Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2535. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 4971.

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89 in Uradni list RS. št. 24/92) v zvezi s prvo alineo 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 18. seji dne 2. marca 2001 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa območja, na katerih se v Občini Šalovci plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo), zavezance za plačilo, merila za določanje višine in za oprostitev plačila nadomestila ter določanje višine nadomestila.
2. člen
Nadomestilo se plačuje za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča.
3. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje od površine stanovanjske, počitniške in poslovne stavbe ter od površine drugih objektov.
4. člen
Površina stanovanjske in počitniške stavbe je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe, kleti, kurilnice, pralnice in drugih zaprtih prostorov stanovanja razen prostorov, ki niso namenjeni za bivanje ter čista tlorisna površina garaž za osebne avtomobile.
5. člen
Površina poslovne stavbe je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom. Kot poslovni prostor se štejejo tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti (nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, zimski vrtovi ipd.).
6. člen
Za poslovne površine drugih objektov se po tem odloku štejejo, športno-rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti, površine za odprta skladišča, površine za parkirišča, gostinski vrtovi, površine namenjene distribuciji električne energije, površine na katerih so grajeni daljnovodi in druge naprave za distribucijo elektrike, telekomunikacij, plina, vodovoda, kanalizacije in čistilne naprave, površine za obratovanje bencinskih servisov.
II. OBMOČJA, NA KATERIH SE PLAČUJE NADOMESTILO
7. člen
Nadomestilo se plačuje na tistih območjih Občine Šalovci za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt in na drugih območjih, ki so opremljena vsaj z električnim in cestnim omrežjem.
8. člen
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, se razvrstijo v dve kakovostni skupini – območji. Območja so določena po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske ugodnosti posameznih stavbnih zemljišč, in sicer:
– gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti
– dostopnost z javnimi prevoznimi sredstvi
– opremljenost s komunalno infrastrukturo
– ustrezno namensko rabo po prostorskih izvedbenih aktih
– bližina centra s pomembnejšimi javnimi funkcijami (srednje šole, bolnica, kulturne ustanove, sedež upravne enote ipd.) ter sedeža občine.
Območja, kjer se plačuje nadomestilo:
1. Območje, ki obsega: območja naselja Šalovci
2. Območje, ki obsega: območja naselij Budinci, Čepinci, Dolenci, Domanjševci, Markovci.
9. člen
Območja iz prejšnjega člena so vrisana na grafičnih kartah v merilu 1:5000 in so sestavni del tega odloka. Grafične karte so na vpogled pri Občinski upravi občine Šalovci.
III. ZAVEZANCI
10. člen
Zavezanci za plačilo nadomestila so neposredni uporabniki zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe oziroma drugega objekta (lastniki, najemniki zemljišč oziroma objektov, imetniki stanovanjske pravice...), ki so lahko fizične osebe, pravne osebe ali samostojni podjetniki oziroma fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v ustrezni register oziroma v drugo predpisano evidenco.
IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
11. člen
Za določitev nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost priključitve na te objekte in naprave
2. lega in namembnost stavbnega zemljišča
3. izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih
4. dotrajanost in zapuščenost objekta oziroma stavbnega zemljišča
5. smotrno izkoriščanje stavbnega zemljišča
6. večje motnje pri uporabi stavbnega zemljišča
7. merila za druge objekte
8. merila za oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
12. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne in kolektivne komunalne rabe in možnosti priključka na objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
----------------------------------------
Opremljenost        Število točk
----------------------------------------
1. cesta – asfaltna          15
– makadamska             10
2. vodovod              10
3. kanalizacija            20
4. elektrika             10
5. telekomunikacije          15
6. javna razsvetljava         10
7. kabelska TV             5
8. urejeni pločniki          10
9. plinovod              10
----------------------------------------
13. člen
Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka na javno cestno, vodovodno, električno, telefonsko, kanalizacijsko, plinovodno omrežje in kabelsko televizijo, če je sekundarno omrežje na katerega se je možno priključiti oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 50 m in obstaja tudi dejanska možnost priključitve in koriščenja teh komunalnih objektov in naprav.
14. člen
Lega in namen uporabe stavbnega zemljišča
Glede na lego in namembnost so stavbna zemljišča razvrščena:
1. na stavbna zemljišča za stanovanjske namene
2. na stavbna zemljišča za poslovne namene gospodarskih dejavnosti,
3. na stavbna zemljišča za poslovne namene družbenih dejavnosti
4. na stavbna zemljišča za počitniške dejavnosti.
15. člen
Lega in namen uporabe stavbnega zemljišča se v dveh območjih ovrednoti z naslednjim številom točk:
-----------------------------------------------------------
                         Območje
Lega in namen                  1.    2.
-----------------------------------------------------------
1. stanovanjski namen             180   150
2. poslov. namen gospod. dej.         250   220
3. poslov. namen družb. dej.          180   160
4. počitniške dejavnosti            280   250
-----------------------------------------------------------
16. člen
Smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča
Za smotrno izkoriščenost stavbnega zemljišča se stanovanjski objekti razvrstijo v dva razreda ter se točkujejo z naslednjim številom točk:
-----------------------------------------------------------
                         Območje
Objekt                     1.    2.
-----------------------------------------------------------
– individualna stanovanjska hiša        140   120
– stanov. hiša z gospod. poslop.        120   110
– objekt z 2-4 stanovanji           115   100
– objekt z 5-10 stanovanji           100    80
– objekt z 11 in več stanovanji         75    70
-----------------------------------------------------------
17. člen
Pri posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih.
Izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih se ovrednotijo z naslednjim dodatnim številom točk:
--------------------------------------------------------------------------
                                Območje
Dejavnost                           1.    2.
--------------------------------------------------------------------------
– kmetijstvo, lov, gozdarstvo 
 (nad 2.000 m2 neposrednih
 proizvodnih kapacitet)                   200   180
– ribištvo – ribogojstvo                   200   180
– distribuc. elektrike, davljnovod
 VN 10000 – telekom. stor                  500   500
– predelovalne dejavnosti                   200   180
– gradbeništvo                        200   180
– ravnanje z odpadki                     300   270
– trgovina, popravila motornih vozil
 in izd. široke porabe                    500   400
– gostinstvo                         500   400
– promet, skladiščenje in zveze                370   350
– bančništvo in zavarovalništvo               2.000  2.000
– poslovanje z nepremičninami,
 najem in poslovne stor.                  2.000  2.000
– druge javne, skupne in osebne
 storitvene dejavnosti                    300   270
– zasebna gospodinjstva
 z zaposlenim osebjem                     50    45
– poštne storitve                      2.000  2.000
--------------------------------------------------------------------------
18. člen
Zapuščenost in dotrajanost objekta
Vsi zapuščeni in dotrajani objekti na stavbnih zemljiščih se dodatno ovrednotijo z naslednjim številom točk:
--------------------------------------
Območje          Število točk
--------------------------------------
  1.             70
  2.             60
--------------------------------------
Kriteriji za zapuščen in dotrajan objekt so:
1. nenaseljen objekt (brez stanovalcev ali poslovne dejavnosti)
2. nevzdrževan zunanji videz objekta ali pripadajočega stavbnega zemljišča
3. nedograjen objekt več kot 5 let od izdaje gradbenega dovoljenja.
Objekti na stavbnih zemljiščih iz tega člena se ovrednotijo s pripadajočim številom točk, če se ugotovi najmanj dva kriterija za stanje objekta.
19. člen
Merila za druga stavbna zemljišča
Število točk za m2 površine se določi na naslednji način:
----------------------------------------------
Drugi objekti             Št. točk
----------------------------------------------
elektro vodi (primarni)
– podzemni                 50
– nadzemni                 100
telekomunikacijski vodi in plinovodi
– podzemni                 20
– nadzemni                 40
 bencinski servis             800
 čistilne naprave             50
 odprta skladišča             50
 gostinski vrtovi             50
----------------------------------------------
Površine na katerih so zgrajeni podzemni elektrovodi, telekomunikacijski vodi in plinovodi so površine, ki so potrebne za normalno rabo, kar znaša 1 m2 za 1 dolžinski meter voda. Za površine, na katerih so zgrajeni tovrstni nadzemni vodi, pa se obračunata 2 m2 za 1 dolžinski meter voda.
Pri plinskih razdelilnih in reducirnih postajah se upošteva dejanska površina le-teh oziroma površina, ki je ograjena.
Nadomestilo se izračuna le za primarno elektro, telekomunikacijsko in plinovodno omrežje. Površina za normalno rabo bencinskega servisa, predstavlja celotno funkcionalno zemljišče tega objekta.
V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
20. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Občine Šalovci določi občinski svet vsako leto posebej s sklepom.
21. člen
Mesečna višina nadomestila se določi tako, da se skupno število točk iz 12., 15., 16., 17., 18., 19. člena tega odloka množi s površino zavezančevega objekta oziroma s površino zazidanega stavbnega zemljišča in vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Letna višina nadomestila se določi tako, da se mesečna višina nadomestila iz prejšnjega odstavka tega člena pomnoži s številom 12 (mesecev).
Vsaka sprememba števila točk in površine se pri odmeri nadomestila zavezancu upošteva naslednji mesec po nastali spremembi.
Mesečna višina nadomestila za zazidano stavbno zemljišče iz 19. člena se določi v skladu s tem členom, ter upoštevaje točk za komunalno opremljenost stavbnega zemljišča iz 12. člena tega odloka.
22. člen
Odmero, pobiranje, izterjavo, nadziranje in evidentiranje plačevanja nadomestila opravlja pristojna davčna služba v skladu z zakonom o davčni službi in z zakonom o davčnem postopku.
23. člen
Obveznost za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se odmeri letno s tem, da je zavezanec dolžan obveznosti poravnati po trimesečjih.
Zavezanci so dolžni plačati obveznost v 30 dneh po poteku trimesečja.
Za neplačane ali nepravočasno plačane obveznosti se obračunavajo zamudne obresti skladno z zakonom o davkih občanov.
24. člen
Nadomestilo se zavezancu odmeri na podlagi podatkov, ki jih davčni službi posreduje uprava Občine Šalovci. Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz uradnih evidenc. Odločba o odmeri se praviloma izda večinskemu lastniku oziroma enemu od solastnikov, če jih je več v istem deležu. Občina Šalovci lahko zavezance na krajevno običajen način pozove, da ji posredujejo vse potrebne podatke za izračun nadomestila. Na tak način pridobljeni podatki se tudi lahko uvrstijo v uradne evidence. Zavezanci so dolžni sporočiti v petnajstih dneh po prejemu obvestila oziroma poziva upravi Občine Šalovci in davčni službi, potrebne podatke za odmero nadomestila.
25. člen
Zavezancem za plačilo, ki podatkov Občinski upravi občine Šalovci ne sporočijo, se odmeri nadomestilo od površine, ki je za odmerni predmet na razpolago v uradnih evidencah, oziroma po oceni strokovne službe uprave Občine Šalovci.
26. člen
Če občinska uprava oceni, da se poslovno dejavnost opravlja na večji površini od prijavljene, se nadomestilo odmeri po podatkih iz uradnih evidenc. Na zahtevo uprave Občine Šalovci so zavezanci za plačilo nadomestila dolžni v petnajstih dneh sporočiti točne podatke, potrebne za odmero nadomestila. Prav tako so zavezanci občinski upravi dolžni sporočiti vse spremembe za odmero nadomestila v petnajstih dneh po nastanku spremembe.
27. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, stanovanjskih in počitniških po tem odloku je prihodek proračuna Občine Šalovci in se uporabi za izgradnjo komunalnih vodov in naprav v Občini Šalovci.
VI. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
28. člen
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča, ki se uporablja:
– za potrebe obrambe,
– za potrebe tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za potrebe mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za potrebe mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika,
– za objekte, ki so v lasti Občine Šalovci in so namenjeni za opravljanje lastnih dejavnosti,
– za stavbe, ki jih verske skupnosti uporabljajo za svojo versko dejavnost (cerkve, kapele, župnišča),
– za potrebe humanitarnih organizacij.
29. člen
Na lastno zahtevo so oproščeni plačila nadomestila za dobo pet let zavezanci, ki so kupili novo stanovanje ali zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo, če so bili v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali v ceni zemljišča za zidavo plačani stroški za urejanje stavbnega zemljišča.
Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo oziroma največ osem let od izdaje gradbenega dovoljenja.
30. člen
Oprostitev nadomestila (v celoti ali deloma) lahko uveljavljajo zavezanci:
– zaradi elementarnih ali drugih nesreč,
– zaradi socialne ogroženosti
– zaradi drugih utemeljenih vzrokov.
Merila za oprostitev so:
I. Pri elementarnih in drugih nesrečah na objektih od katerih se plačuje nadomestilo:
---------------------------------------------
Škoda na objektu v %     Doba oprostitve
---------------------------------------------
30–40             2 leti
41–60             3 leta
61 in več           5 let
---------------------------------------------
II. Pri socialni ogroženosti:
– 100% oprostitev plačila nadomestila lahko uveljavljajo zavezanci, ki prejemajo denarno pomoč kot edini vir preživetja po zakonu o socialnem varstvu;
– 50% oprostitev plačila nadomestila lahko uveljavljajo zavezanci, ki prejemajo denarni dodatek;
– zahtevku za popolno ali delno oprostitev plačila nadomestila se ne ugodi oziroma se odobrena oprostitev ukine;
– kolikor se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost zavezanca in družinskih članov, ki živijo skupaj z zavezancem, oziroma oseb, ki jih do zavezanca veže preživninska obveznost;
– kolikor se ugotovi, da z zavezancem živijo osebe, ki niso družinski člani pa pridobivajo dohodke.
III. Zaradi drugih utemeljenih vzrokov, o tovrstnih oprostitvah na predlog župana odloča Občinski svet občine Šalovci.
31. člen
Nadomestilo tudi ne plačujejo fizične osebe od gospodarskih objektov kot so: objekti za rejo živali, silosi, shrambe za orodje, kozolci, kašče, lope za hrambo krme in stelje, začasna zavetišča za živino, čebelnjaki, lope za hrambo kmetijske mehanizacije, kolikor ti objekti služijo zasebni rabi.
V primeru, da se objekti našteti v prejšnjem odstavku uporabljajo v pridobitnih dejavnostih, se nadomestilo plačuje.
32. člen
Zahtevo za popolno ali delno oprostitev plačila nadomestila lahko zavezanci vložijo pri upravi Občine Šalovci.
O popolni ali delni oprostitvi plačila nadomestila odloča uprava Občine Šalovci v upravnem postopku, ob upoštevanju v tem odloku določenih meril za oprostitev plačila nadomestila.
Po prejemu odločbe odmeri nadomestila pa lahko zavezanci v zakonitem roku ugovarjajo odmeri nadomestila pri Davčnem uradu Murska Sobota, izpostava v Murski Soboti.
VII. KAZENSKA DOLOČBA
33. člen
Z denarno kaznijo od 40.000 SIT do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki:
– ne sporoči pristojnemu organu podatkov, ki so potrebni za odmero nadomestila,
– prijavi nepravilne podatke za odmero nadomestila,
– ne prijavi spremembe za odmero nadomestila v petnajstih dneh od dneva nastanka spremembe.
Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka z denarno kaznijo 20.000 SIT.
Fizična oseba se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 20.000 SIT.
VIII. KONČNA DOLOČBA
34. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42306-1/01
Šalovci, dne 2. marca 2001.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti