Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1488. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke pravnih režimov, stran 3969.

Na podlagi četrtega odstavka 149. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrom za promet, ministrico za gospodarstvo, ministrico za kulturo in ministrom za obrambo
P R A V I L N I K
o vsebini in načinu vodenja zbirke pravnih režimov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet urejanja)
(1) Ta pravilnik določa vsebino in način vodenja zbirke pravnih režimov, njeno povezljivost z drugimi zbirkami podatkov ter pogoje in način dostopa do podatkov.
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za področje državnih blagovnih rezerv.
II. VSEBINA ZBIRKE PRAVNIH REŽIMOV
2. člen
(vsebina zbirke)
(1) V zbirki pravnih režimov se vodijo:
– podatki o prostorskih aktih in
– podatki iz drugih aktov, ki predpisujejo ureditve, ukrepe in omejitve v prostoru (v nadaljnjem besedilu: akt o pravnem režimu).
(2) O prostorskih aktih se v zbirki pravnih režimov vodijo naslednji podatki:
– vrsta prostorskega akta,
– identifikacijska številka prostorskega akta,
– naziv prostorskega akta,
– podatki o objavi prostorskega akta,
– območja, za katera je prostorski akt sprejet,
– organ, ki je sprejel prostorski akt,
– datum začetka veljavnosti prostorskega akta,
– datum konca veljavnosti prostorskega akta,
– podatki o spremembi prostorskega akta,
– arhiv prostorskih aktov.
(3) O aktih o pravnem režimu se v zbirki pravnih režimov vodijo naslednji podatki:
– vrsta akta o pravnem režimu,
– identifikacijska številka akta o pravnem režimu,
– naziv akta o pravnem režimu,
– podatki o objavi akta o pravnem režimu,
– območja ali nepremičnine, za katere velja akt o pravnem režimu,
– organ, ki je sprejel akt o pravnem režimu,
– datum začetka veljavnosti akta o pravnem režimu,
– datum konca veljavnosti akta o pravnem režimu,
– podatki o spremembi akta o pravnem režimu.
3. člen
(vrste prostorskih aktov in vrste aktov o pravnem režimu)
Vrste prostorskih aktov in aktov o pravnem režimu so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za urejanje prostora (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo za prostor).
4. člen
(identifikacijska številka prostorskega akta in identifikacijska številka akta o pravnem režimu)
(1) Identifikacijska številka prostorskega akta in identifikacijska številka akta o pravnem režimu je notranja enolična številka v zbirki pravnih režimov.
(2) Enolično identifikacijsko številko prostorskega akta in akta o pravnem režimu računalniško določi ministrstvo, pristojno za prostor ob prvem vpisu podatkov o prostorskem aktu in aktu o pravnem režimu v zbirko pravnih režimov in se ne spreminja do prenehanja njihove veljavnosti.
(3) Po prenehanju veljavnosti prostorskega akta in akta o pravnem režimu se identifikacijska številka ne sme uporabiti za druge prostorske akte ali akte o pravnem režimu.
5. člen
(naziv prostorskega akta in naziv akta o pravnem režimu, podatki o objavi prostorskega akta ali akta o pravnem režimu)
(1) Naziv prostorskega akta in naziv akta o pravnem režimu je naziv, pod katerim je akt objavljen v uradnem glasilu.
(2) Podatki o objavi prostorskega akta ali akta o pravnem režimu, so podatki o uradnem glasilu, v katerem je prostorski akt ali akt o pravnem režimu objavljen, ter številka in letnica uradnega glasila.
6. člen
(območje, za katero je prostorski akt sprejet)
Območje, za katero je prostorski akt sprejet, se v zbirki pravnih režimov evidentira:
– z navedbo identifikacijskih oznak prostorskih enot iz registra prostorskih enot,
– z navedbo identifikacijskih oznak zemljiških parcel iz zemljiškega katastra, ki so v celoti ali delno znotraj območja, za katerega je prostorski akt sprejet ali
– preko geolokacije z ustreznimi topološkimi elementi (poligon, točka, linija), ki določajo območje.
7. člen
(območje ali nepremičnine, na katerem velja akt o pravnem režimu)
(1) Območje, na katerem velja akt o pravnem režimu, se v zbirki pravnih režimov evidentira:
– z navedbo identifikacijskih oznak prostorskih enot iz registra prostorskih enot,
– z navedbo identifikacijskih oznak zemljiških parcel iz zemljiškega katastra, ki so v celoti ali delno znotraj območja, za katerega je akt o pravnem režimu sprejet,
– preko geolokacije z ustreznimi topološkimi elementi (poligon, točka, linija), ki določajo območje.
(2) Če se akt o pravnem režimu nanaša na nepremičnine, se te v zbirki pravnih režimov evidentirajo:
– z navedbo identifikacijskih oznak nepremičnin iz katastra stavb,
– z navedbo identifikacijske oznake omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture iz zbirke podatkov o dejanski rabi prostora ali
– preko geolokacije z ustreznimi topološkimi elementi (poligon, točka, linija), ki določajo nepremičnine, za katere velja akt o pravnem režimu.
8. člen
(identifikacijske oznake območja, za katerega je prostorski akt sprejet oziroma območja ali nepremičnine, za katere velja akt o pravnem režimu)
(1) Identifikacijska oznaka prostorskih enot iz registra prostorskih enot je identifikacijska številka prostorske enote iz registra prostorskih enot, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije.
(2) Identifikacijska oznaka zemljiških parcel iz zemljiškega katastra je številka zemljiške parcele in ime oziroma šifra katastrske občine iz zemljiškega katastra, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije.
(3) Identifikacijska oznaka nepremičnine iz katastra stavb je identifikacijska številka stavbe ali dela stavbe iz katastra stavb, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije.
(4) Identifikacijska oznaka omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture je identifikacijska številka omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture iz zbirke podatkov o dejanski rabi prostora, v skladu s predpisom, ki ureja področje evidentiranja dejanske rabe prostora.
9. člen
(organ, ki je sprejel prostorski akt ali akt o pravnem režimu)
Organ, ki je sprejel prostorski akt ali akt o pravnem režimu, je evidentiran v zbirki pravnih režimov z enotno identifikacijsko številko (matično številko) iz poslovnega registra Slovenije.
10. člen
(datum začetka in konca veljavnosti prostorskega akta in akta o pravnem režimu)
V zbirki pravnih režimov se evidentira podatek o datumu začetka veljavnosti in konca veljavnosti prostorskega akta in akta o pravnem režimu, kot izhaja iz teh aktov.
11. člen
(podatki o spremembi prostorskega akta, podatki o spremembi akta o pravnem režimu)
O spremembi prostorskega akta in o spremembi akta o pravnem režimu se v zbirki pravnih režimov vodijo spremembe podatkov, ki so določeni v drugem in tretjem odstavku 2. člena tega pravilnika, pri čemer se vodi tudi identifikacijska številka izvornega prostorskega akta ali akta o pravnem režimu, na katerega se nanašajo spremembe.
12. člen
(arhiv prostorskih aktov)
(1) V arhivu prostorskih aktov se vodijo prostorski akti, ki veljajo na območju Republike Slovenije.
(2) V arhivu prostorskih aktov se hranijo naslednji dokumenti prostorskih aktov:
– odlok ali uredba o sprejemu prostorskega akta;
– prostorski akt;
– priloge prostorskega akta.
(3) Arhiv prostorskih aktov je oblikovan tako, da se v njem vodijo vsi dokumenti prostorskih aktov, ki so vzpostavljeni v digitalni obliki. Oblika in izmenjevalni formati dokumentov prostorskih aktov so objavljeni na spletnih straneh ministrstva za prostor.
III. NAČIN VODENJA ZBIRKE PRAVNIH REŽIMOV
13. člen
(pristojnost in oblika vodenja zbirke pravnih režimov)
(1) Zbirko pravnih režimov vodi ministrstvo, pristojno za prostor na podlagi podatkov iz 2. člena tega pravilnika, ki jih posredujejo pripravljavci prostorskih aktov in aktov o pravnem režimu (v nadaljnjem besedilu: pripravljavci aktov).
(2) Zbirka pravnih režimov se vodi kot centralna zbirka podatkov.
(3) V zemljiškem katastru se kot gostujoči podatki vodijo podatki o območjih ali nepremičninah, za katere velja akt o pravnem režimu.
14. člen
(posredovanje podatkov iz zbirke pravnih režimov)
Podatke o prostorskih aktih in aktih o pravnem režimu, ki se vodijo v zbirki pravnih režimov, posredujejo pripravljavci aktov, in sicer:
– za prostorske akte z zakonom določeni pripravljavci prostorskih aktov,
– za akte o pravnem režimu nosilci urejanja prostora ter drugi državni in občinski organi, oziroma osebe z javnimi pooblastili, ki izdajajo te akte.
15. člen
(način posredovanja podatkov iz zbirke pravnih režimov)
(1) Podatke o prostorskih aktih in aktih o pravnem režimu ter njihovih spremembah morajo pripravljavci aktov posredovati v digitalni obliki, zapisane v obliki in v izmenjevalnem formatu, ki je objavljeno na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za prostor.
(2) Pripravljavci aktov morajo ministrstvu, pristojnemu za prostor posredovati podatke o prostorskih aktih in aktih o pravnem režimu, določene s tem pravilnikom, z dnem uveljavitve prostorskega akta ali akta o pravnem režimu.
(3) Če pripravljavci aktov ne posredujejo podatkov oziroma jih ne posredujejo v roku iz prejšnjega odstavka, podatke pridobi ministrstvo, pristojno za prostor in jih evidentira v zbirki pravnih režimov.
IV. POVEZLJIVOST ZBIRKE PRAVNIH REŽIMOV Z DRUGIMI ZBIRKAMI PROSTORSKIH PODATKOV
16. člen
(povezljivost v sistem zbirk prostorskih podatkov)
Zbirka pravnih režimov se povezuje v sistem zbirk prostorskih podatkov pod pogoji, ki jih določa predpis, ki ureja vsebino in način vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov.
V. NAČIN DOSTOPA DO PODATKOV V ZBIRKI PRAVNIH REŽIMOV
17. člen
(dostop do podatkov v zbirki pravnih režimov)
(1) Dostop do podatkov v zbirki pravnih režimov je javen.
(2) Podatki iz zbirke pravnih režimov se lahko izdajajo skupaj s podatki iz zbirk geodetskih podatkov.
(3) Podatki iz zbirke pravnih režimov se izdajajo v skladu s predpisi za izdajanje podatkov, ki veljajo za podatke iz zbirk geodetskih podatkov.
(4) Ko so izpolnjene tehnične možnosti, lahko uporabniki dostopajo tudi do podatkov iz arhiva prostorskih aktov.
(5) Vpogledi v podatke, evidentirane v zbirki pravnih režimov, so za uporabnike brezplačni. Tehnične možnosti in njihovo vzdrževanje za dostop do podatkov si morajo zagotoviti uporabniki sami.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
(rok za vzpostavitev zbirke pravnih režimov)
(1) Ministrstvo, pristojno za prostor zagotovi tehnične možnosti za vzpostavitev zbirke pravnih režimov in arhiva prostorskih aktov najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Pripravljavci aktov so dolžni posredovati podatke o veljavnih prostorskih aktih in aktih o pravnih režimih najkasneje v šestih mesecih po izteku roka iz prejšnjega odstavka.
19. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01-4/2003
Ljubljana, dne 19. decembra 2003.
EVA 2002-2511-0036
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
 
Soglašam!
 
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet
 
Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo
 
Anton Grizold l. r.
Minister
za obrambo
 
Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti