Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2484. Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole, stran 4909.

Na podlagi 36. in 80. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96 in 33/97) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o šolskem koledarju za osnovne šole
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja vpis učencev v osnovno šolo, razporeditev pouka, pouka proste dneve in razporeditev ter trajanje šolskih počitnic v šolskem letu za učence osnovne šole ter razporeditev letnega dopusta, izobraževanja in spopolnjevanja strokovnih delavcev osnovne šole. Pravilnik opredeljuje tudi roke za preverjanje in ocenjevanje znanja učencev osnovne šole ter roke za obveščanje staršev o učnem uspehu učencev ter način izvajanja šolskega koledarja.
S tem pravilnikom se ureja šolski koledar za učence osemletne osnovne šole in za učence devetletne osnovne šole.
II. VPIS
2. člen
(vpis učencev)
Osnovna šola vpisuje otroke v prvi razred osemletne osnovne šole v mesecu septembru za naslednje šolsko leto, v prvi razred devetletne osnovne šole pa v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.
III. ŠOLSKO LETO
3. člen
(šolsko leto)
Šolsko leto se začne 1. septembra in se konča 31. avgusta.
Če je 1. september petek, se pouk začne naslednji ponedeljek; če je dan, določen za konec pouka ponedeljek, se pouk konča predhodni petek.
IV. POUK
4. člen
(ocenjevalna obdobja)
Vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku (v nadaljnjem besedilu: pouk) osnovna šola izvaja v treh ocenjevalnih obdobjih.
Prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do 24. decembra, drugo ocenjevalno obdobje pa od 25. decembra do 31. marca.
Tretje ocenjevalno obdobje traja do 24. junija, razen za učence osmega razreda osemletne osnovne šole oziroma za učence devetega razreda devetletne osnovne šole, za katere pouk traja do 15. junija.
5. člen
(trajanje pouka)
Pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov po 5 dni v tednu. Izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole.
6. člen
(urnik)
Tedenski razpored ur pouka po predmetniku in tedenski razpored drugega vzgojno-izobraževalnega dela se določi z urnikom.
Ura pouka traja praviloma 45 minut.
Med urami pouka imajo učenci najmanj 5 minut odmora, najmanj enkrat dnevno pa praviloma 20 do 30 minut odmora.
V. POUKA PROSTI DNEVI
7. člen
(pouka prosti dnevi)
Pouka prosti dnevi so:
– z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti dnevi,
– šolske počitnice in nedelje,
– sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom šole drugače določeno.
Pouka prost dan je tudi dan šole, ko šola organizira različne dejavnosti in aktivnosti, opredeljene v letnem delovnem načrtu šole.
Šola lahko v letnem delovnem načrtu določi, da se en dan pouka v šolskem letu izvede v drugem terminu, kot ga za pouk določa šolski koledar. O tem mora pisno obvestiti ministrstvo, pristojno za šolstvo, in navesti razloge za izvedbo pouka v drugem terminu.
8. člen
(prazniki in dela prosti dnevi)
Prazniki v Republiki Sloveniji so:
– 1. in 2. januar, novo leto,
– 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik,
– 27. april, dan upora proti okupatorju,
– 1. in 2. maj, praznik dela,
– 25. junij, dan državnosti,
– 1. november, dan spomina na mrtve,
– 26. december, dan samostojnosti.
Prazniki iz prejšnjega odstavka so dela prosti dnevi.
Dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji so tudi:
– velikonočna nedelja in ponedeljek, velika noč,
– binkoštna nedelja, binkošti,
– 15. avgust, Marijino vnebovzetje,
– 31. oktober, dan reformacije,
– 25. december, božič.
Če je praznik Republike Slovenije oziroma dela prost dan v Republiki Sloveniji nedelja, se ne prenaša na naslednji delovni dan.
9. člen
(počitnice)
Učenci osnovnih šol imajo: jesenske, novoletne, zimske, prvomajske in poletne počitnice.
Jesenske počitnice trajajo praviloma en teden v času praznikov (31. oktober, 1. november). Ti prazniki se vključujejo v počitnice.
Novoletne počitnice trajajo od 25. decembra do izteka novoletnih praznikov.
Zimske počitnice trajajo en teden in so razporejene v dve časovni obdobji izmenično po območjih.
Prvo obdobje se začne tretji ponedeljek v februarju, drugo obdobje pa naslednji ponedeljek.
Učenci osnovnih šol z območja mestnih občin Ljubljana, Maribor in Ptuj ter občin: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Cerkno, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Idrija, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostelj, Litija, Logatec, Loška dolina, Loški potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Benedikt, Cerkvenjak, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče-Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Ptuj, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana, Sveti Andraž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale imajo zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se začne z liho letnico, kadar se šolsko leto začne s sodo letnico, pa v drugem obdobju.
Učenci osnovnih šol z območja vseh drugih občin v Republiki Sloveniji imajo zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se začne s sodo letnico, kadar se šolsko leto začne z liho letnico, pa v drugem obdobju.
Prvomajske počitnice se začnejo 27. aprila in trajajo do izteka prvomajskih praznikov.
Letne počitnice trajajo od konca pouka do 31. avgusta.
VI. DOPUSTI, IZOBRAŽEVANJE IN SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV
10. člen
(izraba letnega dopusta strokovnih delavcev)
Strokovni delavci izrabijo letni dopust med jesenskimi, novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami, večino dopusta pa med poletnimi počitnicami. V teh obdobjih se lahko vključujejo tudi v programe strokovnega izobraževanja in spopolnjevanja v skladu z letnim delovnim načrtom šole.
11. člen
(strokovno izobraževanje in spopolnjevanje)
Šola za vsakega strokovnega delavca z letnim delovnim načrtom načrtuje med jesenskimi ali zimskimi počitnicami najmanj 2 dni, med poletnimi počitnicami pa najmanj 3 dni strokovnega izobraževanja in spopolnjevanja.
Strokovno izobraževanje in spopolnjevanje se lahko načrtuje namesto med jesenskimi ali zimskimi počitnicami tudi na proste sobote.
VII. SKUPINSKO PREVERJANJE ZNANJA ZA UČENCE OSMEGA RAZREDA OSEMLETNE OSNOVNE ŠOLE
12. člen
(roki za izvedbo skupinskega preverjanja znanja)
Učenci osmega razreda osemletne osnovne šole opravljajo poskusno skupinsko preverjanje znanja v mesecu februarju.
Učenci osmega razreda osemletne osnovne šole opravljajo skupinsko preverjanje znanja v rednem roku, praviloma v drugi polovici meseca maja, in v naknadnem roku v prvi polovici meseca junija.
VIII. PREVERJANJE ZNANJA Z NACIONALNIMI PREIZKUSI ZNANJA OB KONCU PRVEGA IN DRUGEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI
13. člen
(roki za izvedbo preverjanja znanja)
Preverjanje znanja ob koncu prvega in drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja se izvedejo v spomladanskem roku, praviloma v mesecu maju.
IX. ZAKLJUČNO PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI
14. člen
(rok za poskusno zaključno preverjanje in ocenjevanje znanja)
Učenci devetega razreda devetletne osnovne šole opravljajo poskusno zaključno preverjanje in ocenjevanje znanja v mesecu februarju.
15. člen
(roki za izvedbo zaključnega preverjanja in ocenjevanja znanja)
Zaključno preverjanje in ocenjevanje znanja se izvede v rednem in naknadnem spomladanskem roku ter v izrednem roku v mesecu avgustu.
16. člen
(ponovno opravljanje zaključnega preverjanja in ocenjevanja znanja)
Učenec, ki ni uspešno opravil zaključnega preverjanja in ocenjevanja znanja v določenem šolskem letu, lahko ponovno opravlja zaključno preverjanje in ocenjevanje znanja do zaključka naslednjega šolskega leta v rokih iz prejšnjega člena tega pravilnika.
X. RAZREDNI, PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI
17. člen
(roki za razredne, predmetne in popravne izpite)
Učenci osnovne šole opravljajo razredne, predmetne in popravne izpite v mesecu juniju in v mesecu avgustu tistega šolskega leta, v katerem so obiskovali pouk, oziroma v katerem so bili vpisani.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka učenci osmega razreda osemletne osnovne šole lahko opravljajo popravne izpite tudi večkrat in sicer do konca koledarskega leta, v katerem so obiskovali pouk oziroma so bili vpisani. Te roke šola določi sama.
Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena učenci devetega razreda devetletne osnovne šole lahko opravljajo razredne, predmetne in popravne izpite tudi večkrat, in sicer do konca naslednjega šolskega leta v naknadnih rokih. Šola mora učencem omogočiti najmanj štiri naknadne izpitne roke. Te roke šola določi sama.
XI. OBVEŠČANJE O USPEHU UČENCEV
1. Obvestila
18. člen
(obveščanje med šolskim letom)
Obvestila o učnem uspehu učencev ob koncu posameznih ocenjevalnih obdobij se učencem razdelijo zadnji dan pouka v posameznem ocenjevalnem obdobju.
19. člen
(učenci devetega razreda devetletne osnovne šole)
Najmanj tri dni pred zaključkom pouka v devetem razredu osnovna šola učencem izda obvestilo o ocenah, s katerimi so učitelji ocenili učenčevo znanje iz predmetov v devetem razredu.
2. Izkazi in spričevala
20. člen
(razdelitev izkazov in spričeval)
Učencem osemletne osnovne šole se izkazi o šolskem uspehu, spričevala o končanem razredu in spričevala o končani osnovni šoli razdelijo zadnji dan pouka.
Učencem od prvega do osmega razreda devetletne osnovne šole se spričevala razdelijo zadnji dan pouka.
Učenci devetega razreda prejmejo zaključno spričevalo po preteku najmanj treh dni od zaključka pouka v devetem razredu.
Učencem, ki so opravljali popravne, razredne oziroma predmetne izpite, se spričevala razdelijo najkasneje v treh dneh po opravljenem izpitu.
XII. OBVEŠČANJE O DOSEŽENEM USPEHU PRI SKUPINSKEM PREVERJANJU ZNANJA ZA UČENCE OSMEGA RAZREDA OSEMLETNE OSNOVNE ŠOLE
21. člen
(roki za obveščanje)
Obvestila o doseženem uspehu učencev osmega razreda osemletne osnovne šole pri skupinskem preverjanju znanja se učencem razdelijo najkasneje v desetih dneh po opravljenem preverjanju znanja.
XIII. OBVEŠČANJE O REZULTATIH, DOSEŽENIH PRI PREVERJANJU IN OCENJEVANJU ZNANJA OB KONCU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH OBDOBIJ V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI
22. člen
(roki za obveščanje)
Učenci tretjega in šestega razreda devetletne osnovne šole prejmejo obvestilo o rezultatih, doseženih pri preverjanju znanja ob koncu prvega in drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja, istočasno s spričevalom.
Učenci devetega razreda prejmejo obvestilo o doseženih ocenah pri zaključnem preverjanju in ocenjevanju znanja zadnji dan pouka.
XIV. IZVAJANJE PRAVILNIKA
23. člen
(podrobnejša navodila o šolskem koledarju)
Minister, pristojen za šolstvo, za vsako šolsko leto posebej izda podrobnejša navodila o:
1. razporeditvi pouka, počitnic in pouka prostih dni, rokih za predmetne, razredne in popravne izpite ter datumih razdelitve obvestil, izkazov in spričeval,
2. izvedbi skupinskega preverjanja znanja za učence osmega razreda osemletne osnovne šole z datumi:
– opravljanja poskusnega skupinskega preverjanja znanja,
– opravljanja skupinskega preverjanja znanja,
– seznanitve učencev z dosežki na skupinskem preverjanju znanja,
– razdelitve obvestil o doseženem uspehu učencev na skupinskem preverjanju znanja,
3. izvedbi preverjanja in ocenjevanja znanja ob koncu vzgojno-izobraževalnih obdobij v devetletni osnovni šoli z datumi:
– preverjanja znanja ob koncu prvega in drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja,
– opravljanja poskusnega zaključnega preverjanja in ocenjevanja znanja,
– opravljanja zaključnega preverjanja in ocenjevanja znanja,
– posredovanja podatkov šol Državnemu izpitnemu centru o številu učencev, ki bodo opravljali preverjanje in ocenjevanje znanja ob koncu vzgojno-izobraževalnih obdobij,
4. datumih izdaje obvestil in spričeval za učence devetega razreda devetletne osnovne šole, in sicer:
– obvestil o ocenah, s katerimi so učitelji ocenili učenčevo znanje iz predmetov v devetem razredu,
– obvestil o doseženih ocenah pri zaključnem preverjanju znanja,
– zaključnih spričeval.
5. drugih dejavnostih in aktivnostih, povezanih z izvajanjem šolskega koledarja,
Navodila iz prejšnjega odstavka minister izda najkasneje do konca meseca junija za naslednje šolsko leto.
24. člen
(odstopanja)
Osnovna šola lahko v soglasju s pristojno šolsko upravo odstopi od posameznih določb tega pravilnika, kadar je to potrebno zaradi izrednih okoliščin ali drugih utemeljenih razlogov, ne more pa začeti pouka pred 1. septembrom.
25. člen
(način in rok za izpolnitev izobraževalnega programa)
Če osnovna šola zaradi ukrepov iz prejšnjega člena v času, ki je določen za pouk, ne more izpolniti izobraževalnega programa, ga mora izpolniti na način in v roku, ki ga določi pristojna šolska uprava.
26. člen
(odrasli)
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za odrasle oziroma šole in organizacije za izobraževanje odraslih, ki izvajajo program osnovne šole za izobraževanje odraslih oziroma deseto leto izobraževanja.
Odrasli opravljajo skupinsko preverjanje znanja in zaključno preverjanje znanja v rokih iz 12., 14., 15. in 16. člena tega pravilnika.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(šolske uprave)
Do ustanovitve šolskih uprav opravlja naloge iz 24. in 25. člena tega pravilnika ministrstvo, pristojno za šolstvo.
28. člen
(navodila ministra)
Ne glede na določbo drugega odstavka 23. člena tega pravilnika minister podrobnejša navodila iz 3. in 4. točke prvega odstavka 23. člena za šolska leta 2001/2002, 2002/2003 in 2003/2004 izda najkasneje do konca meseca septembra za tekoče šolsko leto.
29. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 30/96 in 64/97).
30. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-80/2001
Ljubljana, dne 17. maja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti