Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1526. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2004, stran 4002.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02; odločbe US 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 55/99 in 108/03), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02 in 110/02) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Komen na 14. redni seji, dne 1. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Komen za leto 2004
1. člen
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2004 določa obseg javne porabe Občine Komen za leto 2004 in način izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in izdatki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih (v SIT):
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)           618,023.800
   Tekoči prihodki (70+71)                420,728.000
70  Davčni prihodki                    305,481.000
   700 Davki na dohodek in dobiček            250,272.000
   703 Davki na dohodek in dobiček            28,655.000
   704 Domači davki na blago in storitve         26,554.000
   706 Drugi davki                         –
71  Nedavčni prihodki                   115,247.000
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                   101,970.000
   711 Takse in pristojbine                2,496.000
   712 Denarne kazni                     31.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        8,950.000
   714 Drugi nedavčni prihodki               1,800.000
72  Kapitalski prihodki                  74,600.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       34,900.000
   721 Prihodki od prodaje zalog                  –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nematerialnega premoženja            39.700.000
73  Prejete donacije                    11,450.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov          2,450.000
   731 Prejete donacije iz tujine             9,000.000
74  Transferni prihodki                  111,245.800
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij             101,145.800
741  Prej. sred. iz držav. prorač. iz sred.
   prorač. Evropske unije                 10,100.000
 
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)             660,772.580
40  Tekoči odhodki                    225,543.720
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         34,642.000
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
     varnost                       5,328.500
   402 Izdatki za blago in storitve           184,073.220
   403 Plačila domačih obresti                   –
   409 Rezerve                       1,500.000
41  Tekoči transferi                   215,834.860
   410 Subvencije                     2,150.000
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                 90,580.000
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                    21,502.160
   413 Drugi tekoči domači transferi           101,602.700
   414 Tekoči transferi v tujino                  –
42  Investicijski odhodki                 175,700.000
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        175,700.000
43  Investicijski transferi                43,694.000
   430 Investicijski transferi              43,694.000
 III. Proračunski presežek (I.-II.)
   (proračunski primanjkljaj)              -25,748.780
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev (750-751+752)          –
   750 Prejeta vračila danih posojil                –
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440-441+442)                      –
44  Dana posojila in poveč. kapitalskih deležev           –
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV. - V.)                 –
 
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)                       –
50  Zadolževanje                          –
   500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)                      –
55  Odplačila dolga                         –
   550 Odplačila domačega dolga
IX.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
   na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         -25,748.780
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)                 –
XI.  Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III)      25,748.780
XII. Stanje sredstev na računih
   dne 31.12. preteklega leta                   –
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Komen so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki so sestavni del tega odloka. V posebnem delu proračuna, ki je tudi sestavni del proračuna je prikazana podrobnejša razčlenitev sredstev po posameznih namenih in uporabnikih.
Sestavni del proračuna so tudi načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2004–2007.
3. člen
Občina se lahko zadolži na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo za finance ni izdalo soglasja, so nični.
4. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvideni za posamezne namene.
Na osnovi soglasja župana se lahko za posamezno investicijsko nalogo prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena v načrtu razvojnih programov.
5. člen
Sredstva proračuna se posrednim proračunskim porabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno v obliki dvanajstine, razen investicijskih transferov, kjer se sredstva nakazujejo na osnovi dokumentacije o že opravljenih investicijah.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
6. člen
Razdelitev sredstev proračunskih postavk namenjenim društvom in zvezam, ki niso posredni ali neposredni proračunski uporabniki in katerih višina ni določena s proračunom, se razdeli na osnovi razpisa.
7. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini določeni s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah. Sredstva rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve do višine 500.000 SIT odloča župan na podlagi predloga občinske uprave in o uporabi sredstev pisno obvesti občinski svet. O uporabi sredstev nad višino 500.000 SIT odloča Občinski svet občine Komen s posebnim odlokom.
8. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Neposredni porabniki proračuna plačujejo obveznosti za že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana le izjemoma, in sicer ob primernem zavarovanju predplačil.
9. člen
Namenski prihodki proračuna za leto 2004 so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se uporabljajo za odhodke bilance prihodkov in odhodkov ali za izdatke v računu financiranja:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), ki se po kriterijih vlade uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu;
– taksa za obremenjevanje vode na podlagi uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/00, 49/01);
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 49/02);
– samoprispevki, ki jih uvedejo vaške skupnosti;
– drugi prihodki, ki jih vaške skupnosti pridobijo za svoje naloge (najem grobov, drugi namenski prispevki vaške skupnosti).
10. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračuna se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
11. člen
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih postavk. O prerazporeditvi odloča župan.
O izvršenih prerazporeditvah sredstev mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu, in sicer z obravnavo realizacije proračuna za I. polletje in z zaključnim računom.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni možno.
12. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančna služba proračuna občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.
13. člen
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.
14. člen
Župan je pooblaščen da odloča:
– o uporabi splošne proračunske rezerve za premalo predvidene odhodke in nepredvidene odhodke, ki so nujna za izvrševanje zakonskih in pogodbenih obveznosti,
– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve realne vrednosti,
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi največ do 5% sprejetega proračuna,
– o razdelitvi sredstev iz postavke finančnih pomoči župana, ki so zajete v proračunskih postavkah številka 01.02.06.17, 08.05.01.04, 10.01.05.21,
– v drugih primerih, ko to določa zakon.
15. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino s katero se izkazuje obveznost za izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave – skrbniki proračunskih postavk, ki so zadolženi za posamezna področja izvrševanja proračuna v skladu s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest in delovnih razmerij v Občinski upravi občine Komen in sklepa direktorja občinske uprave.
Izdatke vaške skupnosti preverja in pisno potrdi predsednik posamezne vaške skupnosti.
16. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 40302-02/03-7
Komen, dne 1. aprila 2004.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti