Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1512. Odlok o komunalnih taksah, stran 3992.

Na podlagi zakona o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 18/91) zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 10/91), 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 69/02) je Občinski svet občine Cankova na 12. redni seji dne 26. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določa obveznost plačevanja komunalnih taks v Občini Cankova, taksni zavezanci, postopek odmere in višina ter plačilo takse.
2. člen
V Občini Cankova so predpisane naslednje komunalne takse:
1. za uporabo javnega pločnika in druge javne površine pred poslovnimi in drugimi objekti za opravljanje gostinske, trgovske in druge dejavnosti na teh površinah;
2. za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav, zabav in drugih kulturnih prireditev;
3. za uporabo javnih površin za druge začasne namene (stojnice, točilnice, cirkuse, postavitev šotorov itd.);
4. za uporabo plakatnih mest, ki jih določi pristojni organ občine ter za druge reklamne napise, objave in oglase, ki so pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih;
5. za uporabo vitrin v katerih se razstavlja blago zunaj poslovnih prostorov in
6. za uporabo glasbenih in igralnih sredstev v javnih lokalih, ki niso predmet zakona o igrah na srečo (igralni avtomati, biljard, igralne karte in podobno);
7. priložnostna sporočila.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
3. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali storitve, za katere so uvedene komunalne takse. V taksni tarifi je določeno, v katerih primerih je obračun, pobiranje in odvod pobrane takse dolžna zagotoviti pravna ali fizična oseba, ki ni taksni zavezanec. Takso odmerja in pobira Občinska uprava občine Cankova.
Pobiranje takse za enkratne prodaje, sejmi in druge prodaje, zavezanec taksno obveznost prijavi pri Občinski upravi občine Cankova in tam plača takso.
4. člen
Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti prijaviti pri Občinski upravi Občine Cankova pred začetkom uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta, prenehanje pa z dnem odstranitve oziroma uporabe le-tega. Prijava taksne obveznosti mora vsebovati podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in opis takšnega predmeta (površin, število ipd.).
Prav tako je taksni zavezanec dolžan prijaviti občinski upravi vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na evidenco in obračun komunalne takse.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno soglasje oziroma dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo tega. Izvajanje te določbe zagotovi pristojni organ, ki soglasje oziroma dovoljenje izda.
III. VIŠINA IN ODMERA KOMUNALNE TAKSE
5. člen
Takse se določijo v točkah. Višino komunalnih taks za posamezne taksne predmete oziroma storitve je določena v posebnem delu – tarifa komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
Vrednost točke na dan uveljavitve tega odloka znaša 10 SIT.
Spremembo vrednosti točke določi občinski svet na podlagi gibanja in rasti drobnoprodajnih cen življenjskih potrebščin enkrat letno, najpozneje do konca meseca decembra, za naslednje leto.
Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih.
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma z dnem začetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil Občinsko upravo občine Cankova o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, zaradi katere takšnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
6. člen
Komunalno takso plačujejo zavezanci v naprej, če ni v tem odloku drugače določeno. Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se ta z zamudnimi obrestmi prisilno izterja.
O plačilu komunalne takse se taksnemu zavezancu izda ustrezno potrdilo.
7. člen
Takso za pravne in fizične osebe odmerja z odločbo občinska uprava. Neplačano takso oziroma izterjavo lahko opravi Davčna uprava Republike Slovenije – Davčni urad Murska Sobota, izpostava Murska Sobota, na podlagi posebne pogodbe.
S posebno pogodbo se na davčni organ lahko prenese odmera, obračun, pobiranje in nadzor nad pobiranjem komunalne takse v skladu z predpisi o davčnem postopku.
8. člen
Komunalne takse se odmerijo, pobirajo in izterjujejo na podlagi prijav taksnih zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov, prijav pristojne inšpekcijske službe ter prijav službe komunalnega nadzora – režijskega obrata oziroma javnega komunalnega podjetja.
Pristojna inšpekcijska služba in služba komunalnega nadzora – režijski obrat oziroma javno komunalno podjetje na terenu ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverja resničnost prijavljenih podatkov taksne obveznosti.
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi pristojna inšpekcijska služba oziroma služba komunalnega nadzora – režijski obrat oziroma javno komunalno podjetje.
Za vzpostavitev evidence taksnih zavezancev je pristojen režijski obrat, ki je ustanovljen v sklopu občinske uprave oziroma javno komunalno podjetje.
9. člen
Komunalna taksa po tem odloku je prihodek proračuna Občine Cankova.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
10. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik:
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku,
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
Z denarno kaznijo od 15.000 SIT do 30.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 15.000 SIT do 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma že imajo nameščene taksne predmete, so dolžni omogočiti pri vzpostavitvi tovrstne evidence oziroma prijaviti taksno obveznost najkasneje 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila odloka o komunalnih taksah v Občini Cankova-Tišina (Uradni list RS, št. 75/96) in določila odloka o plakatiranju v Občini Cankova-Tišina (Uradni list RS, št. 56/96).
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-11/2004
Cankova, dne 26. marca 2004.
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l. r.
                                    POSEBNI DEL
               TARIFA KOMUNALNIH TAKS
  Tarifna številka 1 (uporaba javnih površin)
  Za uporabo javnega pločnika ali druge javne površine pred poslovnimi in
drugimi prostori za opravljanje gostinske, trgovske in drugih dejavnosti na teh
površinah se plača taksa po naslednjih kriterijih:
  Dnevno od m2 površine v uporabi se določi število točk:
  a) za gostinstvo, trgovino, slaščičarstvo   3 točke
  b) površina za namene gradbeništva
  (adaptacija poslovnih in stanovanjskih prostorov)
  – v turistični sezoni             2 točki
  – izven sezone                 1 točko
  Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne
površine po tej tarifni postavki.
  Pojasnilo:
  Z javnim prostorom po tej tarifi je mišljena celotna površina cest, pločnikov
trgov pred poslovnimi in drugimi objekti.
  Taksni zavezanec je tisti ki uporablja površine iz prejšnjega odstavka.
  Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine v nasprotju z določbami v
izdanem dovoljenju plača pristojno takso v dvojnem znesku.
 
  Tarifna številka 2 (uporaba trgov in drugo)
  Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov za razstavljanje
predmetov, prirejanje razstav, zabav in drugih kulturnih prireditev se plača
taksa:
  – za vsak uporabljeni m2 površine, dnevno    5 točk
  Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne
površine po tej tarifni številki.
  Pojasnilo:
  Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj zabavne
prireditve za gostinske namene.
 
  Taksna tarifa 3 (uporaba javnih površin za začasne namene)
  Za uporabo javnih površin za druge začasne namene (stojnice, točilni pulti,
zabaviščni park, postavitev šotorov ipd.) se plača taksa:
  – za kioske in stojnice nad 10 m2 /m2/     5 točk
  – za stojnice do 10 m2 /m2/          10 točk
  – za premične gostinske prikolice       200 točk
  – za cirkus in zabaviščni park /m2/       4 točk
  – za priložnostna parkirišča, dnevno      50 točk
  Javni zavodi, ki so financirani iz proračuna Občine Cankova so oproščeni
plačila takse, če so prostori uporabljeni za dejavnost, ki jo financira proračun.
  Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne
površine po tej tarifni številki.
  Pojasnilo:
  Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega prostora.
 
  Taksna tarifa 4 (uporabo plakatnih mest-reklame, napisi, objave, oglasi)
  Za uporabo plakatnih mest, ki jih določi pristojni organ občine ter za druge
reklamne napise, objave, oglase, ki so pritrjeni ali kako drugače označeni na
javnih mestih se plača taksa:
 
  1. če so trajnega značaja – letno glede na velikost:
--------------------------------------------------------------------
                        Točk      Točk
                     enostransko   dvostransko
--------------------------------------------------------------------
  – do 0,5 m2                1.000      1.800
  – od 0,51m2 do 1,0 m2           2.000      3.600
  – od 1,1 m2 do 2,0 m2           3.000      5.400
  – od 2,1 m2 do 3,0 m2           4.000      7.200
  – od 3,1 m2 do 4,0 m2           5.000      9.000
  – za vsak nadaljnji m2
    (od 0,1 m2 do1,0 m2)
    pa se za enostranski reklamni
    objekt doda 1.000 točk,
    za dvostranski pa se število
    točk, ki veljajo za enostranski
    pomnoži z 1.8.
  – jumbo panoji              10.000     18.000
--------------------------------------------------------------------
 
  2. Za vse vrste drugih reklamnih napisov, objav, oglasov, ki nimajo trajnega
značaja, glede na velikost, na dan:
 
--------------------------------------------------------------------
                        Točk      Točk
                     enostransko   dvostransko
--------------------------------------------------------------------
 
  – 0,5 m2                 4 točk     8 točk
  – od 0,5 m2 do 2,5 m2          10 točk     20 točk
  – od 2,5 m2 do 12 m2           30 točk     60 točk
--------------------------------------------------------------------
 
  3. Za plakate, za vsakega izobešenega, do 10 dni, 7 točk.
  Pojasnilo:
  a) smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu oziroma javni površini,
kadar je nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena nazven, v odprt
prostor, ne glede na lastništvo nepremičnine, na kateri je taksni predmet
nameščen;
  b) taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične osebe, ki izvajajo
oglaševanje oziroma reklamiranje. Če tako opredeljenih taksnih zavezancev ni
mogoče indentificirati, so takšni zavezanci lastniki takšnih predmetov-objektov
oziroma površin, na katerih je taksni predmet;
  c) plačila komunalne takse po tej tarifi so v okviru svojih dejavnosti
oproščene objave državnih in občinskih organov, objave političnih strank v
predvolilnem obdobju, objave kulturnih in športnih prireditev, kakor tudi reklamni
panoji na športnih igriščih, ki jih iz svoje dejavnosti objavljajo društva s
sedežem v Občini Cankova, reklamni napisi, ki opozarjajo na kulturne znamenitosti
ter objave dobrodelnih in humanitarnih organizacij;
  d) za taksni predmet se ne šteje ena zakonsko obvezna označba firme, na
zgradbi ali na zemljišču, kjer je sedež firme. Za firme, ki so registrirane na
območju Občine Cankova, pa še en taksni predmet izven zemljišča, kjer je sedež
firme.
 
  Taksna tarifa 5 (uporaba vitrin)
  Za uporabo vitrin v katerih se razstavlja blago zunaj poslovnih prostorov se
plača taksa:
  – do 2 m2               1500 točk letno
  – nad 2 m2              4000 točk letno.
  Pojasnilo:
  Javni zavodi, ki so financirani iz proračuna Občine Cankova, so oproščeni
plačila takse po tej tarifni številki, če se vitrina uporablja za namene, ki jih
financira proračun.
  Taksni zavezanec je lastnik vitrine.
 
  Taksna tarifa 6 (uporaba glasbenih in igralnih sredstev)
  Za uporabo glasbenih in igralnih sredstev v javnih lokalih, ki niso predmet
zakona o igrah na srečo (igralni avtomati, biljard, pikado, igralne karte ipd.) se
plača taksa:
  1. Elektronski igralni avtomat       4.000 točk
  2. Biljard (navaden ali avtomatski)     3.000 točk
  3. Glasbeni avtomati            1.500 točk
  4. Druga igralna sredstva          1.500 točk
  razen če ni drugače določeno z zakonom.
  Pojasnilo:
  Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski igralni avtomati in
video igre, razen tistih, od katerih se plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na
srečo.
  Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so namizni nogomet, košarka,
marjanca, pikado in podobne naprave ne glede na vrsto pogona in način plačevanja
uporabe sredstev.
  Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se taksa ne plača, razen v
tistih prostorih, ki služijo pridobitveni dejavnosti.
  Taksni zavezanec je pravna in fizična oseba, ki ima v svojem lokalu igralno
sredstvo ne glede nato ali je lastnik igralnega sredstva ali ne.
  Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije, kavarne, nočni
lokali, obrati ipd.), k tem lokalom spadajo pripadajoči vrtovi, terase, in drugi
prostori v katerih se zadržujejo gostje.
 
  Tarifna številka 7 (priložnostna sporočila)
  Za priložnostna sporočila, objave in razglase po lokalnih stabilnih in
mobilnih ozvočevalnih postajah z javnim oklicem in podobnimi sredstvi se plača
dnevno 500 točk.
  Pojasnilo:
  Taksni zavezanec po tej tarifni številki je tisti, ki izvaja sporočanje prek
ozvočevalnih sredstev.
  Zavezanec je dolžan taksno obveznost prijaviti in plačati pri Občinski upravi
občine Cankova pred pričetkom izvajanja sporočila.
  Glede oprostitve taksne obveznosti se smiselno uporablja drugi in šesti
odstavek tarifne številke 5.
  Vrednost točke znaša 10 SIT.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti