Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1539. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju, stran 4022.

Na podlagi 33. člena Zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 13/94, 71/94, 5/99, 83/03) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
1. člen
V Pravilniku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 14/95, 110/02) se naslov I. poglavja spremeni tako, da se glasi: "I. SPLOŠNA DOLOČBA".
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Ministrstvo, pristojno za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), vsako leto določi okvirno število štipendij, ki jih bo razpisalo za posamezen letnik študija v skladu s tem pravilnikom, pri čemer upošteva kadrovske potrebe in obseg proračunskih sredstev, namenjenih za štipendije.".
3. člen
Za 2. členom se dodata nova 2.a in 2.b člen, ki se glasita:
"2.a člen
Štipendija se lahko podeli kandidatu, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je študent pravne fakultete v Republiki Sloveniji;
– je državljan Republike Slovenije;
– je pri izpitih v zadnjem šolskem letu dosegel povprečno oceno vsaj 7,5 oziroma prav dober učni uspeh;
– se obveže, da bo po končanem študiju sklenil delovno razmerje pri sodišču oziroma drugem pravosodnem organu, za najmanj toliko časa, kolikor je trajalo štipendijsko razmerje.
2.b člen
Merila za podeljevanje štipendij so:
– učni oziroma študijski uspeh v zadnjem šolskem letu;
– število opravljenih izpitov;
– število doseženih točk na maturi, če se vlaga prošnja za štipendijo za prvi letnik;
– bruto dohodek na družinskega člana.".
4. člen
V 3. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Štipendistu pripada povračilo stroškov šolanja v višini 300 točk za vsako študijsko leto, ko je upravičen do prejema štipendije.".
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Štipendistom, ki se izobražujejo zunaj kraja stalnega prebivališča in se do mesta izobraževanja vsakodnevno vozijo, se mesečno povrnejo tudi potni stroški v višini cene javnega prevoza.".
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Štipendistu prvega letnika pripada število točk: 775 (izobraževanje v kraju stalnega prebivanja) oziroma 1245 točk (izobraževanje izven kraja stalnega prebivanja).".
Osmi odstavek se črta.
5. člen
V 5. členu se za besedilom: "razpisa, ki" doda besedilo: "se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in", v četrti alinei pa se pika nadomesti z vejico ter dodata nova peta in šesta alinea, ki se glasita:
"– merila za podeljevanje štipendij,
– pogoj, da bo štipendist po končanem izobraževanju sklenil delovno razmerje pri sodišču oziroma drugem pravosodnem organu, za najmanj toliko časa, kolikor je trajalo štipendijsko razmerje.".
6. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Po objavljenem razpisu za podelitev štipendij izbere kandidate komisija, ki jo sestavlja predsednik in dva člana, ki jih imenuje minister, pristojen za pravosodje, izmed uslužbencev ministrstva (v nadaljnjem besedilu: komisija).".
7. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Prošnji za štipendijo je treba priložiti:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja;
– dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega letnika izobraževanja;
– potrdilo o številu doseženih točk na maturi, če prosilec vlaga prošnjo za štipendijo za prvi letnik študija;
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
– kratek življenjepis;
– kopijo odločbe o odmeri dohodnine za osebe, ki so prosilca dolžne preživljati po zakonu, za predzadnje leto pred letom, v katerem se vlaga prošnjo;
– potrdilo o stalnem prebivališču;
– dokazilo oziroma izjava o bivanju izven kraja stalnega prebivališča, če prosilec biva izven kraja stalnega prebivališča.
Prošnje, vložene po izteku roka in prošnje, ki niso popolne in jih kandidati v določenem roku niso dopolnili, ministrstvo po določbah zakona o splošnem upravnem postopku zavrže s sklepom, zoper katerega je dovoljeno sprožiti upravni spor.".
8. člen
Za 7. členom se dodata nova 7.a in 7.b člen, ki se glasita:
"7.a člen
Na podlagi popolnih prošenj komisija določi vrstni red kandidatov za dodelitev štipendij za posamezni letnik, pri čemer upošteva merila iz 2.b člena tega pravilnika.
Vrstni red kandidatov, ki prosijo za dodelitev štipendije za prvi letnik, se določi tako, da imajo prednost prosilci z boljšim učnim uspehom zaključnega letnika srednje šole. V primeru enakega učnega uspeha imajo prednost prosilci z višjim številom točk, doseženih na maturi. V primeru enakega števila točk, doseženih na maturi, imajo prednost prosilci z nižjim dohodkom na družinskega člana.
Vrstni red kandidatov, ki ne prosijo za dodelitev štipendije za prvi letnik, se določi tako, da imajo prednost prosilci z boljšim povprečnim študijskim uspehom v predhodnem letniku, izračunanim na dve decimalki. V primeru enakega študijskega uspeha imajo prednost prosilci z več opravljenimi izpiti. V primeru enakega števila opravljenih izpitov imajo prednost prosilci z nižjim dohodkom na družinskega člana.
7.b člen
Komisija ob upoštevanju vrstnega reda in določbe 2. člena tega pravilnika izbere kandidate, ki bodo pozvani k sklenitvi pogodbe o štipendiranju.".
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Za kandidate, ki so že v štipendijskem razmerju, se ne uporabljajo določbe tega pravilnika.
10. člen
Ne glede na določbo 2. člena tega pravilnika se za leto 2004/2005 podeli osem štipendij in sicer: za prvi letnik tri, za drugi letnik dve, za tretji letnik dve in za četrti letnik eno štipendijo, kar ministrstvo objavi v razpisu.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. marca 2004.
EVA 2004-2011-0018
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti