Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2523. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto, stran 4960.

Na podlagi 42. do 45. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), Navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) ter 20. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 25. seji dne 29. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto
1. člen
V 3. členu odloka o komunalnem prispevku (Uradni list RS, št. 3/01), (v nadaljevanju: odlok) se v tabeli 3 dopolni:
– tretja vrstica, tako da se glasi: “Stanovanja, druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti in del zidanic nad kletjo”.
– deveta vrstica, tako da se glasi: “Rudarstvo, skladiščenje kot osnovna dejavnost in parkirni prostori v objektih, namenjenih javni uporabi”.
– enajsta vrstica, tako da se glasi: “Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo in kleti zidanic”.
Na koncu zadnjega odstavka 3. člena odloka se doda stavek, ki se glasi:
“Zmanjšanje komunalnega prispevka z navedenimi faktorji zajemajo priznana vlaganja investitorja v komunalno infrastrukturo, vključno s fizičnim delom in materialnimi vložki.”
2. člen
V prvem odstavku 6. člena odloka se doda stavek, ki se glasi:
“Enako velja za preureditve neizkoriščenih podstrešjih v obstoječih objektih, kar ne velja za objekte v mestnem jedru, določenim z odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za območje mestnega jedra Novega mesta (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/91).”
Četrti odstavek 6. člena odloka se spremeni, tako da se glasi:
“V lokacijski dokumentaciji in projektu za izdajo gradbenega dovoljenja morajo biti navedeni podatki o bruto površinah obstoječih objektov in o površinah posameznih prostorov po posameznih namenih uporabe, o obremenitvah posameznih infrastrukturnih objektov in naprav in o površinah obstoječih funkcionalnih zemljišč. Enako velja za novo predvideno stanje.”
3. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“V primerih, ko je na gradbeni parceli več objektov, funkcionalna zemljišča k posameznim objektom pa niso opredeljena, se za površino stavbnega zemljišča pri izračunu komunalnega prispevka za posamezen objekt upošteva delež gradbene parcele v razmerju bruto površine posameznega objekta, kar velja tudi v primeru nadzidav, prizidav in novogradenj na lokacijah, kjer se že nahaja objekt in je faktor izrabe stavbnega zemljišča za novo stanje manjši od faktorja izrabe stavbnega zemljišča za obstoječe stanje.”
4. člen
Četrti odstavek 12. člena odloka se spremeni, tako da se glasi:
“V primeru, ko je investitor financiral izgradnjo javne infrastrukture v soglasju s pristojnim podjetjem, občino oziroma državo, mora v zvezi s tem predložiti dokazila in pismeno izjavo pristojnega podjetja, občine oziroma države.”
Za 12. členom se doda novi 12. a člen, ki se glasi:
“V primeru, ko investitor pridobiva gradbeno dovoljenje za posege v prostor v prvem območju, določenem v 3. členu tega odloka, pri tem pa del svojega funkcionalnega zemljišča s posebno pogodbo, sklenjeno z Mestno občino Novo mesto, dovoli za javno parkiranje, se mu komunalni prispevek odmeri le od površine stavbnega zemljišča, zmanjšane za površino parkirišč, namenjenih javni uporabi.”
5. člen
18. člen odloka se dopolni in spremeni, tako da se glasi:
“Investitorjem, ki so z Mestno občino Novo mesto sklenili pogodbo o plačilu komunalnega prispevka in plačali akontacijo komunalnega prispevka, se pri poračunu upoštevajo olajšave, priznane pri izračunu akontacije, kar pa ne velja za predložene predračune, nerealizirane pogodbe in vlaganja v telefonsko omrežje.”
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-6/2000-1200
Novo mesto, dne 29. marca 2001
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
Marjan Somrak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti