Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2476. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro - Slovenija, p.o., v Javno podjetje Elektro - Slovenija, d.o.o.
2543. Uredba o koncesijah za izkoriščanje vode iz vodnih virov L-1/97 in SK-2/98 za oskrbo prebivalstva s pitno vodo

Sklepi

2477. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Velikega vojvodstva Luksemburg v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom

MINISTRSTVA

2478. Odredba o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2000
2479. Sklep o določitvi višine in načina obračunavanja stroškov za opravljene preglede carinskega blaga
2480. Pravilnik o spremembah pravilnika o sestavi, organizaciji in nalogah Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj
2481. Pravilnik o spremembi pravilnika o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije
2482. Navodilo o spremembi navodila o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega programa
2483. Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj
2484. Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
2485. Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole
2486. Pravilnik o šolskem redu za glasbene šole
2487. Pravilnik o publikaciji o glasbeni šoli
2488. Pravilnik o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah
2489. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja znanosti in tehnologije
2490. Navodilo centrom za socialno delo o načinu izvajanja nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
2491. Odločba o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
2544. Pravilnik o reševalcih iz vode

BANKA SLOVENIJE

2492. Sklep o spremembi sklepa o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje vrednostne papirje v Republiki Sloveniji
2493. Sklep o spremembi sklepa o pogojih in načinu nakupa vrednostnih papirjev v tujini
2494. Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovcev za 1.000, 500 in 100 tolarjev
2495. Sklep o izročitvi bankovca za 500 tolarjev v obtok
2496. Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 200 tolarjev
2497. Sklep o izročitvi bankovca za 200 tolarjev v obtok
2498. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o enotni tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
2499. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 4. 6. do 10. 6. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2500. Sklep o določitvi najnižjega in najvišjega zneska ter načinu določitve odškodnine v skupnem znesku v regresnih zadevah

OBČINE

Bloke

2501. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Bloke

Brežice

2502. Sklep o povečanju cen komunalnih storitev v Občini Brežice

Celje

2503. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija
2504. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Osenca
2505. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje II
2506. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Trnovlje pod avtocesto
2507. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje celjskega Starega gradu
2508. Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti

Cerkno

2509. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi Sklada za razvoj malega gospodarstva občin Idrija in Cerkno

Črenšovci

2510. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Črenšovci
2511. Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja odraslih občanov Občine Črenšovci

Gornji Petrovci

2512. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.

Grad

2513. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2001
2514. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Grad za leto 2001

Grosuplje

2515. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje
2516. Sklep o oprostitvi plačila nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče

Ivančna Gorica

2517. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2001

Kamnik

2518. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno v Tuhinju
2519. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja B5-Perovo

Križevci

2520. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2001
2521. Sklep o povišanju ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Križevci v letu 2001

Novo mesto

2522. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za romsko naselje Žabjak
2523. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto
2524. Sklep o spremembi imena ureditvenega načrta za oskrbni center Mercator - KZ Krka ob Šentjernejski cesti v Novem mestu
2525. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za lokacijski načrt za objekte sušenja blata iz čistilnih naprav v Novem mestu)
2526. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za oskrbno storitveni center ob Šentjernejski cesti v Novem mestu
2527. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za lokacijski načrt za rekonstrukcijo regionalne ceste R3-667/5846 na odseku Vel. Brusnice - Ratež vključno z rekonstrukcijo križišča z regionalno cesto v Ratežu, križišča z lokalno cesto LC 1295200 Vel. Brusnice - Leskovec ter z ureditvijo avtobusne postaje v Vel. Brusnicah s spremljajočimi objekti) b) osnutka odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo regionalne ceste R3-667/5846 na odseku Vel. Brusnice - Ratež vključno z rekonstrukcijo križišča z regionalno cesto v Ratežu, križišča z lokalno cesto LC 1295200 Vel. Brusnice - Leskovec

Rogašovci

2528. Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti

Slovenj Gradec

2529. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2000
2530. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah odloka o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih aktov sprejetih v obdobju do leta 2000 s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do leta 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 za območje Mestne občine Slovenj Gradec
2531. Program priprave ureditvenega načrta "Sušilnica"

Slovenska Bistrica

2532. Odlok o redarski službi v Občini Slovenska Bistrica
2533. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih občanov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
2534. Merila za razdelitev proračunskih sredstev postavke 3.5.4. Sofinaciranje kakovostnega in vrhunskega športa, v letu 2001

Šalovci

2535. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Šentjur pri Celju

2536. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur pri Celju za leto 2000
2537. Odlok o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 2001

Škofja Loka

2538. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2001
2539. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Škofja Loka
2540. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Starega Dvora
2541. Program priprave ureditvenega načrta Gramoznica Reteče

Zreče

2542. Sklep o povišanju cene toplotne energije
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti