Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2512. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o., stran 4944.

Na podlagi 25. in 28. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 408. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93), 16., 86., 89., 90. in 91. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 39/98) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 12. izredni seji dne 15. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Javnega podjetja Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa dejavnost, sestava, financiranje in poslovanje družbe javnega komunalnega in gostinskega podjetja Pindža, d.o.o., (v nadaljnjem besedilu: družba), katerega ustanovitelj je Občina Gornji Petrovci (v nadaljnjem besedilu: družbenik).
II. FIRMA IN SEDEŽ
2. člen
Firma družbe je: Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma družbe je: Pindža, d.o.o.
Sedež družbe je: Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
3. člen
Družba ima pečat z naslednjo vsebino: PINDŽA, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.
III. DEJAVNOST DRUŽBE
4. člen
a) Družba opravlja naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih in drugih javnih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov,
8. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov, poti in cest, ki niso razvrščene med državne ceste,
9. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
10. upravljanje z javnimi objekti in površinami,
11. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih.
b) Družba opravlja tudi druge dejavnosti komunalnega značaja:
1. prevoz blaga v cestnem prometu,
2. gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij),
3. gradnja drugih objektov – nizkogradnje – rekonstrukcije in popravila,
4. zaključna in obrtna dela v gradbeništvu,
5. vzdrževanje in gradnja prometnih objektov,
6. urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
7. vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov – tržnic, igrišč, parkirišč, postajališč, sanitarij, kolesarnic ipd.,
8. oskrba industrijskih porabnikov z vodo naselij s požarno vodo v javni rabi,
9. krasitev naselij,
10. plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
11. gradnja objektov nizkih gradenj in športnih objektov ter rušenje objektov in zemeljska dela ter druga gradbena dela,
12. vzdrževanje športno-rekreacijskih objektov,
13. sejemska dejavnost in dejavnost tržnic,
14. postavljanje reklamnih objektov,
15. deratizacija in dezinfekcija ter zdravstveni nadzor nad pitno vodo iz lokalnih virov,
16. urejanje prometne signalizacije,
17. upravljanje gramoznic,
18. zimska služba,
19. opravljanje javnega potniškega prometa,
20. upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov,
21. oskrba z zemeljskim plinom in toplotno energijo iz lokalnega omrežja,
22. izdelava kompletne tehnične in tehnološke dokumentacije za vse vrste visokih in nizkih gradenj.
c) Družba opravlja tudi druge dejavnosti:
1. gostinske dejavnosti,
2. turistične dejavnosti.
Po standardni klasifikaciji dejavnosti se dejavnosti družbe glasijo:
A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
CB/14.210 Pridobivanje gramoza in peska
E/40.200 Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
E/41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
F/45.110 Rušenje objektov in zemeljska dela
F/45.120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje
F/45.210 Splošna gradbena dela
F/45.220 Postavljanje ostrešij in krovska dela
F/45.230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
F/45.240 Hidrogradnja in urejanje voda
F/45.250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
F/45.310 Električne inštalacije
F/45.320 Izolacijska dela
F/45.330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
F/45.340 Druge inštalacije pri gradnjah
F/45.410 Fasaderska in štukaterska dela
F/45.420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
F/45.430 Oblaganje tal in sten
F/45.440 Soboslikarska in steklarska dela
F/45.450 Druga zaključna gradbena dela
F/45.500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev
G/52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
H/55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov
H/55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
H/55.220 Dejavnost kampov
H/55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
H/55.233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom
H/55.234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov
H/55.239 Druge nastavitve za krajši čas, d.n.
H/55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij
H/55. 303 Dejavnost slaščičarn, kavarn
H/55.304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov
H/55.305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti
H/55.309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov
H/55.401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih
H/55.402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih
H/55.403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih
H/55.510 Dejavnost menz
H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
I/60.230 Drug kopenski potniški promet
– prevoz oseb za lastne potrebe v notranjem prometu
I/60.240 Cestni tovorni promet
– mednarodni prevoz stvari za lastne potrebe
– prevoz stvari za lastne potrebe v notranjem cestnem prometu
I/63.110 Prekladanje
I/63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje
K/74.202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje
K/74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje
K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
K/74.400 Oglaševanje
K/74.700 Čiščenje stavb
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
O/90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov
O/90.002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdih odpadkov
O/90.003 Ravnanje s posebnimi odpadki
O/90.004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
O/90.005 Druge storitve javne higiene
O/93.030 Pogrebna dejavnost
Družbenik lahko s sklepom izvzame posamezno dejavnost gospodarskih javnih služb iz javnega podjetja in zagotovi drugo obliko javne službe.
5. člen
Družba je ustanovljena za nedoločen čas.
6. člen
Poleg splošnih pogojev, ki so predpisani za opravljanje dejavnosti podjetja, mora družba pri opravljanju dejavnosti upoštevati tudi pogoje, določene z odloki ustanovitelja in drugimi predpisi.
IV. USTANOVITELJ DRUŽBE
7. člen
Edini ustanovitelj in družbenik družbe je Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, matična številka 5883075.
Ustanoviteljske pravice edinega družbenika izvršuje Občinski svet občine Gornji Petrovci.
8. člen
Družbenik odloča o zadevah, ki jih določa zakon, občinski akt ali statut podjetja.
V. OSNOVNI KAPITAL
9. člen
Osnovni kapital družbe znaša 2,100.000 SIT in ga zagotavlja Občina Gornji Petrovci s svojim vložkom, ki se vplača v celoti v denarju ob ustanovitvi.
VI. ORGANI DRUŽBE
10. člen
Organi družbe so:
– družbenik,
– nadzorni svet,
– direktor.
Ustanovitelj
11. člen
Pristojnosti in obveznosti edinega družbenika so:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– potrjuje poslovno poročilo, obračun in zaključni račun družbe,
– sprejme statut in statusne spremembe družbe,
– imenuje in razrešuje direktorja in prokurista družbe,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem družbe,
– odloča o povečanju osnovne vloge ob razširitvi poslovanja družbe,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določata zakon o gospodarskih javnih službah in zakon o gospodarskih družbah in drugi predpisi,
– odloča o drugih zadevah v skladu z odlokom o ustanovitvi družbe, tem statutom in drugimi predpisi in splošnimi akti.
Družbenik odloča še o drugih zadevah, ki jih določa 439. člen zakona o gospodarskih družbah.
Nadzorni svet
12. člen
Nadzorni svet šteje tri člane, od katerih dva člana imenuje družbenik, enega pa imenujejo delavci družbe v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let.
Ista oseba je lahko večkrat zaporedoma imenovana za člana nadzornega sveta.
13. člen
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe:
– v pritožbah odloča kot organ druge stopnje,
– določa predloge cen iz pristojnosti ustanovitelja,
– pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo družbe,
– daje navodila in smernice za delo direktorja družbe,
– nadzira redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza,
– spremlja rentabilnost družbe in njegova gospodarska gibanja,
– sprejema delovne načrte in programe ter splošne akte družbe,
– opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje družbe.
S statutom družbe se podrobneje določijo pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z njegovim delovanjem.
Direktor
14. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki je odgovoren za zakonito delo družbe.
Direktorja imenuje in razrešuje družbenik družbe na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po postopku, določenim s statutom javnega podjetja.
Direktorja se imenuje za 4 leta, ista oseba je lahko po poteku mandata ponovno imenovana.
15. člen
Statut podjetja opredeli način sklicevanja sej organov podjetja in druga vprašanja, pomembna za delovanje organov podjetja.
VII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
16. člen
Družbo predstavlja in zastopa direktor brez omejitve.
VIII. FINANCIRANJE
17. člen
Viri za financiranje dejavnosti družbe iz »a« točke 5. člena tega odloka so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cena, storitev, tarifa),
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
– drugi viri, določeni z zakoni ali predpisi občine.
Gospodarske javne službe po tem odloku so profitne dejavnosti.
Dejavnosti podjetja iz »b« točke 4. člena tega odloka se financirajo s cenami storitev po tržnih cenah.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
18. člen
Družba pridobi pravno osebnost z vpisom v sodni register.
Družba sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti v pravnem in poslovnem prometu.
19. člen
Premoženje podjetja, razen objektov in naprav, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave), je v pravnem prometu.
20. člen
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Družbenik za obveznosti podjetja ne odgovarja.
X. DOBIČEK IN IZGUBA
21. člen
O razporejanju dobička odloča družbenik v skladu z zakonom.
Morebitno izgubo podjetja pokriva družbenik v skladu z zakonom.
S statutom podjetja se podrobneje določi način ugotavljanja in pokrivanja izgube ter način ugotavljanja in uporabe dobička.
XI. SPLOŠNI AKTI
22. člen
Ustanovitelj javnega podjetja sprejme statut javnega podjetja, v katerem se podrobneje uredi zlasti organizacija in delovanje družbe ter njegovih organov in druga vprašanja. Nadzorni svet in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejemata tudi druge splošne akte.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Občinski svet občine Gornji Petrovci sprejme statut javnega komunalnega in gostinskega podjetja Pindža, d.o.o., najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
24. člen
Do imenovanja direktorja po javnem razpisu opravlja funkcijo vršilec dolžnosti direktorja.
25. člen
Vpis podjetja v sodni register mora biti priglašen najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi tega odloka.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1502/2001
Gornji Petrovci, dne 15. maja 2001.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti