Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1470. Zakon o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU), stran 3949.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU)
Razglašam Zakon o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. marca 2004.
Št. 001-22-24/04
Ljubljana, dne 2. aprila 2004.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O SODELOVANJU MED DRŽAVNIM ZBOROM IN VLADO V ZADEVAH EVROPSKE UNIJE (ZSDZVZEU)
1. člen
Ta zakon ureja razmerje med državnim zborom in vlado v postopkih sprejemanja pravnih aktov in odločitev v Evropski uniji.
2. člen
Kot pravni akti in odločitve v Evropski uniji se za potrebe tega zakona štejejo predlogi aktov zakonodajne narave in predlogi odločitev politične narave, o katerih odločajo predstavniki vlad držav članic v institucijah EU ali so predmet medvladnega sodelovanja v okviru Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: zadeve EU).
3. člen
(1) V zadevah EU vlada predstavlja in zastopa Republiko Slovenijo ter uveljavlja njena stališča v institucijah EU.
(2) Glede zadev EU je vlada samostojna in odgovorna pri opravljanju svojih funkcij v okviru ustave, zakona, ki ureja položaj in delovanje vlade in tega zakona.
4. člen
(1) Državni zbor sodeluje pri oblikovanju stališč Republike Slovenije pri tistih zadevah EU, ki bi po svoji vsebini v skladu z ustavo in zakoni spadale v njegovo pristojnost.
(2) Državni zbor v rokih, ki jih zahteva delo v okviru institucij EU, obravnava predlog stališča Republike Slovenije oziroma izrazi namero, da bo predlog obravnaval, sicer se šteje, da predlog postane stališče Republike Slovenije.
(3) Državni zbor lahko na predlog vlade ali po lastni pobudi obravnava tudi druge zadeve EU.
5. člen
(1) O spremembah pogodb, na katerih temelji unija pred odločanjem v institucijah EU razpravlja in zavzame stališče Republike Slovenije državni zbor.
(2) Najmanj enkrat letno državni zbor razpravlja o stanju v EU in položaju Republike Slovenije v njej na podlagi uvodne predstavitve predsednika vlade. Državni zbor sprejme stališča o političnih usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v prihodnjem obdobju.
6. člen
(1) V okviru stališč državnega zbora iz drugega odstavka prejšnjega člena posamezne zadeve EU iz prvega odstavka 4. člena tega zakona razpravlja in o njih zavzema stališča Republike Slovenije delovno telo, pristojno za evropske zadeve, v zadevah zunanje in varnostne politike pa delovno telo, pristojno za zunanjo politiko.
(2) Delovni telesi iz prejšnjega odstavka obravnavata zadeve EU na podlagi mnenj, ki jih v rokih, ki omogočajo pravočasno odločanje, oblikujejo delovna telesa, v katerih delovno področje spada vsebina obravnavanih vprašanj.
7. člen
Delovna telesa iz prejšnjega člena obravnavajo in odločajo o zadevah EU na sejah, ki niso odprte za javnost. Po seji svoje odločitve sporočijo javnosti.
8. člen
(1) Vlada sproti obvešča državni zbor o zadevah EU iz prvega odstavka 4. člena tega zakona ter poroča o sprejetih odločitvah in o svoji dejavnosti v zvezi z njimi v institucijah EU.
(2) Vlada obvešča državni zbor tudi o drugih gradivih, ki so pomembna za izvajanje njegovih ustavnih pristojnosti in zadevajo politične in programske vidike delovanja Evropske unije.
9. člen
(1) Zadeve EU iz prvega odstavka 4. člena tega zakona vlada predloži državnemu zboru skupaj s podatki o:
– postopku sprejemanja akta v EU,
– poglavitnih rešitvah in ciljih predloga akta,
– predvidenem času pričetka obravnav in sprejema predpisa v EU.
(2) Vlada pošlje državnemu zboru podatke iz prejšnjega odstavka skupaj s predlogom stališč Republike Slovenije, ki vsebuje oceno vplivov in posledic predloga zadeve EU na Republiko Slovenijo takoj, ko ta stališča sprejme, vendar najkasneje v petih tednih po prejemu zadeve EU.
(3) Ocena vplivov in posledic obsega zlasti naslednje vidike:
– potrebnosti sprememb predpisov,
– posledic za proračun,
– vpliva na gospodarstvo,
– vpliva na javno upravo,
– vpliva na okolje.
(4) Vlada vsebino ocene vplivov in posledic ter predloga stališč Republike Slovenije lahko spreminja in dopolnjuje.
(5) Zadeve EU iz tretjega odstavka 4. člena in prvega odstavka 5. člena tega zakona vlada predloži državnemu zboru ob smiselni uporabi prejšnjih odstavkov.
10. člen
(1) Odločitve, ki jih o predlogu stališč Republike Slovenije sprejme pristojno delovno telo iz prvega odstavka 6. člena tega zakona, se takoj posredujejo vladi, ki jih v okviru svojih pristojnosti upošteva pri svojem delovanju v institucijah EU.
(2) Kadar vlada pri uveljavljanju stališč Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka zaradi poteka pogajanj v institucijah EU oceni, da njihova uveljavitev ali popolna uveljavitev ni izvedljiva ali ne bi bila v korist Republiki Sloveniji, lahko odloči drugače. O tem takoj obvesti državni zbor in navede okoliščine, ki so utemeljevale takšno ravnanje.
11. člen
(1) Na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali na zahtevo pristojnega delovnega telesa iz prvega odstavka 6. člena tega zakona ali na podlagi sklepa kolegija predsednika državnega zbora zadevo EU iz prvega odstavka 4. člena tega zakona razpravlja državni zbor in v zvezi z njo sprejme stališča Republike Slovenije.
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka mora vsebovati predlog stališč Republike Slovenije do zadeve EU in razloge za obravnavo na seji državnega zbora.
(3) Predlog kolegiju, da sprejme sklep iz prvega odstavka tega člena, lahko poda poslanska skupina. Ta predlog mora biti oblikovan v skladu s prejšnjim odstavkom.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
(1) Do 1. maja 2004 vlada pred sodelovanjem na ministrskih zasedanjih Sveta EU v državnem zboru predstavi stališča Republike Slovenije, ki jih bo v njem zastopala.
(2) Do začetka delovanja delovnega telesa, pristojnega za evropske zadeve po tem zakonu in pričetka delovanja odbora državnega zbora za zunanjo politiko, v skladu s spremenjenimi nalogami na podlagi tega zakona, vlada predstavi stališča iz prejšnjega odstavka na skupni seji Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za evropske zadeve in Slovenskega dela Skupnega pridružitvenega parlamentarnega odbora, tiste, ki sodijo v področje skupne zunanje in varnostne politike, pa na seji Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko.
13. člen
Pred 1. majem 2004 državni zbor opravi razpravo in sprejme stališča o političnih usmeritvah za začetek delovanja Republike Slovenije v institucijah EU.
14. člen
Po 1. maju 2004 vlada glede postopkov obravnave posameznih zadev EU, ki so se v Svetu EU začeli pred pristopom Republike Slovenije k Evropski uniji, obvešča državni zbor ob smiselnem upoštevanju tega zakona tako, da je delovnim telesom po tem zakonu ter državnemu zboru omogočeno zavzeti stališča pred odločanjem predstavnikov vlade v Svetu EU na ravni ministrov.
15. člen
Vlada do 1. maja 2004 vzpostavi informacijski sistem za zadeve EU. Ta sistem je javno dostopen v skladu z zakonom, ki ureja podatke javnega značaja. Vlada z uredbo predpiše način upravljanja in dostopnosti tega sistema.
16. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, členi od 1 do 11 pa se začnejo uporabljati 1. maja 2004.
Št. 007-01/03-11/3
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EPA 1077-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti