Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2541. Program priprave ureditvenega načrta Gramoznica Reteče, stran 4979.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 18. in 98. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 16. redni seji dne 17. 5. 2001 sprejel
P R O G R A M
priprave ureditvenega načrta Gramoznica Reteče
I. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO UREDITVENEGA NAČRTA
1. člen
S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (U.V.G., št. 14/86,3/89 in Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00 in 28/01) objavljenih v Uradnem listu RS, št. 28/01 je območje Gramoznice Reteče predvideno za izkoriščanje gramoza.
2. člen
S tem programom priprave se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejema ureditvenega načrta Gramoznica Reteče.
Določijo se subjekti, ki sodelujejo pri sprejemu ureditvenega načrta, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave ureditvenega načrta ter sredstva potrebna za njegovo pripravo.
3. člen
Ureditveni načrt mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegih v prostor, navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov ter zakonom o varstvu okolja.
II. PRIPRAVA UREDITVENEGA NAČRTA
1. Meja ureditvenega območja
4. člen
Površina ureditvenega načrt meri okoli 28,5 ha in vključuje parcele št.: 428, 430, 431, 433/1, 433/2, 433/3, 435, 436, 438, 440, 441, 442, 445, 446, 448, 547, 548, 553/1, 553/2, 554/1, 554/2, 555, 562, 563/1, 563/2, 566/1, 566/2, 567, 573, 574, 577, 578, 580/2, del 583, 584, 585, 587, del 588, del 591, 592, 593, del 595/1, del 595/2, 595/3, 598/1, del 598/2, 599/1, 599/2, 600, del 601, del 604, 605, del 610/1, 610/2, del 610/3, 611, 613/3, 613/3, del 616, 617, 618, del 619/1, 619/2, del 622, 623, 625, del 626, del 776, del 779, 1062/1, 1065, 1067, vse k.o. Reteče.
2. Strokovne podlage
5. člen
Pri izdelavi ureditvenega načrta se upoštevajo izdelane strokovne podlage, ki so bile pripravljene za izdelavo planskih aktov občine in za prostorske ureditvene pogoje Občine Škofja Loka, podatki o naravnih lastnostih prostora in strokovne podlage za varstvo naravne in kulturne dediščine. Obstoječe strokovne podlage se dopolni z ažurnimi podatki in študijami.
6. člen
V skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor in s podzakonskim navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), se za izdelavo ureditvenega načrta pripravijo posebne strokovne podlage, kjer se upošteva pogoje in omejitve, ki so predpisani za urejanje prostora v obravnavanem območju in zahteve organov, organizacij in skupnosti, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov.
Glede na pomen in lego obravnavanega območja se pred izdelavo ureditvenega načrta izdela še naslednje posebne strokovne podlage in študije:
– ustrezna geodetska podlaga,
– geološko-geotehnične in hidrološke analize,
– presoja vplivov na okolje,
– načrt sanacije,
– program faznosti izkopa.
III. NOSILCI V POSTOKU PRIPRAVE
7. člen
Investitor ureditvenega načrta je podjetje SGP Tehnik d.d., Škofja Loka.
Izdelovalec ureditvenega načrta bo izbran s strani investitorja.
Koordinator izdelave je Občina Škofja Loka.
IV. SOGLASJEDAJALCI
8. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati pogoje ter soglasja in mnenja za pripravo osnutka ureditvenega načrta so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Kranj,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Izpostava Kranj,
3. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Ljubljana,
4. Elektro Gorenjske p.o. Kranj, PE Kranj,
5. Telekom Slovenije, PE Kranj,
6. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj,
7. Loška komunala (vodovod, kanalizacija, plinovod),
8. pristojni soglasjedajalec za ceste,
9. Slovenske železnice,
10. Občina Škofja Loka.
Če se v postopku priprave ureditvenega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku. Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo pred začetkom priprave ureditvenega načrta pogoje, ki jih mora pripravljalec ureditvenega načrta upoštevati pri njegovi pripravi.
9. člen
Soglasjedajalci morajo posredovati svoje pogoje v 30 dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev, sicer se šteje, da pogojev nimajo in njihovo sodelovanje in soglasje ni potrebno.
Na izdelani osnutek ureditvenega načrta morajo v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, koliko je izdelovalec ureditvenega načrta upošteval zahtevane pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
V. TERMINSKI PLAN
10. člen
Osnutek ureditvenega načrta se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag in programa priprave.
Osnutek ureditvenega načrta se dostavi občinskemu svetu po pridobitvi pogojev soglasjedajalcev in pridobitvi in dopolnitvi posebnih strokovnih podlag ter presoje vplivov na okolje.
Občinski svet občine Škofja Loka sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta, sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu občine in na sedežu Krajevne skupnosti Reteče za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
Javna obravnava se izvede na sedežu Občine Škofja Loka v času trajanja javne razgrnitve.
Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka ureditvenega načrta.
Po končani javni razgrnitvi Občinski svet občine Škofja Loka zavzame stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve.
Po sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz prejšnje alinee izdelovalec ureditvenega načrta izdela dopolnjen osnutek v skladu s sprejetimi stališči občinskega sveta.
Župan Občine Škofja Loka posreduje predlog ureditvenega načrta občinskemu svetu v obravnavo in predlaga sprejem ureditvenega načrta z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
VI. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskim svetu občine Škofja Loka.
Št. 35200-0166/01
Škofja Loka, dne 17. maja 2001.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti