Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1485. Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane dijakov in vajencev v srednjih šolah, stran 3966.

Na podlagi 81.in 83. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) in za izvrševanje zakona o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti v letih 2003-2008 (Uradni list RS, št. 96/02), minister za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o subvencioniranju šolske prehrane dijakov in vajencev v srednjih šolah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja zagotavljanje sredstev iz državnega proračuna za subvencioniranje šolske prehrane v srednjih šolah, s tem da določa kriterije in postopek dodelitve sredstev šolam ter kriterije in postopek za ugotavljanje upravičenosti do subvencioniranja šolske prehrane dijakom in vajencem.
2. člen
(šolska prehrana)
Šolska prehrana v skladu z določili tega pravilnika pomeni organizirano prehrano dijakom in vajencem v srednji šoli in obsega malico, izjemoma pa lahko tudi druge obroke šolske prehrane.
3. člen
(zagotavljanje sredstev iz državnega proračuna)
Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje šolske prehrane za dijake in vajence, ki zaradi socialnega položaja le-te ne zmorejo plačati v celoti. Sredstva so praviloma namenjena za subvencioniranje šolske malice, izjemoma pa lahko tudi za subvencioniranje drugih obrokov šolske prehrane.
II. KRITERIJI IN POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV ŠOLAM
4. člen
(kriteriji za dodelitev sredstev šolam)
Vsaki šoli ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljevanju: ministrstvo) zagotavlja sredstva glede na vrsto programa, in sicer za:
------------------------------------------------------
– šole v okviru zavodov za   najmanj 30% od skupnega
izobraževanje otrok in     števila dijakov in
mladostnikov s posebnimi    vajencev v šoli
potrebami
------------------------------------------------------
– nižje in srednje       najmanj 15% od skupnega
poklicno izobraževanje     števila dijakov in
                vajencev v šoli
------------------------------------------------------
– ostalo            najmanj 10% od skupnega
                števila dijakov in
                vajencev v šoli
------------------------------------------------------
Minister, pristojen za šolstvo na podlagi kriterijev iz prejšnjega odstavka in deleža socialno ogroženih dijakov in vajencev v posameznih šolah, za vsako šolsko leto posebej s sklepom določi obseg sredstev za posamezno šolo. Obseg sredstev za posamezno šolo praviloma ni večji kot povprečje prejetih sredstev zadnjih treh let. Ta obseg se lahko poveča za največ 5%.
Povprečno višino subvencije na dijaka oziroma vajenca določi minister za vsako šolsko leto posebej s sklepom.
5. člen
(postopek dodelitve sredstev šolam)
Ministrstvo šole najkasneje do 15. septembra tekočega šolskega leta seznani z obsegom pripadajočih sredstev za subvencioniranje šolske prehrane.
Šole na podlagi kriterijev iz 4. člena tega pravilnika določijo okvirno število upravičencev do subvencionirane prehrane in jih posredujejo ministrstvu najkasneje do 15. oktobra tekočega šolskega leta.
Na podlagi posredovanih podatkov šol o številu upravičencev do subvencionirane prehrane in v skladu z obsegom razpoložljivih sredstev, ministrstvo obvesti šole najkasneje do 30. oktobra o dokončnem številu upravičencev do subvencionirane prehrane.
Ministrstvo mesečno, upoštevajoč število šolskih dni v posameznem mesecu, nakazuje sredstva za subvencioniranje šolske prehrane šolam.
III. KRITERIJI IN POSTOPEK ZA DODELITVE SREDSTEV DIJAKOM IN VAJENCEM
6. člen
(kriteriji za dodelitev sredstev dijakom in vajencem)
Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šolske prehrane dijakom in vajencem upošteva zlasti naslednje kriterije:
– prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
– višina dohodkov na družinskega člana,
– višina otroških dodatkov,
– brezposelnost staršev,
– dolgotrajna bolezen v družini,
– dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini,
– število dijakov vozačev.
7. člen
(podrobnejši kriteriji in postopek dodelitve sredstev dijakom in vajencem)
Svet šole na podlagi kriterijev iz prejšnjega člena sprejme podrobnejše kriterije in določi postopek dodelitve sredstev za subvencionirano šolsko prehrano dijakom in vajencem po predhodni pridobitvi mnenja sveta staršev.
Ravnatelj šole imenuje komisijo, ki jo sestavljajo šolski svetovalni delavec in najmanj dva strokovna delavca šole.
Komisija na podlagi pisne vloge staršev odloča o upravičenosti dijaka in vajenca do regresirane prehrane in o višini subvencije. Šola o svoji odločitvi starše pisno obvesti.
Šola dijakom in vajencem praviloma subvencionira malico, v skladu s kriteriji iz prejšnjega člena in prvega odstavka tega člena pa lahko tudi druge obroke.
8. člen
(seznanitev staršev)
Šola v šolski publikaciji starše dijakov in vajencev seznani o možnosti subvencioniranja šolske prehrane in načinu uveljavljanja dodelitve sredstev za subvencionirano šolsko prehrano.
IV. PREHODNA DOLOČBA
9. člen
(prehodna določba)
V šolskem letu 2003/2004 se sredstva za subvencioniranje šolske prehrane zagotavljajo v skladu s sklepom ministra št. 442-04-6/2003-10-16 z dne 15. 10. 2003 in z dne 15. 1. 2004 o nadaljevanju regresiranja šolske prehrane socialno šibkejšim dijakom in vajencem v šolskem letu 2003/2004.
Svet šole je dolžan sprejeti podrobnejše kriterije in določiti postopek dodelitve sredstev za subvencionirano prehrano dijakom in vajencem v skladu s prvim odstavkom 7. člena tega pravilnika najkasneje do 31. 7. 2004.
V. KONČNA DOLOČBA
10. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-3/2004
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EVA 2004-3311-0007
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti