Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2531. Program priprave ureditvenega načrta "Sušilnica", stran 4966.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec dne 15. 5. 2001 sprejel
P R O G R A M
priprave ureditvenega načrta »Sušilnica«
1. člen
Izhodišča za pripravo ureditvenega načrta
Po veljavnih spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986–2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986–1990, dopolnjenega v letih 1990 in 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99, popravek Uradni list RS, št. 23/00) je predvidena izdelava Ps 1 – Podgorska cesta, ki je v sklepu o programu priprave prostorsko izvedbenih aktov v Mestni občini Slovenj Gradec za obdobje 2000–2015 (Uradni list RS, št. 62/00) opredeljen kot ureditveni načrt »Sušilnica«. Programsko se v tej coni umeščajo storitvene dejavnosti in logistika, proizvodni »software« in transportne dejavnosti.
2. člen
Priprava ureditvenega načrta
1. Območje urejanja in obseg priprave zazidalnega načrta
Območje urejanja vključuje še nepozidani prostor jugovzhodno med Podgorsko cesto do obstoječih obrtnih delavnic, skladišč in objektov Kmetijske zadruge Slovenj Gradec. Površina območja urejanja (ocenjena na podlagi grafične metode iz karte M 1:5000) je 2.26 ha.
Ob pripravi ureditvenega načrta bo treba posebno pozornost prometnemu urejanju in izstopu na Podgorsko cesto predvsem zaradi tovornega prometa iz parkirišč.
Ureditveni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97; v nadaljevanju: ZUNDPP) in podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno veljavne strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi ureditevenega načrta so:
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986–2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986–1990, dopolnjenega v letih 1990 in 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99, popravek Uradni list RS, št. 23/00),
– odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij popisnih oziroma matičnih okolišev Slovenj Gradca s Starim trgom, Pamečami, Podgorjem, Šmartnim in Mislinjo (Uradni list SRS, št. 4/88),
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve, okoljevarstvene študije),
– vse predhodne študije o vplivu dejavnosti na širšo okolico.
3. Posebne strokovne podlage za ureditveni načrt
V skladu z ZUNDPP in podzakonskim navodilom o vsebini strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) se za izdelavo osnutka ureditvenega načrta pripravijo posebne strokovne podlage, ter poročilo o presoji vplivov na okolje, kolikor se v postopku izdelave in sprejema ugotovi, da je to poročilo potrebno.
4. Organi in organizacije, ki morajo dati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka ureditvenega načrta:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Dravograd, Mariborska c. 2, Dravograd,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Slovenj Gradec, Meškova 21, Slovenj Gradec,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Mariboru, Slomškov trg 6, Maribor,
– Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova 12, Slovenj Gradec,
– Telekom Slovenije, PE Maribor, Titova c. 38, Maribor,
– Vodnogospodarski sektor Drava Ptuj, Glavni trg 19c, Maribor,
– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Partizanska 12, Slovenj Gradec,
– Geoplin, Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
– Colatio plin Slovenj Gradec, Meškova 21, Slovenj Gradec.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za ureditveni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred začetkom priprave ureditvenega načrta morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca ureditvenega načrta podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi usmeritvami, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka načrta. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh od zahteve. V fazi priprave predloga ureditvenega načrta s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v UN soglašajo.
5. Vsebina ureditvenega načrta
Zazidalni načrt se pripravi kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 30. člena ZUNDPP.
3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja ureditvenega načrta
Za navedeni ureditveni načrt se pridobijo ponudbe izvajalcev (najmanj tri) med katerimi se izbere najugodnejša.
Sklene se pogodba za izdelavo osnutka prostorsko izvedbenega akta – ureditvenega načrta z izbranim izdelovalcem.
Osnutek ureditvenega načrta se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag in programske zasnove.
Po ugotovitvi občinske strokovne službe, da osnutek akta vsebuje vse sestavine predpisane s programom priprave, župan predlaga občinskemu svetu, da se osnutek javno razgrne.
Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka PIN; sklep o javni razgrnitvi se objavi v javnih glasilih oziroma drugih sredstvih javnega obveščanja.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec.
Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka UN.
Po končani javni razgrnitvi obravnava Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec pripombe in predloge ter zavzame do njih stališče. Na podlagi teh stališč se osnutek UN dopolni, pridobe soglasja pristojnih organov, organizacij oziroma skupnosti ter pripravijo druge potrebne tehnične rešitve.
Župan Mestne občine Slovenj Gradec posreduje tako dopolnjen osnutek UN občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem UN z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
4. člen
Organizacija priprave ureditvenega načrta
Naročnik UN je Mestna občina Slovenj Gradec. Koordinator pri izdelavi je župan Mestne občine Slovenj Gradec oziroma po njegovem pooblastilu strokovni sodelavec za področje urejanja prostora.
5. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu mestne občine Slovenj Gradec.
Št. 350-043-002/2001
Slovenj Gradec, dne 16. maja 2001.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti