Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1525. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2003, stran 4001.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 52/01; odl. US 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 59/99 in 108/03), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 98., 90., in 99. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02), 2., 16. in 18. člena navodila o pripravi zaključnega računa občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila (Uradni list RS, št. 12/01), 20. do 29 in 51. člena zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02), 6. do 12. člena, ter 26. in 27. člena pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03 in 134/03; odslej pravilnik o sestavljanju letnih poročil) in 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Komen na 14. redni seji dne 1. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2003, ki zajema prihodke in odhodke enotnega zakladniškega podračuna Občine Komen.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2003 obsega:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)         662,178.850
    Tekoči prihodki (70+71)              387,704.892
70   Davčni prihodki                  286,110.941
    700 Davki na dohodek in dobiček          235,109.589
    703 Davki na premoženje              22,867.855
    704 Domači davki na blago in storitve       28,133.497
    706 Drugi davki                       –
71   Nedavčni prihodki                 101,593.951
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                 93,153.544
    711 Takse in pristojbine              1,950.077
    712 Denarne kazni                   49.927
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      4,345.165
    714 Drugi nedavčni prihodki             2,095.238
72   Kapitalski prihodki                251,015.470
    720 Prihodki od prodaje
      osnovnih sredstev               234,856.719
    721 Prihodki od prodaje zalog                –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja          16,158.751
73   Prejete donacije                  4,567.720
    730 Prejete donacije iz domačih virov         774.714
    731 Prejete donacije iz tujine           3,793.006
74   Transferni prihodki                18,890.768
    740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij           18,890.768
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)           643,620.070
40   TEKOČI ODHODKI                  222,300.913
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       26,508.603
    401 Prispevki delodajalcev
      za socialno varnost               3,749.977
    402 Izdatki za blago in storitve         119,815.697
    403 Plačila domačih obresti            70,726.636
    409 Rezerve                     1,500.000
41   Tekoči transferi                 160,400.533
    410 Subvencije                    640.080
    411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom               100,258.835
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                  18,921.014
    413 Drugi tekoči domači transferi         40,580.604
    414 Tekoči transferi v tujino                –
42   Investicijski odhodki               226,617.129
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev      226,617.129
43   Investicijski transferi              34,301.495
    430 Investicijski transferi            34,301.495
 
III.  Proračunski presežk (I.-II.)            18,558.780
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
    in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)    7,190.000
750  Prejeta vračila danih posojil            7,190.000
    750 Prejeta vračila danih posojil              –
    751 Prodaja kapitalskih deležev           7,190.000
    752 Kupnine iz naslova privatizacije            –
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev (440+441+442)                    –
44   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       –
    440 Dana posojila                      –
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb         –
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije     –
VI.  Prejeta minus dana posojila
    in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)      7,190.000
 
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje (500)                     –
50   Zadolževanje                        –
    500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)                    –
55   Odplačila dolga                       –
    550 Odplačila domačega dolga
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             25,748.780
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX)         -25,748.780
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)            -18,558.780
3. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Komen po zaključnem računu proračuna za leto 2003 izkazujejo naslednje stanje:
prenos sredstev iz leta 2002           2,040.545,07 SIT
prihodki sredstev v letu 2003           1,500.000,00 SIT
odhodki sredstev v letu 2003            124.148,52 SIT
stanje denarnih sredstev rezerv 31. 12. 2003   3,416.396,55 SIT
Denarna sredstva rezervnega sklada se vodijo na skupnem enotnem zakladniškem računu Občine Komen
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski svet občine Komen in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-01/04
Komen, dne 1. aprila 2004.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti