Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1538. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 4020.

Na podlagi 13. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 – ZJF-C) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
1. člen
V pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03 in 134/03) se v prvem odstavku 1. člena beseda odredba nadomesti z besedo pravilnik, v nadaljevanju: pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov.
2. člen
Na koncu drugega odstavka 3. člena se črtata besedi splošni sklad ter doda besedilo, ki se glasi:
»ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.«
3. člen
Na koncu drugega odstavka 4. člena se črtata besedi splošni sklad ter doda besedilo, ki se glasi:
»ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.«
4. člen
Na koncu drugega odstavka 5. člena se črtata besedi splošni sklad ter doda besedilo, ki se glasi:
»ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.«
5. člen
Na koncu drugega odstavka 6. člena se črtata besedi splošni sklad ter doda besedilo, ki se glasi:
»ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.«
6. člen
Na koncu drugega odstavka 7. člena se črtata besedi splošni sklad ter doda besedilo, ki se glasi:
»ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.«
7. člen
Na koncu drugega odstavka 8. člena se črtata besedi splošni sklad ter doda besedilo, ki se glasi:
»ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.«
8. člen
V četrtem odstavku 9. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za izkazani znesek povečanja naložbe povečajo, za znesek zmanjšanja naložbe pa zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.«
9. člen
V četrtem odstavku 10. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za povečanje zneska danih posojil oziroma depozitov, razen depozita začasno prostih denarnih sredstev, povečajo, za zneske odplačil pa zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.«
10. člen
V četrtem odstavku 11. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za znesek povečanja dolgoročnih terjatev povečajo, za znesek plačila ali drugega zmanjšanja dolgoročnih terjatev pa zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.«
11. člen
V 12. členu se za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Terjatve za sredstva dana v upravljanje se povečajo tudi za tisti znesek plačil iz prvega in drugega odstavka 43. člena tega pravilnika, za katera se pri pravni osebi, ki prejme ta sredstva, poveča obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.«
Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
Sedanji peti odstavek se črta.
12. člen
V četrtem odstavku 15. člena se besedi »kapitalskih naložb« nadomesti z besedama: »finančnih naložb.«
13. člen
V 27. členu se na koncu drugega odstavka dodajo besede »iz prejšnjega odstavka«, v četrtem odstavku pa se za besedami »izkazujejo v okviru« doda besedi: »te skupine.«
14. člen
V četrtem odstavku 31. člena se črta beseda »tudi«.
15. člen
V 40. členu se zadnji stavek prvega odstavka in drugi odstavek črtata.
16. člen
Drugi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se tekoči transferni odhodki v delu, ki se nanašajo na neposredne in posredne proračunske uporabnike, pobotajo s transfernimi prihodki, to je tistimi prihodki neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, ki ne predstavljajo izvirnih prihodkov, pač pa le transfer sredstev med temi uporabniki enotnega kontnega načrta.«
17. člen
Tretji odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Investicijski odhodki, ki se izkazujejo v okviru te skupine kontov, povečujejo vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih uporabnik enotnega kontnega načrta izkazuje v svojih poslovnih knjigah.«
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Z investicijskimi odhodki iz prejšnjega odstavka so mišljeni tudi odhodki, ki se nanašajo na pridobivanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, katera bodo po dograditvi, s pogodbo ali drugo knjigovodsko listino, prenesena v upravljanje.«
18. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na kontih skupine 43 se izkazujejo odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.
Investicijski transferi so tudi neposredna plačila za poravnavo obveznosti, za namene iz prvega odstavka tega člena, ki se nanašajo na sredstva, ki jih ima uporabnik enotnega kontnega načrta, javno podjetje ali druga pravna oseba v upravljanju.
V okviru podskupine 430 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom se izkazujejo investicijski transferi neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom, ki vodijo poslovne knjige v skladu s tem pravilnikom, v okviru podskupine 431 – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, pa drugim prejemnikom teh sredstev.
Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se investicijski transferni odhodki, v delu, ki se nanašajo na neposredne in posredne proračunske uporabnike, pobotajo s transfernimi prihodki, to je tistimi prihodki neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, ki ne predstavljajo izvrinih prihodkov, pač pa le transfer sredstev med temi uporabniki enotnega kontnega načrta.«
19. člen
Za 44.a členom se doda nov 44.b člen, ki se glasi:
»Vračila preveč ali napačno izplačanih odhodkov državnega proračuna ali proračuna občine, znotraj tekočega leta, se izkazujejo v dobro posamezne vrste odhodka.
Vračila preveč ali napačno izplačanih odhodkov državnega proračuna ali proračuna občine v preteklih letih, se izkazujejo kot drugi izredni nedavčni prihodki.«
20. člen
V četrtem odstavku 45. člena se besede »12. člena odredbe« zamenjajo z besedami: »18. člena pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov«.
21. člen
Črta se 46. člen.
22. člen
V 51. členu se drugi odstavek črta.
23. člen
V 52. členu se drugi odstavek črta.
24. člen
Drugi odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se transferni prihodki, to so prihodki neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, ki niso njihovi izvirni prihodki, temveč le transfer med uporabniki enotnega kontnega načrta, pobotajo s transfernimi odhodki (tekočimi in investicijskimi), to je tistimi odhodki neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, ki ne predstavljajo končne porabe, pač pa le transfer sredstev med uporabniki enotnega kontnega načrta.«
25. člen
Za 56. členom se doda nov 56.a člen, ki se glasi:
»Vračila preveč vplačanih ali napačno vplačanih prihodkov državnega proračuna ali proračuna občine, znotraj tekočega leta, se izkazujejo v breme posamezne vrste prihodka, na katerega se vračilo nanaša.
Vračila preveč vplačanih ali napačno vplačanih prihodkov državnega proračuna ali proračuna, občine v preteklih letih, se v tekočem letu izkazujejo v breme posamezne vrste prihodka, na katerega se vračilo nanaša.
Vračila preveč ali napačno izplačanih odhodkov državnega proračuna ali proračuna občine v preteklih letih, se izkazujejo kot drugi izredni nedavčni prihodki.«
26. člen
V tretjem odstavku 57. člena se besede »12. člena odredbe« zamenjajo z besedami: »18. člena pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov«.
27. člen
Črta se 58. člen.
28. člen
V drugem odstavku 65. člena se besede »sklad za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva, sklad za finančne naložbe« nadomestijo z besedami »sklad namenskega premoženja v nepremičninskih skladih, sklad namenskega premoženja v finančnih skladih«.
29. člen
V enotnem kontnem načrtu (Priloga I) se naziv konta 4015 – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in podkonta 401500 dopolnita tako, da se glasita:
»4015 – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
401500 – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU«.
30. člen
V okviru skupine kontov 43 – Investicijski transferi se podskupini kontov 430 spremeni naziv tako, da se glasi:
»430 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom.«
Znotraj podskupine 430 se ukinejo naslednji konti in podkonti: 4304, 4305, 4306, 4307, 4308 in 4309.
Nazivi naslednjih podkontov se spremenijo tako, da se glasijo:
»4302 – Investicijski transferi v državni proračun
430200 – Investicijski transferi v državni proračun
4303 – Investicijski transferi javnim zavodom
430300 – Investicijski transferi javnim zavodom
31. člen
V okviru skupine kontov 43 – Investicijski transferi se odpre nova podskupina, ki se glasi:
»431 – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki«.
Znotraj te podskupine se odprejo naslednji novi konti in podkonti:
»4310 – Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
431000 – Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4311 – Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
431100 – Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
4312 – Investicijski transferi finančnim institucijam
431200 – Investsicijski transferi finančnim institucijam
4313 – Investicijski transferi privatnim podjetjem
431300 – Investicijski transferi privatnim podjetjem
4314 – Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
431400 – Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
4315 – Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
431500 – Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki«.
4316 – Investicijski transferi v tujino
431600 – Investicijski transferi v tujino.«
32. člen
Iz enotnega kontnega načrta se črta skupina kontov 47 – Sredstva nakazana neposrednim uporabnikom proračuna ter podskupina kontov 470 – Sredstva nakazana neposrednim uporabnikom proračuna.
33. člen
V okviru konta 7103 – Prihodki od premoženja se odpre nov podkonto, ki se glasi:
»710314 – Prihodki države od podeljenih koncesij za občasna in začasna dela študentov in dijakov.«
34. člen
V okviru konta 7141 – Drugi nedavčni prihodki odpre nov podkonto, ki se glasi:
»714116 – Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta.«
35. člen
Iz enotnega kontnega načrta se črta skupina kontov 77 – Prejeta sredstva iz proračuna za nadaljnjo porabo ter podskupina kontov 770 – Prejeta sredstva iz proračuna za nadaljnjo porabo.
36. člen
V okviru podskupine kontov 940 – Sklad namenskega premoženja v javnih skladih se naziva kontov 9400 in 9401 spremenita tako, da se glasita:
»9400 – Sklad namenskega premoženja v nepremičninskih skladih
9401 – Sklad namenskega premoženja v finančnih skladih.«
37. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-26/2004/2
Ljubljana, dne 12. marca 2004.
EVA 2004-1611-0081
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti