Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2540. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Starega Dvora, stran 4977.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju, 25. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 16. redni seji dne 17. 5. 2001 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Starega Dvora
1. člen
1. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1996 do leta 2000 (objavljen v UVG, št. 14/86, 3/89 in Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00 in 28/01) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (objavljen v UVG, št. 14/86, 3/89 in Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00 in 28/01) (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskih aktov), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter sredstva potrebna za njihovo pripravo.
Ta program določa nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo.
2. člen
2. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se nanašajo na območje, ki ga na severu omejuje stanovanjsko-obrtna cona Virmaše (SO/1), na jugozahodu in zahodu cona P2, na vzhodu regionalna cesta Škofja Loka–Kranj, na jugu pa sega do meje naselja Grenc.
Površine znotraj območja bodo namenjene za:
– trgovsko-poslovna cona (cona A),
– stanovanjsko-obrtna cona z zelenim pasom (cona B), preko katere je predvidena tudi trasa Selške obvoznice.
Območje sprememb in dopolnitev planskih aktov obsega naslednje parcele: 315/3, 312, 311/1, 311/2, 305/1, 305/2, 296/1, 296/3, 296/2, 1363/2, 1366/1, 1366/4, 284, 285, 274, 273/1, 273/3, 287/1, 275/2, 244/1, 247/1, 1366/3, 237/2, 248, 239/1, 239/2, 231/3, 231/1, 219/1, 219/8, 322/7, 322/6, 322/5, 322/4, 322/3, 322/8, 322/12, 322/2, 322/10, 322/9, 322/11, 328/1, 328/7, 328/6, 328/2, 328/3, 338/3, 338/6, 338/5, 338/1, 338/2, 342/1, 342/2, *137, 1369, 344, 355, 357, 343/1, 343/2, 243/3, *108, 369/1, 369/3, 369/2–del, 383–del, 392–del, 391–del, 389, 388, 501/1–del, 500/2, 502, 513, 514–del, 520, 528–del in 519–del vse k.o. Stari Dvor.
Območje se bo urejalo z prostorskimi izvedbenimi načrti, in sicer ločno za Trgovsko-poslovni center Stari Dvor in za stanovanjsko-obrtno cono. Območje predvideno za Selško obvoznico se bo urejalo ločeno s posebnim aktom.
3. člen
3. Strokovne podlage
Pri pripravi osnutka sprememb in dopolnitev planskih aktov se morajo upoštevati že izdelane strokovne podlage in pridobljeni podatki, podatke o naravnih lastnostih prostora, strokovne podlage za varstvo naravne in kulturne dediščine ter upoštevati navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).
Pred izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev planskih aktov je potrebno izdelati naslednje strokovne podlage:
A) Trgovsko-poslovna cona
– razvoj trgovine v širšem in ožjem vplivnem območju Škofje Loke,
– utemeljitev smotrnosti postavitve trgovskega centra z vidika ekonomike,
– študija prometa (priključevanje na regionalno cesto, upoštevati odmike od regionalne ceste za potrebe širitve ter izgradnje pločnikov in kolesarske steze, promet znotraj prelaganega območja, parkirne površine…),
– strokovne podlage za komunalno infrastrukturo,
B) Stanovanjsko-obrtna cona z zelenim pasom
– študija poselitve,
– program stanovanjske gradnje v Občini Škofja Loka,
– študija malega gospodarstva v Občini Škofja Loka,
– študija vplivov na okolje,
– študija prometa znotraj območja (dovozi, parkirišča) in priključevanje na regionalno cesto,
– strokovne podlage za komunalno infrastrukturo.
Potrebne posebne strokovne podlage za Selško obvoznico bodo določene za celotno traso obvoznice.
Če se tekom postopka pokaže potreba po dodatnih strokovnih podlagah, oziroma le-te zahteva eden od soglasjedajalcev ali eden od sodelujočih organov in organizacij, jih mora investitor zagotoviti.
4. člen
4. Organizacija in koordinacija priprave sprememb in dopolnitev
Nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv za območje cone A je Merkur d.d., za cono B pa Občina Škofja Loka.
Koordinator postopka sprememb in dopolnitev planskih aktov je Občina Škofja Loka.
5. člen
5. Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov ter dajejo pogoje in soglasja so:
– Ministrstvo za okolje in prostor,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Kranj,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine,
– Ministrstvo za kulturo,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
– Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo,
– Ministrstvo za promet in zveze.
– Elektro Gorenjska, p.o. Kranj,
– upravljavec komunalne infrastrukture (plin, kanalizacija, vodovod),
– Telekom Kranj,
– Družba za državne ceste,
– Občina Škofja Loka.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka morajo pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov podati pogoje v roku tridesetih dni. Če v predpisanem roku pogoji niso dani, se šteje, da jih nimajo in njihovo sodelovanje in soglasje ni potrebno.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev planskega akta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
V fazi priprave predloga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev.
6. člen
6. Terminski plan
Cone med seboj niso terminsko odvisne. V primeru, da nosilec ene izmed con pripravi predpisane strokovne podlage ter pridobi mnenja in soglasja pristojnih soglasjedajalcev, lahko nadaljuje postopek, ne glede na to, v kateri fazi je nosilec druge cone. V tem primeru se nadaljnji postopek lahko vodi ločeno za posamezne cone. V nadaljnjih fazah se postopka lahko spet združita, če so dani pogoji za to:
– občinski svet občine Škofja Loka sprejme program priprave sprememb in dopolnitev planskih aktov;
– izdelovalec pripravi osnutek sprememb in dopolnitev planskih aktov;
– osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se dostavi občinskemu svetu po pridobitvi pogojev soglasjedajalcev in pridobitvi posebnih strokovnih podlag;
– Občinski svet občine Škofja Loka sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov, sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine in sedežu prizadete KS za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee;
– javna obravnava se izvede na sedežu Občine Škofja Loka v času trajanja javne razgrnitve;
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov;
– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi poročila župana oziroma občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge;
– po sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz prejšnje alinee izdelovalec izdela dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev planskih aktov v skladu s sprejetimi stališči občinskega sveta;
– po sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz prejšnje alinee naloži župan občinski strokovni službi, da poskrbi za pripravo usklajenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje (v nadaljevanju: MOP) s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v nadaljevanju: republiški prostorski plan);
– po sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti sprememb in dopolnitev planskih aktov občine z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana, župan posreduje usklajen predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na občinski svet s predlogom, da o predmetnih spremembah in dopolnitvah občinskih planskih aktov razpravlja in jih sprejme z odlokom v enofaznem (skrajšanem) postopku.
– odlok se objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
7. Sredstva
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov, pripravo strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, za organizacijo in druga potrebna sredstva zagotovi za območje cone A podjetje Merkur d.d, za ostali del pa Občina Škofja Loka.
8. člen
8. Končna določba
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine Škofja Loka.
Št. 30000-0008/00
Škofja Loka, dne 17. maja 2001.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti