018%, določeno po metodi Inernational     
Commssion uniform Methods of Sugar and analysis (ICUMSA), kot je opredeljeno v 
odstavku 1 poglavja A Priloge k Uredbi (EGS) št. 1265/69;            
                                        
  c) pri barvi raztopine do 7,5 enote, določeno po metodi Inernational     
Commssion uniform Methods of Sugar and analysis (ICUMSA), kot je opredeljeno v 
odstavku 3 poglavja A Priloge k Uredbi (EGS) št. 1265/69.            
                                        
                                        
                                        
  -------------------------------------------------              
  1) Izraz "beli" se uporablja za:                       
  a) raztopino sladkorja, kadar barva raztopine ne presega 25 enot ICUMSA,   
določenih v skladu z metodo iz vrstice c), dela B.               
  b) raztopino invertnega sladkorja in sirup iz invertnega sladkorja, katerih: 
  – konduktometrično določen pepel ne presega 0,1%;              
  – barva raztopine ne presega 25 enot ICUMSA, določenih v skladu z metodo iz 
točke c), dela B.                      

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti