Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1530. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan za leto 2003, stran 4007.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00; Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 – odločbe US; Uradni list RS, št. 100/00 – sklep US), tretjega odstavka 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02) ter 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01, 44/03), je Občinski svet občine Škocjan na 12. redni seji dne 9. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2003 (v nadaljevanju: zaključni račun).
2. člen
Zaključni račun – splošni del na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov               v tisoč SIT
Skupina / Podskupina kontov           Zaključni račun leta 2003
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)               440.671
   Tekoči prihodki (70+71)                    192.284
70  Davčni prihodki                        150.383
   700 Davki na dohodek in dobiček               107.913
   703 Davki na premoženje                    5.667
   704 Domači davki na blago in storitve             36.803
   706 Drugi davki                          –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                       41.901
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                       30.290
   711 Takse in pristojbine                    1.184
   712 Denarne kazni                        210
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             84
   714 Drugi nedavčni prihodki                  10.133
72  Kapitalski prihodki                       2.346
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in neop. dolg. sredstev                  2.346
73  Prejete donacije                          –
74  Transferni prihodki                      246.041
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij                246.041
 
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)                 394.741
40  Tekoči odhodki                        100.622
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim             18.670
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost         2.403
   402 Izdatki za blago in storitve               78.549
   403 Plačila domačih obresti                    –
   409 Rezere                           1.000
41  Tekoči transferi                       157.205
   410 Subvencije                        14.561
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                     40.212
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                       19.450
   413 Drugi tekoči domači transferi               82.982
   414 Tekoči transferi v tujino                   –
42  Investicijski odhoki                      75.564
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            75.564
43  Investicijski transferi6                    1.350
   430 Investicijski transferi                  61.350
III. Proračunski presežek (I-II)
   (proračunski primankljaj)                   45.930
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb            v tisoč SIT
Skupina /Podskupina kontov            Zaključni račun leta 2003
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev (750+751+752)                6.527
75  Prejeta vračila danih posojil                  6.527
   750 Prejeta vračila danih posojil               6.527
   751 Prodaja kapitalskih deležev                  –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije                –
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441+442)                       204
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev          204
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           204
VI. Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.)           6.323
 
C)  Račun financiranja                    v tisoč SIT
Skupina /Podskupina kontov            Zaključni račun leta 2003
VII. Zadolževanje (500)                         –
50  Zadolževanje                            –
VII. Odplačilo dolga                           –
55  Odplačilo dolga                           –
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
   (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)              52.253
X.  Neto financiranje (VI. – IX.)                 45.930
3. člen
Sestavni del tega odloka so strukturni in vsebinski dokumenti zaključnega računa po navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01).
4. člen
Zaključni račun rezervnega sklada:             SIT
– prenos sredstev iz leta 2002 v višini      7,063.941,63
– prihodke v višini                1,543.325,73
– odhodke v višini                  480.240,00
– presežek odhodkov nad prihodki          8,127.027,36
5. člen
Presežek prihodkov nad odhodki iz zaključnega računa v višini 52,253.361,14 se prenese v splošni sklad in se uporabi za plačila nastalih in neporavnanih obveznosti v letu 2003 in za financiranje novih nalog v skladu s sprejetim proračunom za leti 2004 in 2005.
6. člen
Ostanek sredstev rezervnega sklada se prenese v rezervni sklad proračuna Občine Škocjan za leto 2003 (Uradni list RS, št. 108/01) in se uporabi za namene določene v 48. členu zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-0002/04
Škocjan, dne 9. marca 2004.
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti