Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1534. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2003, stran 4010.

Občinski svet občine Zavrč je na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 15. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) na seji dne 26. marca 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2003, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2003 znašajo:
                                 V SIT
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            254,452.222
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  136,864.527
70 DAVČNI PRIHODKI                     116,951.020
  700 Davki na dohodek in dobiček             30,161.273
  703 Davki na premoženje                  1,391.959
  704 Domači davki na blago in storitve          85,397.788
  706 Drugi davki                          –
71 NEDAVČNI PRIHODKI                    19,913.507
  710 Udeležba na dobičku in dohodki
  od premoženja                       1,567.623
  711 Takse in pristojbine                  765.591
  712 Denarne kazni                      18.196
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             –
  714 Drugi nedavčni prihodki               17,562.097
72 KAPITALSKI PRIHODKI                    1,095.000
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             –
  721 Prihodki od prodaje zalog                   –
  722 Prihodki od prodaje zemljišč
  in neopredmetenih dolgoročnih sredstev          1,095.000
73 PREJETE DONACIJE                         –
  730 Prejete donacije iz domačih virov               –
  731 Prejete donacije iz tujine                  –
74 TRANSFERNI PRIHODKI                   116,492.695
  740 Transferni prihodki iz drugih javno
  finančnih institucij                  116,492.695
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              245,106.316
40 TEKOČI ODHODKI                      74,003.149
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          14,662.859
  401 Prispevki delodajalcev
  za socialno varnost                    2,007.187
  402 Izdatki za blago in storitve             57,333.103
  403 Plačila domačih obresti                    –
  409 Rezerve                            –
41 TEKOČI TRANSFERI                     64,463.728
  410 Subvencije                          –
  411 Transferi posameznikom
  in gospodinjstvom                    31,788.202
  412 Transferi neprofitnim organizacijam
  in ustanovam                       9,427. 233
  413 Drugi tekoči domači transferi            23,248.293
  414 Tekoči transferi v tujino                   –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                  91,180.289
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          91,180.289
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                 15,459.150
  430 Investicijski transferi               15,459.150
III.PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)              9,345.906
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                  –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)                      –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                     –
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                       –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                     –
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            9,345.906
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- VIII.)                  –
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII.- VIII.- IX)        –9.345.906
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2002
  9009 Splošni sklad za drugo                 310.092
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2003 v višini 9,345.906 SIT se bo uporabil za pokrivanje nastalih obveznosti v letu 2003.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2003 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka in se ne objavljata v Uradnem listu RS.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-3/2003
Zavrč, dne 26. marca 2004.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti