Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31. 5. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2426. Odlok o soglasju k imenovanju generalnega direktorja RTV Slovenija
2427. Odlok o razrešitvi in imenovanju člana Državne revizijske komisije
2428. Odlok o razrešitvi in imenovanju članov Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
2429. Odlok o imenovanju članov Nadzornega odbora Sklada Republike Slovenije za sukcesijo
2430. Odlok o imenovanju članov Nadzornega odbora Slovenske odškodninske družbe
2431. Odlok o imenovanju članov Nadzornega odbora Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
2432. Odlok o imenovanju druge namestnice predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije
2433. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo

Sklepi

2435. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi

Drugi akti

2434. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih
2436. Javni poziv za predlaganje možnih kandidatov za člane Sveta za radiodifuzijo

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2437. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Argentini

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2438. Poslovnik Vlade Republike Slovenije

MINISTRSTVA

2439. Navodilo o fizikalno kemijskih analizah grozdnega mošta in vina

USTAVNO SODIŠČE

2445. Mnenje o skladnosti sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju z ustavo
2446. Odločba o delni razveljavitvi statuta Občine Ig
2447. Odločba o ugotovitvi neskladnosti 7. člena zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo z ustavo, določitvi roka za odpravo ugotovljene neustavnosti in določitvi načina izvršitve
2448. Odločba o ugotovitvi delne neustavnosti zakona o vojaški dolžnosti
2449. Odločba o ugotovitvi, da uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst ni v neskladju z ustavo in zakonom
2450. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 87. člena in prvi odstavek 129. člena zakona o policiji nista v neskladju z ustavo
2451. Odločba o razveljavitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Staro mestno jedro Celje - kare 1
2452. Odločba o razveljavitvi četrtega odstavka 5. člena in šeste alinee drugega odstavka 6. člena odloka o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje Občine Cerklje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2440. Sklep o spremembi sklepa o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju investicijskih skladov
2441. Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPnd)
2442. Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPnd)
2443. Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPnd)
2444. Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPnd)

OBČINE

Kobarid

2453. Sklep o cenah za vzdrževanje pokopališča
2454. Sklep o ekonomskih cenah za vrtce
2455. Sklep o javnem dobrem

Kranj

2456. Odlok o oprostitvi plačevanja komunalne takse
2457. Sprememba pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Ljutomer

2458. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske cone S-3 v Ljutomeru

Novo mesto

2459. Program priprave Ureditvenega načrta "Pod topom" na Drski v Novem mestu
2460. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskoureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
2461. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskoureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (2001/1)
2462. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Ureditvenem načrtu Šmarjeta

Prevalje

2463. Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine Prevalje

Puconci

2464. Odlok o javnem komunalnem podjetju Püngrad, d.o.o.

Sežana

2465. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje UC 9 - Športnorekreacijski center v Sežani
2466. Sklep o financiranju političnih strank

Štore

2467. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2000
2468. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2001
2469. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za odlagališče Cinkarne Celje "Za travnikom"

Zreče

2470. Odlok o dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske cone 4 v Zrečah
2471. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrava Zreče

Žužemberk

2472. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2000
2473. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Žužemberk
2474. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda
2475. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju odgovornega urednika in uredniškega odbora občinskega glasila Občine Žužemberk
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti