Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2485. Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole, stran 4912.

Na podlagi 24. člena zakona o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 19/00) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o šolskem koledarju za glasbene šole
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja razporeditev organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela (v nadaljnjem besedilu: pouk), roke za razpis vpisa, roke za sprejemni preizkus, izpite in izdajo predpisanih listin, proste dneve, razporeditev in trajanje šolskih počitnic za učence ter razporeditev letnega dopusta, izobraževanja in spopolnjevanja strokovnih delavcev šole.
II. VPIS IN SPREJEMNI PREIZKUS
2. člen
Glasbena šola vpisuje otroke oziroma učence na podlagi razpisa za vpis, ki ga objavi od 3. do 15. maja za naslednje šolsko leto.
V razpisu glasbena šola navede izobraževalni program, instrumente oziroma predmete, za katere se bo izvajal pouk, predvideno število učencev in njihovo starost ter druge pogoje za vpis.
3. člen
Sprejemni preizkus se opravlja v glasbeni šoli v rednem roku od 20. do 30. maja in v naknadnem roku od 20. do 25. avgusta.
4. člen
Glasbena šola vpisuje učence v 1. razred od 1. do 10. junija, v 2. in višje razrede pa od 20. do 24. junija za naslednje šolsko leto.
Glasbena šola lahko vpisuje učence iz prejšnjega odstavka tudi naknadno, in sicer od 26. do 31. avgusta.
III. ŠOLSKO LETO
5. člen
Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta.
Če je 1. september petek, se pouk začne naslednji ponedeljek; če je dan, določen za konec pouka, ponedeljek, se pouk konča predhodni petek.
IV. POUK
6. člen
Pouk v šolskem letu je organiziran v dveh ocenjevalnih obdobjih.
Prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do 31. januarja, drugo pa od 1. februarja do 24. junija.
7. člen
Pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov po 5 dni v tednu. Izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole.
8. člen
Tedenski razpored ur pouka po predmetniku in tedenski razpored drugega vzgojno-izobraževalnega dela se določita z urnikom.
V skladu z izobraževalnim programom traja ura individualnega pouka 20, 30 oziroma 45 minut, ura skupinskega pouka pa 45 oziroma 60 minut.
Če skupinski pouk traja strnjeno 3 oziroma 4 ure dnevno, imajo po drugi uri pouka učenci 10- do 15-minutni odmor.
V. POUKA PROSTI DNEVI
9. člen
Pouka prosti dnevi so:
– z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti dnevi,
– šolske počitnice in nedelje,
– sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom šole drugače določeno.
Pouka prost dan je tudi dan šole, ko šola organizira različne dejavnosti in aktivnosti, opredeljene v letnem delovnem načrtu.
Glasbena šola lahko v letnem delovnem načrtu določi, da se en dan pouka v šolskem letu izvede v drugem terminu, kot ga za pouk določa šolski koledar. O tem mora pisno obvestiti ministrstvo, pristojno za šolstvo, in navesti razloge za izvedbo pouka v drugem terminu.
10. člen
Prazniki v Republiki Sloveniji so:
– 1. in 2. januar, novo leto,
– 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik,
– 27. april, dan upora proti okupatorju,
– 1. in 2. maj, praznik dela,
– 25. junij, dan državnosti,
– 1. november, dan spomina na mrtve,
– 26. december, dan samostojnosti.
Prazniki iz prejšnjega odstavka so dela prosti dnevi.
Dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji so tudi:
– velikonočna nedelja in ponedeljek, velika noč,
– binkoštna nedelja, binkošti,
– 15. avgust, Marijino vnebovzetje,
– 31. oktober, dan reformacije,
– 25. december, božič.
Če je praznik Republike Slovenije oziroma dela prost dan v Republiki Sloveniji nedelja, se ne prenaša na naslednji delovni dan.
11. člen
Učenci glasbenih šol imajo: jesenske, novoletne, zimske, prvomajske in poletne počitnice.
Jesenske počitnice trajajo praviloma en teden v času praznikov (31. oktober, 1. november). Ti prazniki so sestavni del počitnic.
Novoletne počitnice trajajo od 25. decembra do izteka novoletnih praznikov.
Zimske počitnice trajajo en teden in so razporejene v dve časovni obdobji izmenično po območjih.
Prvo obdobje se začne tretji ponedeljek v februarju, drugo obdobje pa naslednji ponedeljek.
Učenci glasbenih šol z območja mestnih občin Ljubljana, Maribor, Ptuj ter občin Brezovica, Dobrova–Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice; Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana v Slovenskih goricah, Šentilj; Ptuj, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale; Cerknica, Loška dolina, Bloke; Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin; Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica; Hrastnik; Idrija, Cerkno; Kamnik, Komenda; Kočevje, Kostel, Osilnica; Litija; Logatec; Ormož; Ribnica, Loški potok, Sodražica; Trbovlje; Vrhnika, Borovnica, Horjul; Zagorje ob Savi imajo zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se začne z liho letnico, kadar se šolsko leto začne s sodo letnico, pa v drugem obdobju.
Učenci glasbenih šol z območja vseh drugih občin v Republiki Sloveniji imajo zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se začne s sodo letnico, kadar se šolsko leto začne z liho letnico, pa v drugem obdobju.
Prvomajske počitnice se začnejo 27. aprila in trajajo do izteka prvomajskih praznikov.
Letne počitnice trajajo od konca pouka do 31. avgusta.
VI. DOPUSTI, IZOBRAŽEVANJE IN SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV
12. člen
Strokovni delavci izrabijo letni dopust med jesenskimi, novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami, večino dopusta pa med poletnimi počitnicami. V teh obdobjih se lahko vključujejo tudi v programe strokovnega izobraževanja in spopolnjevanja v skladu z letnim delovnim načrtom šole.
13. člen
Šola za vsakega strokovnega delavca z letnim delovnim načrtom načrtuje med jesenskimi ali zimskimi počitnicami najmanj 2 dni, med poletnimi počitnicami pa najmanj 3 dni strokovnega izobraževanja in spopolnjevanja.
Strokovno izobraževanje in spopolnjevanje se lahko načrtuje namesto med jesenskimi ali zimskimi počitnicami tudi na proste sobote.
VII. ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV
14. člen
Letne izpite učenci opravljajo v junijskem roku od 11. do 20. junija; v jesenskem roku od 20. do 31. avgusta in od 10. do 15. septembra ter v zimskem roku od 20. do 30. januarja.
Učenci zaključnega razreda osnovne šole in zaključnega razreda srednje šole lahko v glasbeni šoli opravljajo letni izpit tudi v majskem roku od 15. do 20. maja.
Popravne izpite učenci opravljajo od 20. do 30. junija ali od 20. do 30. avgusta.
Popravni izpit učenec lahko opravlja le enkrat v posameznem šolskem letu in le enkrat v istem vzgojno-izobraževalnem obdobju.
V teh rokih lahko opravljajo izpite tudi učenci, ki niso vpisani v glasbene šole.
Izjemoma lahko ravnatelj določi tudi dodatne izpitne roke.
VIII. RAZDELITEV OBVESTIL IN SPRIČEVAL
15. člen
Pisna obvestila o učnem uspehu učencev ob koncu posameznih ocenjevalnih obdobij se učencem razdelijo zadnji dan pouka v posameznem ocenjevalnem obdobju.
Spričevala o končanem razredu (letna spričevala) in spričevala o končani glasbeni šoli se učencem razdelijo zadnji dan pouka oziroma najkasneje tri dni po končanem pouku.
V obvestila in spričevala se vpiše datum zadnjega dne pouka v ocenjevalnem obdobju oziroma šolskem letu oziroma dan, ko je učenec opravil popravni ali letni izpit.
IX. IZVAJANJE PRAVILNIKA
16. člen
Minister, pristojen za šolstvo, za vsako šolsko leto do konca junija izda podrobnejša navodila o razporeditvi pouka, počitnic in pouka prostih dni, rokih za opravljanje izpitov ter datumih razdelitve obvestil in spričeval.
17. člen
Glasbena šola lahko v soglasju s pristojno šolsko upravo ravna drugače, kot je določeno s tem pravilnikom, kadar je to potrebno zaradi izrednih okoliščin ali drugih utemeljenih razlogov, ne more pa začeti pouka pred 1. septembrom.
18. člen
Če glasbena šola zaradi ukrepov iz prejšnjega člena v času, ki je določen za pouk, ne more izpolniti izobraževalnega programa, ga mora izpolniti na način in v roku, ki ga določi pristojna šolska uprava.
X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Do ustanovitve šolskih uprav opravlja naloge iz 17. in 18. člena tega pravilnika ministrstvo, pristojno za šolstvo.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednjii dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-81/2001
Ljubljana, dne 17. maja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti