Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1514. Pravilnik o načinu sestave seznama upravičencev za vračila, in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Cankova, stran 3995.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 in 55/03) in 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 69/02) ter v skladu z 19. členom poslovnika o delu Občinskega sveta občine Cankova (Uradni list RS, št. 23/99 in 12/01) je Občinski svet občine Cankova na 12. redni seji dne 26. 3. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o načinu sestave seznama upravičencev za vračila, in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Cankova
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določijo upravičenci, zavezanci, višina vračila, način in pogoji vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Cankova. Ta pravilnik prav tako določa način sestave seznama fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci v razmerju do lokalne skupnosti, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračil ter pogoje in roke vračanja teh deležev.
2. člen
(upravičenci do vračila vlaganj)
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije, d.d., po tem pravilniku so fizične in pravne osebe oziroma njihovi pravni nasledniki, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka do 1. januarja 1995, na območju Občine Cankova, sklepale pogodbe z lokalno skupnostjo.
Pogodbe, izjave o pristopu, obračuni in ostali dokumenti, ki so jih posamezniki sklenili oziroma so bili izdani s strani ustreznih gradbenih odborov, v zvezi z pridobitvijo telefonskega priključka ali vlaganji v gradnjo javnega telefonskega omrežja, se štejejo kot ustrezna pogodba v skladu z zakonom. Če ti dokazi več ne obstojijo se lahko upošteva kot dokazilo o obstoju pogodbe tudi sezname vlagateljev iz zapisnikov ali arhivske dokumentacije lokalnih skupnosti.
3. člen
(zavezanec za vračilo vlaganj)
Zavezanec za vračila vlaganj fizičnim in pravnim osebam, iz drugega člena tega pravilnika je Občina Cankova, ki izvaja vračila vlaganj kot preneseno pristojnost na podlagi zakona ter pod pogoji in na način, določenim s tem pravilnikom. Občina je zavezanec do višine sredstev, ki jih prejme iz Republike Slovenije oziroma sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: sklad).
Vračilo vlaganj upravičencem se izvaja po prejemu vračil s strani zavezanca, Republike Slovenije oziroma sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: sklad).
4. člen
(vlaganje zahtevkov)
Občina Cankova bo v roku štirih mesecev od poziva, ki ga bo objavila komisija iz prvega odstavka 5. člena ZVVJTO, v Uradnem listu Republike Slovenije z dne 16. 2. 2004, vložila na pristojno državno pravobranilstvo zahtevek za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
Predlog pisne poravnave bo podan v pregled strokovni komisiji iz 6. člena, potrdi pa ga Občinski svet občine Cankova. Pisno poravnavo sklene župan. Podpisana pisna poravnava predstavlja neposredni izvršilni naslov v breme sklada iz katerega se bodo črpala sredstva za vračilo. V primeru, da predlog pisne poravnave s strani občinskega sveta ni sprejet, se postopek nadaljuje preko pristojnega sodišča.
5. člen
(pristojni organi)
Strokovne in tehnične naloge na podlagi zakona in tega pravilnika opravlja občinska uprava. Za izvedbo le-teh imenuje župan posebno komisijo.
V komisijo župan imenuje predsednika gradbenega odbora zadnje organizirane gradnje, podpredsednika gradbenega odbora zadnje organizirane gradnje in pa bivšo delavko krajevnega urada. Komisijo vodi njen predsednik. Z aktom o imenovanju komisije se določijo tudi naloge komisije, notranja razmerja in način dela komisije ter merila za plačilo dela članom komisije v skladu z veljavnimi občinskimi predpisi.
6. člen
(javni poziv)
Komisija objavi na krajevno običajen način poziv za prijavo podatkov o končnih upravičencih ali njihovih pravnih naslednikov, potrebnih za izvedbo vračila vlaganj. Rok za prijavo podatkov določi komisija v pozivu.
7. člen
(način sestave seznama končnih upravičencev)
Komisija pripravi in objavi predlog seznama končnih upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolaga občina, krajevna skupnost in druge pravne in fizične osebe.
Iz seznama mora biti razvidno:
– ime in priimek upravičenca, in njegovo stalno prebivališče,
– čas oziroma leto vplačila,
– priznana višina vlaganja.
Priznana višina vlaganja predstavlja vložek izražen v % celotne investicije preračunano v DEM oziroma ATS na dan sklenitve pogodbe oziroma na dan vplačila, če se ti dve vrednosti razlikujeta.
Delo je ovrednoteno na osnovi predračunov in obračunov izvajalcev.
Za sestavo podatkov si komisija na podlagi četrtega odstavka 8. člena zakona lahko pridobi podatke tudi iz arhiva ali dokumentacije s katero razpolaga Telekom Slovenije, d.d.. Predlog seznama komisija objavi na krajevno običajen način.
8. člen
Fizične osebe, ki jih ni na predlogu seznama končnih upravičencev, ali smatrajo, da podatki iz seznama niso pravilni lahko podajo na komisijo v roku 15 dni od objave predloga seznama pisni ugovor. K ugovoru morajo predložiti dokazila o pravnem naslovu in višini vlaganj, iz drugega člena tega pravilnika. O utemeljenosti ugovora odloča komisija, ki z odločbo vlogi ugodi, jo zavrže ali zavrne. Komisija lahko zahteva od vlagatelja, da ugovor dopolni, če je to potrebno. Komisija mora o ugovoru odločiti najkasneje v roku 30 dni. Zoper odločbo komisije se vlagatelj v roku 15 dni od prejema odločbe lahko pritoži pri župan Občine Cankova. Pritožba mora biti v pisni obliki in utemeljena. Odločba župana je dokončna.
9. člen
Na podlagi dokončnih odločb komisija ustrezno dopolni predlog seznama končnih upravičencev in ga da v potrditev Občinskemu svetu občine Cankova. Komisija je dolžna predlagati dopolnjen seznam v potrditev občinskemu svetu najkasneje v roku 60 dni od poravnave na državnem pravobranilstvu Republike Slovenije. Občinski svet občine Cankova potrdi seznam končnih upravičencev v roku 30 dni od predloga komisije. Tako potrjeni končni seznam upravičencev se objavi na krajevno običajen način.
10. člen
(način ugotavljanja sorazmernih deležev vlagateljev)
Osnovo za določitev sorazmernega deleža vračila, ki ga prejme vsak končni upravičenec predstavlja priznana višina vlaganja posameznega končnega upravičenca, objavljena v končnem seznamu upravičencev, zmanjšana za:
– morebitno neplačano priključnino, ki so jo v istem času na istem geografskem območju plačali naročniki PTT organizacij, ki takšnih pogodb niso sklenili,
– morebitni neplačani samoprispevek ali prispevek SIS.
11. člen
Če višina sredstev, ki jih prejme lokalna skupnost iz naslova vračanja vlaganj ne zadostujejo za povračilo vlaganj vseh končnih upravičencev do višine določene z prvim in drugim odstavkom tega člena, določi komisija sorazmerne deleže, ki jih prejmejo končni upravičenci tako, da se upravičencem zmanjša višina dejansko dodeljenega vračila v enakem odstotku, glede na največji dovoljeni delež vračila, ki bi jim pripadal na osnovi izračuna po prvem in drugem odstavku tega člena, sorazmerno razpoložljivim sredstvom, ki jih lokalna skupnost prejme iz naslova vračanja vlaganj od sklada.
12. člen
Vsakemu upravičencu komisija izda individualni sklep o dodeljeni višini vračila vlaganj in roku vračila. Zoper sklep je dovoljena pisna pritožba v roku 8 dni od pisnega prejema sklepa. Pritožba je dovoljena samo zoper izračun višine dodeljenega sredstva. Pritožba se vloži komisiji.
13. člen
(način in roki vračila prispevkov)
Prejeta vračila, lokalna skupnost po sklenjeni pisni poravnavi ali pravnomočno končanem sodnem postopku, vrne končnim upravičencem, v deležih, sorazmernim vlaganjem upravičencev iz seznama na način in pod pogoji, doseženimi s poravnavo in tem pravilnikom.
Občina prejeta vračila vrača posameznikom kot končnim upravičencem neposredno na račun upravičenca, ki ga je navedel v svoji prijavi, vse v roku 30 dni od dneva prejema sredstev s strani sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in pravnomočnosti individualnega sklepa iz 12. člena tega pravilnika. V primeru, da bo občina prejemala sredstva od sklada v več obrokih, se vračajo sredstva končnim upravičencem v obrokih z isto dinamiko v sorazmernih deležih glede na razpoložljiva sredstva.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34601-07/2004
Cankova, dne 26. marca 2004.
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti