Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2511. Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja odraslih občanov Občine Črenšovci, stran 4943.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99 in 27/01) je Občinski svet občine Črenšovci na 23. seji dne 22. 5. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju izobraževanja odraslih občanov Občine Črenšovci
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila, pogoji in postopki za sofinanciranje izobraževanja odraslih občanov Občine Črenšovci.
2. člen
Sredstva za sofinanciranje izobraževanja odraslih občanov se zagotovijo do višine, določene s proračunom Občine Črenšovci.
3. člen
Do sredstev namenjenih sofinanciranju izobraževanja odraslih občanov so upravičeni občani, ki so zaradi trajnih presežkov ali zaradi stečaja podjetja oziroma ne po svoji krivdi ostali brez zaposlitve in se želijo z dodatnim izobraževanjem prekvalificirati in zaposliti ali se samozaposliti.
4. člen
Do sredstev za sofinanciranje izobraževanja odraslih občanov imajo pravico občani, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Občini Črenšovci, prijavljeni kot iskalci zaposlitve na republiškem zavodu za zaposlovanje OE Murska Sobota.
5. člen
Izobraževanje odraslih se sofinancira na podlagi povabila – obvestila na krajevno običajen način, s katerim se povabi občane, ki izpolnjujejo pogoje po prejšnjem členu tega pravilnika, da vložijo prošnje za sofinanciranje izobraževanja.
Prošnji je treba priložiti:
– dokazilo o vpisu v šolo,
– potrdilo o plačilu šolnine oziroma dela šolnine,
– dokazilo, da je iskalec zaposlitve prijavljen na republiškem zavodu za zaposlovanje,
– sklep o prenehanju delovnega razmerja,
– potrdilo o državljanstvu RS,
– življenjepis.
6. člen
Kandidate izbere Odbor za družbene dejavnosti na predlog župana v skladu z merili in pravili tega pravilnika.
Župan mora o izbiri kandidatov pisno obvestiti vse prosilce v roku 15 dni po izbiri. Prosilci imajo v osmih dneh od prejema obvestila pravico vložiti ugovor na Občinski svet občine Črenšovci. Odločitev občinskega sveta je dokončna.
7. člen
Obvestilo o sofinanciranju izobraževanja odraslih se objavi na začetku šolskega leta oziroma po sklepu Odbora za družbene dejavnosti na predlog župana.
8. člen
Medsebojna razmerja med občanom, ki se mu bo sofinanciralo izobraževanje se določi s pisno pogodbo, ki jo v imenu občine sklene župan.
9. člen
Višina sofinanciranja lahko znaša največ 50% plačila šolnine za posamezni letnik šolanja.
10. člen
Občan, ki se mu sofinancira izobraževanje je dolžan predložiti ob koncu šolskega leta potrdilo o opravljenih izpitih in potrdilo o vpisu v višji letnik oziroma potrdilo o končanem šolanju.
11. člen
V primeru, da občan, ki se mu sofinancira izobraževanje ne pridobi pogojev za vpis v naslednji letnik ali ne konča šolanja se mu lahko določi rok do katerega mora opraviti šolske obveznosti. Če tudi v tem roku ne konča šolanja oziroma nima pogojev za vpis v naslednji letnik je dolžan vrniti prejeta sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
12. člen
Občanu, ki se mu sofinancira izobraževanje ni treba izpolniti pogodbenih obveznosti če postane trajno nezmožen za šolanje in redno delo.
Občan, ki se mu sofinancira izobraževanje je izjemoma oproščen vseh pogodbenih obveznosti v naslednjih primerih:
a) zaradi težjega zdravstvenega stanja,
b) iz drugih opravičljivih razlogov.
13. člen
O pravicah in obveznostih iz 11. in 12. člena tega pravilnika odloča Odbor za družbene dejavnosti na predlog župana.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 146/23-01
Črenšovci, dne 22. maja 2001.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti