Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2536. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur pri Celju za leto 2000, stran 4975.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) ter 15. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 20. seji dne 21. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur pri Celju za leto 2000
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šentjur pri Celju za leto 2000.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šentjur pri Celju izkazuje:
----------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov               SIT
I. Skupni prihodki               1.482,650.482,80
II. Skupaj odhodki               1.463,580.310,54
III. Proračunski presežek             19,070.172,26
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
V. Dana posojila
VI. Prejeta minus dana posojila
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačevanje dolga              19,070.172,26
IX. Neto zadolževanje               19,070.172,26
X. Zmanjšanje sredstev na računu
----------------------------------------------------------------
3. člen
Sredstva rezerv znašajo 17,304.690,90 tolarjev. Pregled prihodkov in odhodkov in njegove razporeditve je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-8/01-100
Šentjur pri Celju, dne 21. maja 2001.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost