Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1540. Pravilnik o kazenski evidenci, stran 4023.

Na podlagi 135. člena zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 116/03 – prečiščeno besedilo), 103. in 105. člena kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr. in 23/99) ter 203., 204. in 207. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o kazenski evidenci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja kazensko evidenco, evidenco izrečenih vzgojnih ukrepov, evidenco o odločbah o prekrških, ki jih izdajo prekrškovni organi, evidenco pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških ter skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu.
2. člen
Ministrstvo za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) vodi kazensko evidenco in evidenco izrečenih vzgojnih ukrepov (v nadaljnjem besedilu: evidenca), evidenco pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških ter skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu.
3. člen
Kazenska evidenca se vodi za vse pravne in fizične osebe, obsojene za kazniva dejanja, storjena v Republiki Sloveniji, in za državljane Republike Slovenije, ki so jih za kazniva dejanja obsodila tuja sodišča, če so bili njihovi kazenski listi poslani ministrstvu.
Kazenska evidenca za fizične osebe obsega: osebne podatke o storilcih kaznivih dejanj; podatke o izrečenih kaznih, varnostnih ukrepih, pogojnih obsodbah, sodnih opominih in obsodbah, s katerimi je bila storilcem kaznivih dejanj, o katerih se vodi kazenska evidenca, oproščena kazen, ter o njihovih pravnih posledicah; poznejše spremembe o obsodbah oseb, ki so bile vpisane v kazensko evidenco, kakor tudi podatke o izvršeni kazni in o razveljavitvi vpisa neupravičene obsodbe.
Kazenska evidenca za pravne osebe obsega: polno ime in sedež, občino sedeža in matično številko pravne osebe, podatke o izrečenih kaznih, varnostnih ukrepih in pogojnih obsodbah, obsodbah, s katerimi je bila storilcem kaznivih dejanj, o katerih se vodi kazenska evidenca, oproščena kazen, ter o njihovih pravnih posledicah; poznejše spremembe o obsodbah oseb, ki so bile vpisane v kazensko evidenco, kakor tudi podatke o izvršeni kazni in o razveljavitvi vpisa neupravičene obsodbe.
4. člen
Evidenca izrečenih vzgojnih ukrepov se vodi za vse mladoletne in mlajše polnoletne storilce kaznivih dejanj, ki so bila storjena v Republiki Sloveniji, in za tiste osebe, ki so jim vzgojni ukrep izrekla tuja sodišča, če so bili njihovi kazenski listi poslani ministrstvu.
Evidenca izrečenih vzgojnih ukrepov obsega: osebne podatke o mladoletniku oziroma mlajšem polnoletniku, podatke o izrečenih vzgojnih ukrepih ter podatke o izvršenih vzgojnih ukrepih oziroma druge podatke, ki se nanašajo na izvrševanje vzgojnih ukrepov.
5. člen
Evidenca prekrškovnih organov o izdanih odločbah o prekrških obsega: podatke o storilcu prekrška, pravno opredelitev prekrška, podatke o izdani odločbi o prekršku in podatke o izrečenih sankcijah.
6. člen
Evidenca pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških obsega: podatke o storilcu prekrška, pravno opredelitev prekrška, podatke o pravnomočni sodbi oziroma sklepu o prekršku in podatke o izrečenih sankcijah.
7. člen
Skupna evidenca kazenskih točk v cestnem prometu obsega: osebne podatke o storilcu prekrška, podatke o izrečenem številu kazenskih točk, podatke o pravnomočnih odločbah o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.
II. VODENJE EVIDENC
8. člen
Evidenca, evidenca pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških ter skupna evidenca kazenskih točk v cestnem prometu se vodijo po sistemu elektronske obdelave podatkov, evidenca odločb o prekrških, ki jih izdajo prekrškovni organi, pa lahko tudi po sistemu kartoteke.
9. člen
V evidenco se za vsako osebo vpišejo naslednji podatki:
1. ime in priimek, za poročene ženske tudi dekliški priimek, vzdevek in morebitno lažno ime, datum rojstva;
2. matična številka;
3. kraj, občina in upravna enota, v kateri je rojen, za obsojenca, rojenega v tujini pa tudi država;
4. državljanstvo;
5. stalno oziroma začasno prebivališče z navedbo naslova stanovanja ob izreku sodbe;
6. naziv in naslov sodišča, za tuje sodišče pa ime države; številka in datum izreka odločbe sodišča prve stopnje, datum pravnomočnosti oziroma datum odločbe višjega sodišča, če je bila z njo spremenjena odločba sodišča prve stopnje;
7. zakonsko ime kaznivega dejanja z navedbo odstavka in člena zakona, ki je bil uporabljen;
8. vrsta kazni oziroma vzgojnega ukrepa in varnostnega ukrepa, ki se vpisuje v evidenco, z navedbo trajanja izrečene kazenske sankcije;
9. vse spremembe v zvezi z vpisanimi podatki z navedbo organa, ki je izdal odločbo, in podatki o njej.
10. člen
Poleg podatkov iz prejšnjega člena vsebuje evidenca tudi razpoložljive podatke o kaznih in vzgojnih ukrepih, ki so jih izrekla državljanom Republike Slovenije in tujcem, ki stalno živijo v Republiki Sloveniji, tuja sodišča.
Če se ime in priimek osebe, ki se vpišeta v evidenco, izgovarjata drugače, kot se pišeta, in je njuna izgovorjava znana, je treba voditi podatke tudi pod fonetičnim zapisom imena in priimka te osebe ter označiti povezavo med temi podatki.
11. člen
V evidenco odločb o prekrških, ki jih izdajo prekrškovni organi, se vpišejo naslednji podatki:
1. ime in priimek, za poročene ženske tudi dekliški priimek, vzdevek in morebitno lažno ime;
2. matična številka, za tujce datum rojstva, enotno matično številko za pravno osebo;
3. naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča za fizično osebo oziroma firmo ter sedež pravne osebe;
4. zakonsko ime prekrška z navedbo odstavka in člena zakona, ki je bil uporabljen;
5. številko in datum izdane odločbe o prekršku;
6. vrsto sankcije z navedbo njenega trajanja;
7. vse spremembe v zvezi z vpisanimi podatki.
12. člen
V evidenco pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških se poleg podatkov iz prejšnjega člena vpišejo še naziv in naslov sodišča, datum, ko je postala odločba sodišča prve stopnje pravnomočna, številko in datum odločbe višjega sodišča, če je bila z njo spremenjena odločba sodišča prve stopnje.
13. člen
V skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu se vpišejo naslednji podatki:
1. ime in priimek, za poročene ženske tudi dekliški priimek, vzdevek in morebitno lažno ime;
2. matična številka, za tujce datum rojstva;
3. naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča;
4. zakonsko ime prekrška z navedbo odstavka in člena zakona, ki je bil uporabljen;
5. naziv in naslov sodišča, številko in datum izdane odločbe, število izrečenih kazenskih točk;
6. naziv in naslov sodišča, številko in datum pravnomočne odločbe o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi doseženega ali preseženega z zakonom določenega števila kazenskih točk v cestnem prometu;
7. vse spremembe v zvezi z vpisanimi podatki.
III. VPIS PODATKOV V EVIDENCE
14. člen
Vpis podatkov v evidenco, evidenco odločb o prekrških, ki jih izdajo prekrškovni organi, evidenco pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških in v skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: evidence) se opravi na podlagi podatkov iz pravnomočnih sodnih odločb in drugih aktov.
15. člen
Podatke vpisujejo neposredno v evidence praviloma organi, pri katerih le-ti nastanejo.
Sodišče oziroma organ iz prejšnjega odstavka tega člena mora poslati podatke, ki se vpisujejo v evidenco, ministrstvu v petnajstih dneh od dneva, ko je nastalo dejstvo, ki ga je treba vpisati, oziroma od dneva, ko je bil obveščen o takem dejstvu.
Podatki iz prvega odstavka tega člena se pošiljajo na obrazcu št. 1, ki je objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del.
16. člen
Pri elektronskem vodenju evidenc se vzporedno vodita dve rezervni kopiji, od katerih mora biti ena shranjena na prenosnem mediju in ustrezno zavarovana. Vodenje vzporednih kopij se mora opraviti najmanj enkrat dnevno.
IV. IZBRIS OBSODBE IZ EVIDENC
17. člen
Ministrstvo opravi izbris obsodbe iz evidenc na podlagi odločbe o izbrisu obsodbe oziroma pravnomočne sodne odločbe o izbrisu obsodbe ali na podlagi odloka organa, pristojnega za pomilostitev, s katerim se nalaga njen izbris, ali na podlagi amnestije.
Ministrstvo opravi izbris kazenskih točk v cestnem prometu po uradni dolžnosti, ko izve za dejstvo, ki je podlaga za izbris vseh ali le določenega števila kazenskih točk v cestnem prometu.
18. člen
Ministrstvo uradno preverja v evidencah, ali so potekli v zakonu predpisani roki za izbris posamezne obsodbe iz evidenc.
Ministrstvo obvesti o poteku roka za izbris obsodbe organ, ki je pristojen izdati odločbo o izbrisu obsodbe.
V obvestilu iz prejšnjega odstavka tega člena se navedejo še drugi podatki o obsodbi, vpisani v evidenco.
19. člen
Po izbrisu obsodbe se podatki izločijo iz evidenc in shranijo v zbirki dokumentarnega gradiva.
20. člen
Določbe 17. do 19. člena veljajo smiselno tudi za izbris pravnomočnih sodb in sklepov v evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških.
V. DAJANJE PODATKOV IZ EVIDENC
21. člen
Evidence in akti, na podlagi katerih se vanje vpisujejo podatki, so zaupne narave.
Podatki iz evidenc se smejo dati samo pod pogoji, ki so predpisani v zakonu, na podlagi zahteve, predložene v skladu s 105. in 86. členom kazenskega zakonika ter 207. člena zakona o prekrških.
22. člen
Ministrstvo mora preveriti, ali je zahteva, da se dobijo podatki iz evidenc, v skladu z zakonom in s tem pravilnikom.
Pri dajanju odgovora se mora ministrstvo omejiti le na vprašanja, ki so postavljena v zahtevi.
23. člen
Če ministrstvo ugotovi, da v zahtevi niso navedeni razlogi, zakaj se zahtevajo podatki, ali da v zahtevi ni drugih potrebnih podatkov, da bi bilo mogoče po njej postopati, povabi njenega vložnika, naj v določenem roku zahtevo pojasni oziroma dopolni.
Če vložnik v določenem roku zahteve ne pojasni oziroma dopolni, se po njej ne postopa.
24. člen
Če zahteva državljan podatke o tem, da je bil ali da ni bil obsojen, zaradi uveljavitve svojih pravic, mora v zahtevi navesti, katere pravice namerava uveljavljati.
Ministrstvo izda potrdilo na zahtevo iz prvega odstavka tega člena na obrazcu št. 2, ki je objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del.
V potrdilu iz drugega odstavka tega člena se izbrisana obsodba ne sme navesti.
25. člen
Podatki o obsodbah, ki so jih izrekla tuja sodišča, se smejo dajati samo organom iz tretjega odstavka 105. člena in 86. člena kazenskega zakonika.
26. člen
Podatki iz zbirke dokumentarnega gradiva se smejo dati samo pod pogoji, določenimi z zakonom.
VI. HRAMBA DOKUMENTARNEGA GRADIVA
27. člen
Podatki iz evidence se po izbrisu na prenosnem mediju hranijo trajno.
Podatki v zbirki dokumentarnega gradiva se hranijo tako, da je gradivo ustrezno zavarovano pred uničenjem in izgubo ter da je onemogočena neupravičena uporaba gradiva.
28. člen
Izhodni in vhodni dokumenti (vloge in potrdila) se v zbirki dokumentarnega gradiva hranijo dve leti.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
29. člen
Do vzpostavitve ustreznih elektronskih povezav, pošiljajo ministrstvu podatke, ki se vpisujejo v evidenco:
1. podatke o zakonskem imenu kaznivega dejanja oziroma prekrška z navedbo odstavka in člena zakona, ki je bil uporabljen, o vrsti in višini kazni, vrsti varnostnega ukrepa oziroma o vrsti in trajanju vzgojnega ukrepa, vrsti sankcije za prekršek, o izrečenem številu kazenskih točk, oziroma o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, kakor tudi vse spremembe v zvezi z omenjenimi podatki – sodišče, ki je sodilo na prvi stopnji;
2. podatke o pomilostitvi – sodišče, ki mu je pristojni organ poslal odločbo o pomilostitvi;
3. podatke iz pravnomočnih obsodilnih sodb, ki so jih izrekla tuja sodišča – organ, ji je prejel omenjene podatke od tujega organa, v slovenskem jeziku;
4. podatke o vsaki izvršitvi kazni, vzgojnega ukrepa oziroma sankcije za prekršek – organ, pristojen za izvršitev kazni, vzgojnega ukrepa oziroma sankcije za prekršek;
5. podatke o ustavitvi postopka izvršitve kazni, vzgojnega ukrepa oziroma sankcije za prekršek – pristojno sodišče.
30. člen
Do vzpostavitve ustreznih elektronskih povezav za izbris obsodbe iz evidence pošlje ministrstvu:
1. pravnomočni sodni sklep o izbrisu pogojne obsodbe oziroma pravnomočno sodno odločbo o izbrisu obsodbe iz evidence na obsojenčevo prošnjo – sodišče, ki je izdalo takšen sklep oziroma takšno odločbo;
2. odločbo o pomilostitvi, s katero se nalaga izbris obsodbe – sodišče, ki mu je pristojni organ poslal takšno odločbo;
3. odločbo o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi doseženega ali preseženega z zakonom določenega števila kazenskih točk (v cestnem prometu) – sodišče, ki je izdalo takšno odločbo na prvi stopnji.
31. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o kazenski evidenci in o evidenci izrečenih vzgojnih ukrepov (Uradni list RS, št. 26/95).
32. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2005.
Št. 714-07-1/2004
Ljubljana, dne 30. marca 2004.
EVA 2004-2011-0025
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti